Loading page...

Spoločný rokovací poriadok odborových komisií doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.10 Obchod a marketing

študijný program Marketingový a obchodný manažment

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc. - predsedníčka

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD. - podpredseda

prof. Ing. Viera ČIHOVSKÁ, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.

prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. RNDr. Ing. Karol ACHIMSKÝ, CSc.- Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Dr. h. c. prof. Ing. Peter BIELIK, PhD. -  Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - KON-RAD, s. r. o., Bratislava

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD. - Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ing. Mária ZÚBKOVÁ, PhD. - Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Členovia odborovej komisie študijného odboru 3.3.18 Medzinárodné podnikanie

študijný program Manažment medzinárodného podnikania

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD. - predseda

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.  - podpredsedníčka

doc. Ing. Denisa ČIDEROVÁ, PhD., M.A.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.- HSG

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.

doc. Ing. Viera RUŽEKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Otília ZORKÓCIOVÁ, PhD.

 

Externí členovia

prof. Ing. Kajetána HONTYOVÁ, PhD. - Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha

Ing. Anton KELEŠI, PhD. - DSV Solutions Slovakia, s. r. o., Senec

prof. Ing. Saleh Mothana OBADI, PhD. - Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

prof. Ing. Mgr. Renáta PITOŇÁKOVÁ, PhD. - Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Ing. Robert SPIŠÁK, PhD. - AZC, a. s., Bratislava

prof. Ing. Judita TÁNCOŠOVÁ, CSc. - Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Stay informed about current events at the faculty?