Loading page...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu  Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
H2020-MSCA-RISE-2016 No. 734459 eMobilita - Electromobility in urban transport: a multi-dimensional innovation (socio-economic and environmental effects) Ing. Rehák prof. Daňo
Ing. Drábik
Ing. Krnáčová
Ing. Faith
Ing. Markovičová
2017 – 2020
H2020-TWINN-2015 No. 692413 EDGE - Environmental Diplomacy and Geopolitics Ing. Cséfalvayová (FMV)

prof. Daňo
Ing. Drábik
Ing. Krnáčová

2016 – 2019

 

Iné typy medzinárodných výskummných projektov

Typ projektu Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
2017-1-PL01-KA203-038527 DT. Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University  

Ing. Nekolová
Ing. Filo
Ing. Chomová
Ing. Prváková
Ing. Jarossová
Ing. Knošková
Ing. Krnáčová

2017 – 2020
2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT : Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu  

prof. Novacká
Ing. Čukanová
Ing. Litomerický
Ing. Krnáčová
Ing. Staňo

2017 – 2020
Operačný program
Výskum a inovácie
RIS3 SK
Retail management ako unikátna platforma riešení ovplyvňujúca nákupné správanie zákazníka s integráciou prvkov marketingového minimalizmu a orientáciou na zvýšenie predaja retailovej siete  

doc. Kubičková
Ing. Orgonáš
Ing. Paholková
Ing. Krošláková
Ing. Čukanová
Ing. Vokounová
Ing. Hasprová
doc. Žák
doc. Michalková

2017 – 2020
GA AA 26_2/2016 Porovnanie konkurenčnej schopnosti SR v rámci krajín V4 na základe vybraných indikátorov JUDr. Ing. Sopková Ing. Hlušková
Ing. Zubalová
2017 – 2018

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike prof. Daňo 2017 – 2019
1/0546/17 Vplyv geopolitických zmien na presadzovanie strategických zahraničnoobchodných záujmov EÚ doc. Kašťáková 2017 – 2019
1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto  zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky prof. Baláž 2017 – 2019
1/0637/17 Konštrukcia modelu rozhodovania spotrebiteľa v segmente mobilného zdravotníctva zameraná na identifikáciu atribútov ovplyvniteľných marketingovým inštrumentáriom doc. Źák 2017 – 2018
1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov SR doc. Karkalíková 2016 – 2018
1/0224/15 Spotrebiteľské správanie a osobná spotreba v podmienkach nezamestnanosti a relatívnej deprivácie nezamestnaných: implikácie pre decízne rozhodnutia a podnikateľskú prax prof. Lesáková 2015 – 2017
1/0282/15 Nástroje marketingovej politiky v nových obchodných modeloch orientovaných na tvorbu viacnásobnej hodnoty pre zákazníka v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja prof. Kita 2015 – 2017

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
001EU-4/2017 Edukačná podpora a inovácia doktorandského vzdelávania prof. Lesáková 2017 – 2018
027EU-4/2016 Učebnica Základy podnikania pre stredné školy Ing. Krošláková 2016 – 2017

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia
I-17-106-00 Súčasné bariéry a prognózy programatického nákupu v digitálnom marketingu v podmienkach slovenského trhu Ing. Kuchta 2017

 

Projekty hospodárskej praxe

Označenie Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
V-1/2014/KMO OF EUBA Inštitucionálna podpora exportu zo strany štátu v oblasti poistných produktov Eximbanky SR v porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie Ing. Pavelka 2017 – 2018
1-1/2017/KMO OF EUBA Perspektíva elektromobility v medzinárodnom meradle a v rámci Slovenskej republiky Ing. Zábojník 2017 – 2018
ID_fpp 742  Riadenie prístupov a identít Mgr. Pólya 2016 – 2018
SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Ing. Vokounová 2016 – 2017

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia Doba riešenia
IGM Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie   Ing. Bronček 2017
VEGA Ekonomický rast a jeho sociálne a environmentálne dôsledky   Ing. Fifek 2016 – 2019
VEGA Inkluzívny ekonomický rast a energetická efektívnosť EU so zameraním na SR  

doc. Čiderová
Ing. Kovačevič

2016 – 2018
VEGA Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie   doc. Dzurová (zástupca vedúceho) 2016 – 2018
VEGA Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku   Ing. Fifek 2014 – 2017
Stay informed about current events at the faculty?