Loading page...

Medzinárodné výskumné projekty

Typ projektu  Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
H2020 No. 822806 MAGYC MigrAtion Governance and AsYlum Crises Ing. Paula Puškárová

 

2018 – 2022
COST No. 17132 APPLY European Network for Argumentation and Public Policy AnalYsis Ing. Paula Puškárová   2018 – 2022

 

Iné typy medzinárodných výskumných projektov

Typ projektu Názov projektu Koordinátor Spoluriešitelia Doba riešenia
2017-1-PL01-KA203-038527 DT. Uni. - Design Thinking Approach for an Interdisciplinary University  

Ing. Nekolová
Ing. Filo
Ing. Chomová
Ing. Prváková
Ing. Jarossová
Ing. Knošková
Ing. Krnáčová

2017 – 2020
2017-1-CZ01-KA203-035428 MIECAT : Metodológia interpretácie Európskeho kultúrneho dedičstva prostredníctvom atraktivít v cestovnom ruchu  

prof. Novacká
Ing. Čukanová
Ing. Krnáčová
Ing. Litomerický
Ing. Palko
Ing. Rehák
Ing. Staňo

2017 – 2020
*SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe   doc. Knošková
Ing. Vokounová
2016 – 2024

Národné výskumné projekty

VEGA

Číslo projektu Názov projektu VEGA Vedúci projektu Doba riešenia
1/0420/19 Význam obchodnej spolupráce EÚ a krajín západného Balkánu z hľadiska možnosti expanzie podnikateľských subjektov doc. Zorkóciová 2019 – 2021
1/0587/19 Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nový podnikateľský model doc. Oreský 2019 – 2021
1/0657/19 Úloha influencerov v procese nákupného rozhodovania spotrebiteľa doc. Žák 2019 – 2021
1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov doc. Kita 2018 – 2020
1/0339/18 Zdravotne uvedomelé spotrebiteľské správanie prof. Lesáková 2018 – 2020
1/0543/18 Význam dizajnu produktov pri spotrebiteľskom rozhodovaní a perspektívy zvyšovania vplyvu dizajnu na tvorbu konkurenčného postavenia firiem pôsobiacich v Slovenskej republike do. Knošková 2018 – 2021

 

KEGA

Číslo projektu Názov projektu KEGA Vedúci projektu Doba riešenia
016EU-4/2019 Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy doc. Miklošík 2019 – 2020
020EU-4/2019 Vytvorenie učebnice zo Základov práva v angličtine pre zahraničných študentov a slovenských študentov anglofónneho štúdia JUDr. Winkler 2019 – 2020

 

Projekty mladých vedeckých pracovníkov

Číslo projektu Názov projektu IGM Vedúci projektu Doba riešenia
       
       

 

Projekty APVV

Číslo projektu Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia
  Efektívnosť, finančná tieseň a rizikové správanie európskych podnikov doc. Výrost 2019 – 2022
APVV-16-02032 Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti  prof. Pavol Kita 2017 – 2020

 

Projekty hospodárskej praxe

Označenie Názov projektu Vedúci projektu Doba riešenia

 

Projekty s participáciou Obchodnej fakulty

Číslo projektu Typ projektu Názov projektu Zodpovedný riešiteľ Spoluriešitelia Doba riešenia
I/0774/19 VEGA Akumulácia ľudského kapitálu v regiónoch - ekonomické a sociálne dôsledky   Ing. Puškárová 2019 – 2022
  KEGA Inovácia jazykovej prípravy ekonómov, diplomatov a kultúrnych mediátorov - digitálna učebnica španielskeho jazyka zameraná na odbornú prax   doc. Kittová (zástupca vedúceho) 2018 – 2020
APVV-16-0654 APVV Príjmové nerovnosti a ekonomický rast   Ing. Puškárová 2017 – 2021
Stay informed about current events at the faculty?