Loading page...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu Číslo projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
H2020-TWINN-2015 No. 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics Ing. Cséfalvayová (FMV)

Ing. Drábik
Ing. Krnáčová

2016 – 2019
H2020-MSCA-RISE-2016 No. 734459 eMobilita - Electromobility in urban transport: a multi-dimensional innovation (socio-economic and environmental effects) Ing. Rehák

prof. Daňo
Ing. Drábik
Ing. Krnáčová
Ing. Faith
Ing. Markovičová
Ing. Ralbovský

2017 – 2018

 

Iné typy medzinárodných projektov

Typ projektu Číslo projektu Názov medzinárodného projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
  Z-13-102/0006-10 Foundation pour la Formation Hôteliére  Savoy Educ. Trust: Fond 35 London prof. Novacká   2015 – 2019
International Visegrad Fund  51401163 Visegrad Scholarship doc. Čiderová   2014 – 2015
International Visegrad Fund   Atypické zamestnávanie v maďarsko-slovenskom pohraničí v regiónoch Komárno - Komárom, Šturovo - Ostrihom prof. Strážovská   2014 – 2015
International Visegrad Fund 21320011 Leveraging success of young scholars in business discipline Ing. Hvizdová   2014
  526087-LPP-1-2012-1-NO-ERASMUS-ENW Grant Agreement from Lifelong Learning Programme Ing. Vokounová   2012 – 2015
Erasmus 2012-3974/001-001 EMA3 REALITY : Research Cooperation of European and Latin America Universities in Innovation Technologies Ing. Filo
Ing. Pajonk
  2012 – 2014
  5046 Computer Class – Join research and computer classroom prof. Novacká   2012 – 2013
Cezhraničná spolupráca AU-SR N00092 Cezhraničné HiTECH centrum Ing. Filo   2011 – 2013
  SAMRS/2009/07/18 Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine; Slovensko - sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru doc. Čiderová   2010 – 2012
International Visegrad Fund 20910320 The Role of Outward FDI from Visegrad Countries in Strenghtening Regional Integration prof. Ferenčíková   2009 – 2010
Leonardo da Vinci LP-LDV-TOI-08-AT-002 Transfer inovácií "Incuba-Train" doc. Čiderová   2008 – 2010
Leonardo da Vinci SK/06/B/F/PP-177450 EQVALL – Hodnotenie kvality celoživotného vzdelávania

doc. Karkalíková
doc. Lacková

  2007 – 2008
Erasmus 230346-CP-1-2006-1-NO Consumer Citizenship Network - CCN2 Ing. Vokounová   2006 – 2009
    EUROPROJECTS – Projects Development and Management Based on European Structural Funds SR prof. Lesáková    
Erasmus 109872-CP-1NO Consumer Citizenship Network – CCN Ing. Vokounová   2003 – 2006
Leonardo da Vinci SK/03/A/F/PL/-301365 PATES – Support of Education and Training of Graduates from Technical and Economic Sciences Ing. Strhan   2003 – 2005
Phare SR00170010029 Export systém SR/AUT 2000 doc. Lipianska

doc. Čihovská
doc. Mariaš
Ing. Oreský

2003
Leonardo da Vinci   MODILE-EUROCARCO – Modular Distance Learning for European Mobility Career Counsellors

Ing. Stankovský
Ing. Gressnerová
(Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava)

doc. Karkalíková
doc. Lacková

2002 – 2004
International Visegrad Fund 3019-2002-IVF Passenger Right in Public Transport Within the Visegrad 4 Members doc. Hraško   2002 – 2004
Grenobl   Organizačné a manažérske transformácie na Slovensku č. 4/2002 – 2004

prof. Kita
doc. Daňo
Ing. Kita

  2002 – 2004
International Visegrad Fund 09220 Increasing the Awareness of Cross-Border Shopping in the Visegrad Countries Ing. Hraško   2002 – 2003
Phare 112609/D/SV/SK - SK 009.03.01 (TA) Training at Regional Level a Rozvoj ľudských zdrojov prostredníctvom poradenstva a aktívneho vzdelávania - tréningu na regionálnej úrovni N. P. Jensen Ing. Tkáčiková 2002 – 2003
    Effect of EU Accesion of the Republic of Slovakia on Tourism Development in the Austrian Border Region Auland-Carnuntum doc. Novacká    
Leonardo da Vinci   REDILEM – Regional Development by Distance Learning of SME Managers

doc. Karkalíková
doc. Lacková

  2000 – 2006

 

Iné typy medzinárodných výskumných projektov

Číslo Názov projektu Koordinátor Spoluriešiteľ Doba riešenia
GA AA 26_2/2016 Porovnanie konkurenčnej schopnosti SR v rámci krajín V4 na základe vybraných indikátorov JUDr. Ing. Sopková Ing. Hlušková
Ing. Zubalová
2017 – 2018
  Retail Trade and Services of Europe doc. Kita   2014 – 2015 
  How Do Students Choose a University? A Cross-country investigation Ing. Chebeň   2014

2011/01/

B/HS4/ 01097

E-consumers in Europe-comparative analysis of behavior doc. Kita   2012 – 2013
C III-AT-0050-08-1213 Summer School – Instrument of Sales Promotion with Focus on Food and Beverage Products in tourism prof. Novacká   2012 – 2013
GREG-PGV/ 2011/2015 Observatoire des dynamiques socio-économiques européennes (Odyssée) [Sledovanie európskych sociálno-ekonomických dynamík] prof. Kita
prof. Daňo
doc. Kita
  2011 – 2015
B1/2011/1 Energetická bezpečnosť ČR, SR a EU z pohľadu energetickej stratégie Ruskej federácie a krajín SNS   RSDr. Rosenberg 2011 – 2014
DE2-LEO05-08032 Projektmanagement als Intrument mit Arbeitsmarktbezug fur die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung Ing. Filo   2011 – 2013
B9/2011/1 Vývoj nového študijného programu   RSDr. Rosenberg 2011 – 2013
B9/2011/3 Vývoj laboratória kvality   RSDr. Rosenberg 2011 – 2013
B9/2011/2 Vývoj študijných materiálov   RSDr. Rosenberg 2011 – 2013
SAMRS/2009/07/32 EÚ v škole doc. Čiderová   2011 – 2012
5100563 Visegrad Scholarship doc. Čiderová   2011 – 2012
5100564 Visegrad Scholarship doc. Čiderová   2011 – 2012
GA/VSOH/2011/2 Trendy rozvoje hotelových služeb v rámci cestovního ruchu – Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno   doc. Eliašová 
Ing. Mrkvová
2011 – 2012
210VS027 Tatrabanka Synergia OFH a inovácie vo vzdelávacom procese OFH (Synergy and Innovation in Education)   doc. Čiderová 2010
559277-LLP-1-2009-1 
NO-E-ERASMUS-ENWA
Partnership for Education and Research about Responsible Living – PERL Ing. Vokounová   2009 – 2012
MSM 6138439909 Governance v kontexte globalizovanej ekonomiky a spoločnosti (GAČR)   prof. Baláž 2008 – 2013
526087-LLP  PERL 2 : Partnership for Education and Research about Responsible Living Ing. Vokounová   2003 – 2009
  Tvář současného českého a slovenského retailingu Ing. Turnerová doc. Štensová 2003
  Projekt zabezpečovania kvality v oblasti vysokoškolského vzdelávania

doc. Muchová
Ing. Ochotnický

prof. Kollár
doc. Daňo

 
  Marketingový a prezentačný systém pre vinohradnícke oblasti a producentov vína SR Ing. Kanda Ing. Filo 2002 – 2003

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike prof. Daňo 2017 – 2019
1/0546/17 Vplyv geopolitických zmien na presadzovanie strategických zahraničnoobchodných záujmov EÚ doc. Kašťáková 2017 – 2019
1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto  zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prof. Baláž 2017 – 2019
1/1046/17 Prelievanie a predikcia volatility výnosov na akciových trhoch doc. Výrost 2017 – 2019
1/0637/17 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva zameraná na identifikáciu atribútov ovplyvniteľných marketingovým inštrumentáriom doc. Źák 2017 – 2018
1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov SR doc. Karkalíková 2016 – 2018
1/0224/15 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax prof. Lesáková 2015 – 2017
1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja prof. Kita 2015 – 2017
1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života prof. Daňo 2014 – 2016
1/0178/14 Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov doc. Dzurová 2014 – 2016
1/0205/14

Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii

doc. Kubičková 2014 – 2016
1/0550/14 Nové výzvy  v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 prof. Baláž 2014 – 2016
1/0635/14

Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku

Dr. Jarossová 2014 – 2016
1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku) Ing. Drieniková 2013 – 2015
1/0612/12 Determinanty úrovne, štruktúry a tendencií v osobnej spotrebe a spotrebiteľskom správaní seniorov v kontexte cenovej a dôchodkovej politiky v SR prof. Lesáková 2012 – 2014
1/0826/12 Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie EÚ s dôrazom na energetickú politiku prof. Baláž 2012 – 2013
1/1057/12 Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku Ing. Fifek 2012 – 2015
1/1185/12 Zmeny v spotrebiteľských trendoch podmienené dosahmi finančno-hospodárskej (spoločenskej) krízy, ich obraz v modifikáciách marketingových programov podnikateľských subjektov v snahe udržania ich konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch (s aplikáciou na podmienky EÚ s akcentom na SR) doc. Zorkóciová 2012 – 2014
2/0009/12 Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: Implikácie pre Európsku úniu doc. Obadi
prof. Baláž
2012 – 2014
1/0039/11 Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska posilnenia jeho konkurencie-schopnosti doc. Kita 2011 – 2013
1/0047/11 Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ prof. Čihovská 2011 – 2013
1/0333/11 Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente prof. Daňo 2011 – 2013
1/0388/11 Otvorené problémy legislatívy PPP projektov JUDr. Holub 2011 – 2013
1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba Ing. Vokounová 2011 – 2013
1/1057/11 Právne aspekty reštrukturalizácie insolventných subjektov doc. Sabo 2011 – 2013
1/0652/10 Dynamické aspekty nákupného správania populácie SR v podmienkach ekonomickej nestability prof. Lesáková 2010 – 2011
1/0771/10 Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy prof. Baláž 2010 – 2011
1/0803/10 Fundamentálne príčiny hospodárskej krízy, jej dosah na ekonomiku Slovenska ako členskej krajiny EÚ, so zameraním na alternatívne riešenia vo sfére medzinárodných marketingových stratégií podnikateľských doc. Zorkóciová 2010 – 2011
2/0091/09 Spracovanie obchodno-vednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov doc. Štofilová 2010 – 2011
1/0184/08 Regionálna politika Ruskej federácie a perspektívy spolupráce s Európskou úniou s osobitným zameraním na SR RSDr. Rosenberg 2008 – 2010
1/0228/08 Nové prístupy k riadeniu ponuky priemyselných podnikov prof. Kita 2008 – 2010
1/0251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu Európskej únie s podporou špecifického marketingového inštrumentária prof. Čihovská 2008 – 2010
1/0557/08 Inovácie marketingových a obchodných činností podnikov SR doc. Dzurová 2008 – 2010
1/0668/08 Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe a na Slovensku prof. Ferenčíková 2008 – 2010
1/0839/08 Rastúca dominancia čínskej ekonomiky a zmena rovnováhy medzi regiónmi v kontexte svetového hospodárstva a ich dopad na rast konkurencieschopnosti Európskej únie s dôrazom na oblasť zahraničného obchodu a investičných tokov Ing. Verček 2008 – 2010
1/0449/08 Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike Ing. Kubičková 2008 – 2009
1/4559/07 Kultúra ako činiteľ ekonomického rozvoja regiónov Slovenska : analýza kultúrnych determinantov miest a obcí v kontexte nových euroregiónov Ing. Tajtáková 2007 – 2008
1/4561/07 Teoretické a metodologické východiská marketingového spravodajstva zameraného na konkurenciu Ing. Žák 2007 – 2009
1/4562/07 Špecifické aspekty najnovších tendencií podnikateľských stratégií medzinárodného marketingu a ich aplikácia v podnikateľských subjektoch v SR ako predpoklad zvyšovania ich konkurencieschopnosti v rozširujúcej sa EÚ doc. Zorkóciová 2007 – 2009
1/4582/07 Rozšírenie teórie CRM : Integrácia zákazníka do hodnotového reťazca podniku ako nový prístup k tvorbe konkurenčnej výhody prof. Lesáková 2007 – 2009
1/4584/07 Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na strategické rozvojové zámery SR (s ohľadom na Lisabonskú agendu) prof. Baláž 2007 – 2009
1/4590/07 Nové prístupy k znižovaniu rizika v oblasti bezpečnosti produktov a ochrany spotrebiteľa prof. Kollár 2007 – 2009
1/4598/07 Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy prof. Daňo 2007 – 2009
1/4600/07 Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného európskeho trhu Ing. Francová 2007 – 2009
1/4650/07 Verejno-privátne partnerstvo - forma rozvoja infraštruktúry v Slovenskej republike - právne aspekty a riziká spoločných projektov doc. Sabo 2007 – 2008
1/3760/06 Trh, obchod a individuálna spotreba prof. Viestová 2006 – 2008
1/3761/06 Doprava ako systémový predpoklad pre zvyšovanie konkurencieschopnosti SR v rozširujúcej sa EÚ doc. Hansenová 2006 – 2008
1/3763/06 Postavenie veriteľa v obchodno-záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike doc. Válková 2006 – 2008
1/3774/06 Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie doc. Michalová 2006 – 2007
1/2635/05 TRH-ATESTT. Transformácia a reforma hospodárstva, harmonizácia s EÚ – analýza tovarových, ekonomických a sociálnych dôsledkov na trh tovarov Ing. Strhan 2005 – 2007
1/2636/05 Európska ústava a alternatívy budúceho smerovania ekonomickej integrácie EÚ s dopadom na Slovensko prof. Šíbl 2005 – 2007
1/2637/05 Slovenská republika a Ruská federácia - riziká a výhody vzájomného obchodu po vstupe SR do Európskej únie doc. Smreková 2005 – 2007
1/2638/05 Stratégie multinacionálnych korporácií na trhoch strednej a východnej Európy : trendy v uplynulom desaťročí, očakávaný vývoj a možné implikácie v hospodárskej politike cieľových krajín prof. Ferenčíková 2005 – 2007
1/2639/05 Rozvoj podmienok na inovácie marketingových a obchodných činností podnikov po vstupe SR do EÚ doc. Mariaš 2005 – 2007
1/2640/05 Zlepšenie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na podnikovej a regionálnej úrovni doc. Kosír 2005 – 2007
1/1225/04 Informačné zabezpečenie rozhodovania o produktoch v integračných a globalizačných procesoch prof. Kollár 2004 – 2006
1/1226/04 Dopady vstupu do EÚ na zahraničnoobchodnú politiku SR (vybrané aspekty) – adaptácia a dôsledky pre ekonomiku SR prof. Baláž 2004 – 2006
1/1228/04 Identifikácia faktorov dynamiky nákupných preferencií spotrebiteľov využitím databáz Ing. Vokounová 2004 – 2005
1/1229/04 Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a perspektívy jeho rozvoja Ing. Eliašová 2004 – 2006
1/1230/04 Transformačné zmeny interpodnikových vzťahov v oblasti nákupu prof. Kita 2004 – 2006
1/1231/04 Determinanty a miery marketingovej úspešnosti v stratégiách konkurencieschopnosti SR v ére nového marketingu prof. Lesáková 2004 – 2006
1/1232/04 Marketingové poradenstvo a outsourcing ako metódy na skvalitnenie podnikovej činnosti doc. Daňo 2004 – 2005
1/0503/03 Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosti v etape integrácie do trhu EÚ Ing. Michalová 2003 – 2005
1/0485/03 Obchodné zastúpenie podľa slovenskej a zahraničnej právnej úpravy s aplikáciou na podnikateľskú prax v domácom a zahraničnom obchode doc. Válková 2003 – 2005
1/478/03 Unifikácia terminológie obchodnovedných disciplín ako predpoklad harmonizácie ekonomickej terminológie v rámci integračných procesov v podmienkach príprav SR na vstup do EÚ prof. Viestová 2003 – 2005
1/9224/02 Oblasti, možnosti a perspektívy využitia marketingu v rozvoji územia doc. Hanuláková 2002 – 2004
1/8001/01 Nákupné správanie slovenského spotrebiteľa v podmienkach globalizácie maloobchodu doc. Labská 2001 – 2002
1/7707/20 Valorizácia prostredia pre služby cestovného ruchu v SR doc. Novacká 2000 – 2002
  Možnosť využitia proexportnej politiky v ekonomike Slovenska doc. Lipková

2000 – 2002

1/7350/20 Požiadavky na informačný systém manažérstva kvality prof. Kollár 2000 – 2002
1/7279/20 Zosúlaďovanie podmienok pôsobenia malého a stredného podnikania v rámci vstupu SR do jednotného európskeho trhu doc. Pachingerová 2000 – 2002
1/7243/20 Internacionalizácia služieb, jej prejavy a účinky na ekonomiku Slovenska a krajín CEFTA doc. Michalová 2000 – 2002
1/7213/20 Politika cestovného ruchu prof. Sniščák 2000 – 2002
1/7179/20 Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík prof. Viestová 2000 – 2002
1/7391/20 Stratégia obchodného partnerstva v komercializácii produktu doc. Štensová 2000 – 2001
1/6050/99 Podnikové sociálne služby Ing. Šuterová 1999 – 2001
1/5274/98 Podstata, postavenie a poloha kvality ako predmetu štátneho záujmu SR Ing. Roman 1998 – 2000
1/5114/98 Reštrukturalizácia slovenských podnikov v podmienkach medzinárodnej integrácie doc. Kita 1998 – 2000

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
001EU-4/2017 Edukačná podpora a inovácia doktorandského vzdelávania prof. Lesáková 2017 – 2019
027EU-4/2016 Učebnica Základy podnikania pre stredné školy Ing. Krošláková 2016 – 2017
002EU-4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie doc. Kittová 2015 – 2016
018EU-4/2014 Euromarketing - faktory a determinanty jednotného európskeho trhu (monografia s multimediálnou podporou) prof. Čihovská 2014 – 2015
017EU-4/2013 Vzdelávanie mládeže na stredných školách zamerané na tvorbu inovácií a nových podnikateľských príležitostí Ing. Knošková 2013 – 2014
024EU-4/2012 Modely marketingového rozhodovania prof. Kita 2012
001EU-4/2011 Vypracovanie koncepcie transformácie a internacionalizácie v študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania prof. Lesáková 2011 – 2012
006EU-4/2011 E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách Ing. Mgr. Jurkovičová 2011 – 2012
012EU-4/2011 Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy doc. Kita 2011 – 2012
046-036EU-4/2010 Marketing miest a obcí – monografia s multimediálnou podporou Ing. Hasprová 2010 – 2011
201-039EU-4/2010 "Trvalo" udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu prof. Novacká 2010 – 2011
3/7284/09 Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích a klasifikačných stupňov vysokej školy obchodnovedného zamerania doc. Michalová 2009 – 2011
3/4212/06 Ekonomika obchodu a cestovného ruchu - príprava vysokoškolskej učebnice, prípadových štúdií a zbierky príkladov k novému predmetu nového študijného programu Obchodnej fakulty EU v Bratislave prof. Strážovská 2006 – 2007

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia
I-19-102-00 Využitie moderných stochastických metód v analýze cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky Ing  Gál 2019
I-19-103-00 Udržateľné princípy ekonomických subjektov ako nástroj eliminácie globálnych a environmentálnych rizík Ing.  Frasch 2019
I-17-106-00 Súčasné bariéry a prognózy programatického nákupu v digitálnom marketingu v podmienkach slovenského trhu Ing. Kuchta 2017
I-16-106-00 Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí Ing. Dudeková 2016
I-16-108-00 Identifikácia atribútov modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva Ing. Ružička 2016
I-15-105-00 Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít Ing. Dudeková 2015
I-15-107-00 Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti Ing. Steinhauser 2015
I-14-109-00 Environmentálny rozmer stratégií firiem ako prvok rastu konkurencieschopnosti v Európskej únii (v podmienkach SR) Ing. Furdová 2014
I-14-110-00 Zmeny v globálnej ekonomike v pokrízovom období (ZVGEVPO) Ing. Dráb 2014
I-14-111-00 Význam a postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve v 21. storočí a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ Ing. Sopková 2014
I-13-105-00 Online marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v SR s vytvorením komplexnej hodnotiacej funkcie Ing. Olexová 2013
I-13-106-00 UNIREFORM : Platforma pre vývoj a implementáciu inovatívnych foriem univerzitného vzdelávania Ing. Krnáčová 2013
2316076/12 E-marketing a jeho využitie v marketingových stratégiách trhových subjektov v podmienkach SR Ing. Olexová 2012
2316077/12 Globalizácia ako fenomén vplývajúci na medzinárodné stratégie trhových subjektov v období hospodárskej krízy Ing. Šimorová 2012
2316078/12 Zodpovednosť podnikateľských subjektov v obchodnej praxi Mgr. Vačoková 2012
2316072/11 Spoločenská zodpovednosť firiem ako nový faktor firemnej konkurencieschopnosti Ing. Chomová 2011
2316073/11 Presadzovanie strategických záujmov v geopriestore európskej integrácie v období globalizácie svetového hospodárstva Ing. Repášová 2011
2316074/11 Implikácie stratégií transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy Ing. Krajčík 2011
2316075/11 Význam Ruska pre rast konkurencieschopnosti EÚ Ing. Sopková 2011
2316069/10 Možnosti uplatňovania nástrojov a metód neustáleho zlepšovania podnikateľských subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti Ing. Horňáková 2010 – 2011
2316070/10 Možnosti uplatňovania nástrojov a metód neustáleho zlepšovania podnikateľských subjektov v kontexte zvyšovania ich konkurencieschopnosti Ing. Krnáčová 2010 – 2011
2316071/10 Moderné stratégie riadenia rizík v globálnych zásobovacích reťazcoch v podmienkach slovenských podnikov (komparatívna analýza, benchmarking) Ing. Furdová 2010 – 2011
2316064/09 Manažment znalostí – dôležitý produktívny faktor podniku 21. storočia Ing. Hvizdová 2009 – 2010
2316065/09 Vymožiteľnosť práva v obchodno-záväzkových vzťahoch Mgr. Borodovčák 2009 – 2010
2316066/09 Konkurencieschopnosť ekonomiky SR a nové výzvy globálnej ekonomiky v podmienkach finančnej a hospodárskej krízy Ing. Zábojník 2009 – 2010
2316067/09 Skúmanie ekonomických prínosov cestovného ruchu a možností ich zvyšovania na Slovensku a vo vybraných krajinách Ing. Bojová 2009 – 2010
2316068/09 Stratégie transnacionálnych korporácií v regióne strednej a východnej Európy v období súčasného turbulentného vývoja svetovej ekonomiky Ing. Krajčík 2009 – 2010
2316062/08 Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou Mgr. Pólya 2008 – 2009
2316063/08 Aplikácia marketingu vo vybraných odvetviach ekonomiky Ing. Rubaninská 2008 – 2009
2316061/07 Efekty budovania poznatkovej ekonomiky na Slovensku v oblasti služieb Ing. Bažó 2007 – 2008
2316059/06 Analýza európskych integračných procesov a ich pôsobenie vo vybraných politikách EÚ Ing. Baráňová-Čiderová 2006 – 2007
2316060/06 Úloha a postavenie konkurenčného spravodajstva v marketingových informačných systémoch slovenských firiem Ing. Žák 2006 – 2007
2316056/05 Vplyv integračných procesov na finančný trh v SR Ing. Verček 2005 – 2006
2316057/05 Analýza systémových predpokladov a špecifík pre uplatnenie slovenských vývozov na vnútornom trhu EÚ a na tretích trhoch Ing. Mogyorosiová 2005 – 2006
2316058/05 Implementácia nástrojov marketingového mixu v obchodnej politike finančných inštitúcií ako predpoklad ich konkurencieschopnosti v Európskom hospodárskom priestore Ing. Hasprová 2005 – 2006
2316051/04 Slovenské produkty a budovanie ich imidžu Ing. Tajtáková 2004 – 2005
2316052/04 Konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov v hospodárskom priestore integrovanej Európy Ing. Pavlík 2004 – 2005
2316053/04 Prínosy a riziká nadchádzajúceho rozšírenia EÚ s aplikáciou na Slovenskú republiku Ing. Baráňová-Čiderová 2004 – 2005
2316054/04 Príprava a využitie systému SAP/3 pre pedagogický proces na Obchodnej fakulte Mgr. Pólya 2004 – 2005
2316055/04 Analýza uplatňovania sekundárneho výskumu trhu v podmienkach Slovenskej republiky Ing. Žák 2004 – 2005

 

Projekty hospodárskej praxe

Číslo projektu Názov projektu hospodárskej praxe Vedúci projektu Doba riešenia
7/2019-2060-4210 Analýza zameraná na identifikáciu a inovačný potenciál subdodávateľských reťazcov Ing. Drábik 2019
V-1/2014/KMO OF EUBA Inštitucionálna podpora exportu zo strany štátu v oblasti poistných produktov Eximbanky SR v porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie Ing. Pavelka 2017 – 2018
1-1/2017/KMO OF EUBA Perspektíva elektromobility v medzinárodnom meradle a v rámci Slovenskej republiky Ing. Zábojník 2017 – 2018
ID_fpp 742 Riadenie prístupov a identít Mgr. Pólya 2016 – 2018
  Návrh modelu komunikačnej stratégie firmy De Bondt,s.r.o. Ing. Orgonáš 2016
BTB 2016 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu a on-line prieskumu realizovaného cez komunikačné kanály obstarávateľa pre potreby BTB prof. Novacká 2016
2015-PSD-PAV-01 Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače ako integrálna súčasť marketingu doc. Miklošík 2015 – 2016
2015-PSD-PAV-02 Zefektívnenie fungovania marketingu na sociálnych sieťach prostredníctvom nástrojov automatizácie doc. Miklošík 2015 – 2016
EXIM BANKA Manuál slovenského exportéra doc. Pavelka 2015 – 2016
D-14-102/0006-00 University Dance Center Ing. Havran 2014
P-102-0011/14 Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy Ing. Ružeková 2014
1130/A301/2013 Manuál pre stanovenie spoločenskej hodnoty cestovného ruchu Ing. Šuterová 2013 – 2014
P-102/0010/13 Zmluva o dielo "Prieskum v sektore rodinného podnikania v SR" doc. Kubičková 2013 – 2014
2013-257-CRS Destinatour 2013 (N00102) prof. Novacká 2013
190015/108/2013 Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu pre účely tvorby strategických dokumentov BTB prof. Novacká 2013
1477 Vytvorenie databázy a obsahového podkladu Sprievodcu Bratislavou pre odbornú verejnosť na domácom aj na zahraničnom trhu prof. Novacká 2012 – 2013
5121a Marketingový manažment cestovného ruchu v hlavnom meste Bratislava a možnosti jej inovácie prof. Novacká 2012 – 2013
5121b Rekognoskácia prostredia pre potreby CR v hlavnom meste Bratislava a vyhodnotenie jeho kvality prof. Novacká 2012 – 2013
2011vs18 CSR TEACH Ing. Chomová 2012
P-102-005/13 Spracovanie štúdie: návrhy a odporúčania v oblasti marketingu ako podklad marketingovej stratégie (posudzované obdobie 2012 – 2013) Ing. Žák 2012
1476 Koncepcia rozvoja v meste Dunajská Streda prof. Novacká 2012
2011w016 CREBIZ - Creative Business Start UP, Tatrabanka Ing. Filo
doc. Kubičková
2011 – 2012
Memorandum o spolupráci Výskum uplatnenia absolventov inžinierskeho a doktorandského štúdia OF EUBA, zvýšenie ich kvality a odbornej prípravy, ENEL prof. Baláž 2011 – 2012
10vs067 projekt Tatra banky Medzinárodný obchod v praxi Ing. Sopková 2011 – 2012
Zmluva so Seesame, s. r. o., Bratislava Štúdia vplyvu sociálno-ekonomických dopadov činností spoločnosti SPP, a. s., na ekonomiku SR prof. Baláž 2010
Zmluva s Palma Group, a. s. Bratislava Globalizácia a fiškálne efekty výroby biopalív na podmienky SR prof. Baláž 2009
2030/09/OCRaPM Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v Nitre doc. Plesník 2009 – 2010
Zmluva so ZSE, a. s., Bratislava Strategický význam elektrickej energie pri podpore konkurencieschopnosti a vplyv ČR na energetickú bezpečnosť SR prof. Baláž 2009 – 2010
2008vs019 projekt Tatra banky Výstrednosť - výrobkové stratégie reálne definovanej novinky na slovenskom trhu Ing. Strhan 2008 – 2009
1469 Vzdelávací kurz : Realizácia zahranično-obchodných operácií na európskych trhoch prof. Baláž 2008
331/2008-3100-4200 Odborný posudok k návrhu zavedenia systému satelitného účtu cestovného ruchu v SR RNDr. Plesník 2008
Nadácia Tatra banky Príprava, tvorba a realizácia produktu cestovného ruchu RNDr. Plesník 2007
Nadácia Tatra banky Inovácia výučby predmetov Medzinárodný marketing a Corporate Identity doc. Zorkóciová 2007
Nadácia SPP Vydanie publikácie: "Energia a jej vplyv na ekonomický rast svetového hospodárstva v období globalizácie" v anglickom jazyku prof. Baláž 2007
  Využiteľnosť výstupov vedeckého výskumu v malých a stredných podnikoch prof. Strážovská 2004 – 2005
  Štúdia o využití prírodného a kultúrneho bohatstva, krás a atrakcií Slovenska pre cestovný ruch s návrhom budúcich intervencií zo štrukturálnych fondov pre roky 2007 – 2013 doc. Novacká  2004
SR 0107.02TT/31 Projektový manažér doc. Lipianska 2003 – 2005
1452 Marketingové dôvody a argumenty na podporu predaja výrobkov vyrábaných na Slovensku doc. Hanuláková 2003 – 2004
1456 Analýza faktorov prostredia vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu s PET obalmi v podmienkach SR doc. Hanuláková  

 

Iné typy výskumných projektov

Číslo Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
CT-2013-03/VKI Rozvoj obchodu a obchodnej politiky s Európskou úniou: skúsenosti krajín V4 a lekcie pre krajiny Východného partnerstva (EaP)

Ing. Vargová
prof. Baláž

2013
2011/2012 Národný štipendijný program doc. Čiderová 2011
0004EU-3/2008 Sprístupnenie vlastného e-learningového systému pre študentov so zdravotným postihnutím Mgr. Pólya 2008 – 2009
UPI UPI Centrum excelencie výskumu podpory transferu VV1 do praxe MSP prof. Lesáková 2007
119-5c Vývoj vlastného e-learningového systému na Katedre informatiky obchodných firiem EU Bratislava (vytvorenie univerzálneho e-learningového systému) Mgr. Pólya 2003 – 2005
118-5b Intranetový portál Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave doc. Kristová 2003 – 2005
196-5c Využívanie IT ako prostriedku pre e-learning doc. Hanuláková 2003
190-5b IKT a služby pre učiteľov Obchodnej fakulty EU v Bratislave doc. Kristová 2003
5c-3 Skúškový terminál s využitím internetu EUBA Ing. Filo 2002
5d-3 E-learning vybraných tovaroznaleckých a marketingových predmetov  doc. Hlôška 2002
5c-2 Podpora užívateľov, otázky a riešenie problémov používania programov PC Ing. Poláček 2002

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Číslo projektu Typ projektu Názov projektu Koordinátor Spoluriešiteľ Doba riešenia
I-19-101-00 IGM Kultúrna diplomacia a mäkká moc v kontexte ekonomických záujmov štátu   Ing. Bronček 2019
I-19-104-00 IGM Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku   Ing. Ružička 2019
I-19-106-00 IGM Sociálno-hospodárske výzvy a dopady digitálnej ekonomiky s možnosťami udržateľného rozvoja v SR a krajinách EÚ   Ing. Borovská 2019
  IGM Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie   Ing. Ružička
Ing. Kuchta
2018
  VEGA Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky   Ing. Fifek 2016 – 2019
  VEGA Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EU so zameraním na SR   doc. Čiderová
Ing. Kovačevič
2016 – 2018
  VEGA Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie   doc. Dzurová (zástupca vedúceho) 2016 – 2018
I-17-104-00 IGM Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie   Ing. Bronček 2017
  IGM Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch Ing. Štetka (FPM) Ing. Šupák
Ing. Pajonk
Ing. Paholková
2016
  IGM Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu   Ing. Dráb
Ing. Krako
2016
  IGM Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR Ing. Hlavová (FMV) Ing. Královičová 2016
  VEGA Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku   Ing. Fifek 2014 – 2017
1/0277/14 VEGA Inovácie a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky   doc. Kubičková 2014 – 2015
ITMS 26240220087   Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava  

doc. Oreský
Ing. Rehák

2013 – 2015
006EU-4/2013 KEGA Metódy a princípy uplatňované pri príprave štruktúry a obsahu predmetov podporujúcich rozvoj ekonomických vedomostí a podnikateľských zručností študentov v neekonomických študijných programoch II. stupňa vysokoškolského štúdia   Ing. Litomerický 2013 – 2015
1/0519/12 VEGA Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy   doc. Eliašová 2012 – 2015
1/0935/12 VEGA Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike   Ing. Krajčík 2012 – 2015
1/0461/12 VEGA Manažérske kompetencie v zahraničných a domácich firmách v SR ako zdroj zvyšovania ich konkurencieschopnosti v ére globalizujúcej sa ekonomiky prof. Ferenčíková
(Vysoká škola manažmentu)

RNDr. Pásztorová
Ing. Krajčík
Ing. Hlušková

2012 – 2014
1/0893/12 VEGA Znalosti v podmienkach exportných cien s aplikáciou na dopravu a logistiku

 

doc. Hansenová
Ing. Furdová
Ing. Drobcová

2012 – 2014
1/0421/11 VEGA Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast   Ing. Fifek 2011 – 2013

 

Inštitucionálne projekty

Číslo a názov projektu  Vedúci projektu Doba riešenia
160042/08 Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike pre vybrané segmenty klientely prof. Novacká 2008 – 2010
160041/08 Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania Mgr. Pólya 2008 – 2009
160040/06 Determinanty exportného marketingu : výskum procesov internacionalizácie malých a stredných podnikov po vstupe SR do EÚ prof. Lesáková 2006 – 2008
160038/05 Racionalizácia evidencie vedecko-výskumnej činnosti a spracovania publikačnej činnosti fakulty v spolupráci so Slovenskou ekonomickou knižnicou doc. Kristová 2005 – 2007
160039/05 Progresívne metódy merania pri spotrebiteľských prieskumoch v neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby Ing. Klepochová 2005 – 2006
Modernizácia obchodných činností v podnikoch Slovenskej republiky doc. Mariaš 2003 – 2005
Produktové manažérstvo – stav využívania v slovenských podnikoch Ing. Strhan 2003 – 2005
Analýza stavu a vývoja trhu produktov v SR prof. Kollár 2003 – 2005
Priority zahranično-obchodnej politiky SR v období predpokladaného zavŕšenia prístupového konania s EÚ doc. Zorkóciová 2003 – 2005
Súčasné platobné vzťahy so zahraničím v ich súvislostiach mikroekonomických a makroekonomických Ing. Fifek 2003 – 2005
Postavenie Slovenska a riziká súvisiace s jeho vstupom do EMÚ Mgr. Zaťková 2003 – 2005
Outsourcing marketingu ako súčasť podnikateľskej stratégie firmy doc. Daňo 2003 – 2004
Marketing v politike doc. Štensová 2003 – 2004
Analýza implementácie nástrojov marketingového mixu v mestách a obciach v Slovenskej republike Ing. Hasprová 2003 – 2004
Metódy skúmania trhu a spotrebiteľa s využitím databáz Ing. Vokounová 2003 – 2004
Pilotný projekt služieb e-learning v podmienkach katedry medzinárodného obchodu prof. Baláž 2003 – 2004
Elektronické skúšanie praktických vedomostí z informatiky Mgr. Pólya 2003 – 2004
Obstarávateľské zmluvy a ich využitie v zahraničnom obchode doc. Válková 2003 – 2004
Vplyv globalizačných procesov na medzinárodný obchod a priame zahraničné investície doc. Šaková 2003
Trendy medzinárodnej spolupráce prihraničných regiónov SR v oblasti malého a stredného podnikania v súvislosti so vstupom do EÚ prof. Strážovská 2003
Pilotný projekt e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave doc. Kristová 2003
Rozvojové trendy marketingu na prahu 21. storočia – vybrané problémy teórie a aplikácie nástrojov marketingu v praxi doc. Čihovská 2002 – 2004
Ekonomické a ekologické aspekty uplatnenia novej legislatívy SR v oblasti obalových odpadov doc. Kačeňák 2002 – 2004
Dôsledky zmien po 11. novembri 2001 na tovar z hľadiska jeho bezpečnosti voči ľuďom i životnému prostrediu Ing. Roman 2002 – 2004
Tendencie vývoja medzinárodného marketingu vo vyspelých priemyselných krajinách prof. Urban 2002 – 2004
Uplatňovanie systémov zabezpečovania kvality v praxi doc. Lacková 2002 – 2004
Analýza marketingovej pripravenosti podnikovej sféry na vstup do Európskej únie prof. Lesáková 2002 – 2003
Stav a úroveň marketingového poradenstva v podmienkach SR doc. Hanuláková 2002 – 2003
Transformačné procesy vnútorných a vonkajších vzťahov Európskej únie na prahu 21. storočia prof. Šíbl 2001 – 2003
Priame zahraničné investície a ich úloha v transformácii slovenskej ekonomiky - makroperspektíva a dopady na rozvoj vybraných sektorov prof. Ferenčíková 2001 – 2003
Postavenie rozvojových krajín vo svetovom hospodárstve z hľadiska integračných procesov a možnosti spolupráce so SR doc. Gavaľová 2001 – 2003
Kvalita v systéme predaja prof. Kita 2001 – 2003
Postavenie Slovenska v medzinárodnom obchode a podnikaní doc. Hansenová 2001 – 2003
Marketing odevného priemyslu Ing. Mlákay 2001 – 2003
Podpora tovaroznaleckých predmetov novými didaktickými a informačnými prostriedkami doc. Hlôška 2001 – 2003
Monitorovanie zmien referenčných noriem ISO 9000 a skúmanie ich dôsledkov v certifikačnej praxi Ing. Roman 2001 – 2003
Pôsobenie nezávislých organizácií pri vstupe Slovenska do Európskej únie doc. Hraško 2001 – 2003

 

Projekty APVV

Názov projektu  Vedúci projektu Doba riešenia
Podpora činnosti Centra excelentnosti výskumu OF EU v Bratislave so zameraním na výskum transferu a inovácií ekonomiky, podpory inovácií malých a stredných podnikov a tvorby inovačného prostredia prof. Lesáková 2007 – 2008

 

Projekty ESF

Číslo projektu  Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
13120120276 JPD - Medzinárodný manažment v anglickom jazyku

prof. Ferenčíková

prof. Baláž

prof. Šíbl

doc. Hansenová

2006 – 2008
13120120293 JPD - Manažment predaja vo francúzskom jazyku prof. Kita 2006 – 2008
13120120125 JPD - Internacionalizácia vzdelávania ekonómov a manažérov (celouniverzitný projekt) prof. Kita 2005 – 2008
13120200046 JPD Cieľ 3 - Jednotka ekonomického rozvoja

doc. Lipianska

Ing. Filo

2005 – 2008
131201100s60 JPD Cieľ 3 - Vzdelávanie zamestnancov Ekonomickej univerzity doc. Daňo 2005 – 2006
Stay informed about current events at the faculty?