Loading page...

V roku 2015 Obchodná fakulta akreditovala tieto nové študijné odbory a študijné programy 3. stupňa štúdia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

III. stupeň – doktorandské štúdium

 • študijný odbor 3.3.10 Obchod a marketing
  • študijný program Marketingový a obchodný manažment
 • študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie
  • študijný program Manažment medzinárodného podnikania

 

Manažment medzinárodného podnikania

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe Manažment medzinárodného podnikania je pripraviť absolventov na vysokošpecializovanú kariéru vo sfére pôsobenia inštitúcií, firiem a nadnárodných korporácií v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Svoje uplatnenie nachádzajú aj v oblasti vedeckej práce na univerzitách, výskumných tímoch alebo v činnosti rôznych spoločenských a verejných organizácií. Obsahovo a svojimi cieľmi je program zameraný na skúmanie vývojových tendencií v medzinárodnom ekonomickom prostredí, s koncentráciou na špecifické rastové podmienky EU, príp. SR, ako aj na skúmanie vývoja v ostatných teritoriálnych segmentoch svetového hospodárstva. Reálny fakt, že ekonomika SR je absolútne zahraničnoobchodne orientovaná vytvára určitý špecifický environment pre vedecké skúmanie a formuje dominantnú mieru dôležitosti hospodárskych väzieb a konzekvencií, ktoré v tejto oblasti vznikajú. Absolvent dokáže:

 • využívať rôzne základné i aplikované metódy výskumu a na ich základe rozvíjať nové poznatky v predmetnej oblasti,
 • sofistikovanými prístupmi riešiť problémy hospodárskej praxe v rôznych súvislostiach,
 • koncepčne riadiť procesy v danej oblasti, tímovo spolupracovať a vecne argumentovať svoje rozhodnutia v medzinárodných podmienkach.

 

Marketingový a obchodný manažment

Cieľom výchovy študentov študijného programu Marketingový a obchodný manažment je pripraviť odborníkov v komplexnej a špecializovanej oblasti Obchod a marketing, ktoré sú bázou pre posun limitov teoretického a výskumného chápania disciplíny. Študenti ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových dát, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov; ovládajú metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, dokážu aplikovať vedecké postupy v procesoch optimálneho formovania marketingových funkcií, marketingových procesov a marketingových nástrojov podnikateľských subjektov. Študenti dokážu autonómne syntetizovať informácie / názory marketingových prieskumov a navrhovať riešenia problémov, ktoré rozširujú alebo redefinujú existujúce poznanie a predstavujú nové prístupy ku riešeniu novej situácie v obchodných systémoch. Absolvent ovláda:

 • úspešnú, presnú a efektívnu aplikáciu metód vedeckého bádania a prezentáciu vlastných riešení / kritických hodnotiacich stanovísk v oblasti obchodných a marketingových procesov,
 • väzbu: výskum – formulácia návrhu – implementácia, právne a etické aspekty marketingu,
 • spôsob ako izolovať, hodnotiť a novým spôsobom riešiť problémy rôznych stupňov predikcie v obchode.
Stay informed about current events at the faculty?