Loading page...

Letný semester 2018/2019

 

Medzinárodný obchod II

Marketingový manažment II

Vybrané témy z makroekonómie

 

Zimný semester 2018/2019

 

Vybrané témy z mikroekonómie

Vybrané problémy marketingového manažmentu v anglickom jazyku

Zásady a metódy vedeckej práce

Medzinárodné obchodné operácie II - povinne voliteľný predmet pre 2. ročník

Ekonometrické modely a metódy - povinne voliteľný predmet pre 2. ročník

Kvantitatívne metódy vo výskume trhu - povinne voliteľný predmet pre 2. ročník

Stay informed about current events at the faculty?