Loading page...

Contact Info

KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.
KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.
Katedra marketingu
tajomníčka katedry
odborná asistentka
5D.30
+421 2 6729 1578
...

Štvrtok 11:00 - 12:30

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe týchto predmetov:

  • Výskum trhu
  • Spotrebiteľské správanie

Richterová a kol. (2013). Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013. 315 s. ISBN 978-80-89393-95-4

Richterová, K., Klepochová, D., Kopaničová, J., Žák, Š. (2015). Spotrebiteľské správanie. Bratislava: Sprint 2, 2015. 404 s. ISBN 978-80-89710-18-8

Projekt VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba

Projekt VEGA č. 1/0612/12 Determinanty úrovne, štruktúry a tendencií v osobnej spotrebe a spotrebiteľskom správaní seniorov v kontexte cenovej a dôchodkovej politiky v SR

Stay informed about current events at the faculty?