Table of Contents

 

Petra Garasová
Spotrebiteľské vnímanie dizajnérskych taburetiek / Consumer Perception of Designer Stools

Marta Karkalíková – Alica Lacková – Ivan Hlavatý
Systémy manažérstva environmentu ako významný spoločenský prínos / Environmental Management Systems as a Significant Social Contribution

Ľubica Knošková
Circular Design and Consumer Involvement in Circular Economy

Martin Kuchta
Extent of Data Utilization within Digital Marketing Processes

Miroslava Prváková
Uplatnenie mechanizmu otvorenej inovácie a vplyv vybraných ukazovateľov firemnej kultúry v podniku / Application of the Mechanism of Open Innovation and the Impact of Selected Indicators of Corporate Culture in Company

Róbert Rehák
Postoj spotrebiteľov voči elektromobilom v Slovenskej republike / The Attitude of Consumers Towards Electric Vehicles in the Slovak Republic

Andrea Slezáková
Performing the Activities of the Commercial Investment Advisor in Austria and of the Financial Advisor in Slovakia