Research, project and implementation Department of the Faculty of Commerce at the University of Economics in Bratislava was founded in 2019.

 

Objectives

 • to dynamize science and research at the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava in order to increase the number of high-quality publications and to support engagement in the research projects;
 • to support creation of high-quality research teams at individual departments and their mutual cooperation with the aim to reinforce cooperation within the scientific community in Slovakia and in the broader European area,
 • to strenghten cooperation with important academic and scientific research institutes, the public sector and business entities in different research areas with the aim to carry out applied research based on signed contracts;
 • to create space for increasing the involvement of students, in particular PhD. students and young scientists, in science and research activities.

 

Research Areas

 • Trade and business entrepreneurship,
 • Marketing and consumer behavior,
 • Market research, marketing forecasts and analyses,
 • Marketing strategies,
 • Management of business companies,
 • International trade in the context of globalization,
 • International trade relations, export-import,
 • Foreign trade policy of slovakia and the EU,
 • Environmental diplomacy and geopolitics,
 • Energy security of Slovakia and the EU,
 • Financial markets, banking sector and business risks,
 • International commodity markets,
 • Design, quality and safety of products,
 • Distribution processes and logistics,
 • Electromobility,
 • Economics and marketing aspects of transport,
 • Commercial and consumer law,
 • Industry 4.0,
 • Circular economy,
 • Small and medium-sized businesses, family businesses,
 • Innovation in business ventures,
 • The economic benefits of tourism,
 • Shared economy in services of tourism,
 • Sustainability of tourism,
 • Economic aspects of MICE,
 • Impact of ICT on the competitiveness of enterprises,
 • Knowledge management,
 • Social and environmental aspects of the business,
 • Economic processes.

 

Project Centre

The Project Centre as a part of institute carries out activities supporting the implementation of national and international projects and projects of applied research.

 

Contact

Faculty of Commerce

Dolnozemská cesta č. 1

852 35  Bratislava

Phone: +421 2 6729 1130

E-mail:

Dolnozemská cesta č. 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1164

CIN: 30840783

TIN: 2021478679

 

Foundation account number: 2620004909/1100

Bank: Tatrabanka, a. s.

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2000 4909

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Board of Trustees

Chairman: Ing. Peter DRÁBIK, PhD. MSc.
Members:

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.
PhDr. Štefan BUGÁR, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
Ing. Elena TRENČIANSKA, CSc.

Foundation administrator: Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.
Auditor: Ing. Iveta MATTOVIČOVÁ

 

Foundation History 

The foundation was founded in 1991 as the foundation "MERKÚR" at the Faculty of Commerce and registered at the District Office of Bratislava V. on 6 December, 1991 under the No. 7/2017/1991. The city administration of the Slovak Statistical Office of Bratislava has allocated the foundation number (IČO) 30840783 on 19 December, 1991. On 4 September, 1997, according to § 11 par. 4 of Act no. 207/1996 Coll. on the Foundations, the foundation was re-registered under No. 203/NA-96/319 at the Ministry of Interior with the title "Nadácia MERKÚR" located in the Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.

In accordance with § 42 art. 1 of Act no. 34/2002 Coll. on Foundations and on the Amendment of the Civil Code as amended, the Founding Charter of the "Nadácia MERKÚR" was changed to the Foundation Charter, which was registered at the Ministry of the Interior of the Slovak Republic on 23 December, 2002 under Reg. No. 203 / Na-96 / 319-1. On September 16, 2004, the foundation was assigned a tax identification number 2021478679.

 

Public-utility Purpose of the Foundation

The purpose of the Foundation is to support education and development of spiritual values of human. In accordance to accredited study programs provided by the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, support of education is focused on:

 • promoting the development of higher education;
 • promoting the development of science and research,
 • supporting the development of education for business practice.

 

Financial Management of the Foundation

The incomes of the Foundation include:

 • contributions and donations from legal and natural persons,
 • contributions of 2% of the share of income tax paid by natural or legal persons,
 • interests on deposits.

 

Conditions for Providing Funding

The Foundation´s funding is provided to the third parties as follow:

 • natural persons – students and PhD. students, teachers, scientific and research staff of the Faculty of Commerce at the University of Economics in Bratislava and external co-workers who actively participate in performing the tasks in accordance with the purpose of the Foundation;
 • legal persons – the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava.

 

Areas of the Funding

 1. Granting the Vontobel Prize in the form of a scholarship or other prices to students of the Faculty.
 2. Providing contributions to cover the costs for participation in international competitions of students.
 3. Providing contributions to ensure the pedagogical process and scientific research activities.
 4. Providing contributions to support the publishing activity of the Faculty.
 5. Providing contributions for the organization of seminars and conferences and for the reimbursement of costs associated with participation in seminars and conferences.
 6. Providing contributions to cover the costs of activities of the Faculty, exceeding the Faculty budget.

Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV, alebo prečo sa stať členom OZ PšaV?

Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä v:

 • pracovnoprávnej oblasti
 • mzdovej oblasti
 • sociálnej oblasti

 

Pracovnoprávna oblasť

Zväz zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov voči zamestnávateľovi, bezplatne poskytuje právne služby v pracovno-právnych sporoch, vrátane zastupovania pred súdmi. Zväz zabezpečuje bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch.

 

Mzdová oblasť

Zväz presadzuje rast tarifných platov, dosiahnutie porovnateľnosti platov s platmi v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, každoročnú valorizáciu platov podľa výšky inflácie. Zväz sa usiluje zamedziť diskrimináciu nepedagogických pracovníkov v mzdovej oblasti. Usiluje a presadzuje legislatívnu úpravu na poskytovanie 13. a 14. platu zamestnancom odvetvia školstva.

 

Sociálna oblasť

Zväz usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, o vytváranie podmienok na perspektívnosť a stabilitu školských pracovníkov. Zväz pre svojich členov poskytuje nenávratný príspevok na prekonanie mimoriadne zlej sociálnej situácie, poskytuje príspevok a dotáciu na rekreácie. Naši členovia môžu využívať vlastné zväzové a rekreačné zariadenia s finančným príspevkom OZ, umožňujúce svojim členom permanentné vzdelávanie. Zabezpečuje bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis.

 

Bez odborov:

 • nie je možná kontrola dodržiavania pracovno-právnych, mzdových predpisov a BOZP
 • nemožno uzatvoriť KZ a bez KZ nemožno dojednať výšku odstupného nad rámec zákona, ani dohodnúť ďalšie výhody
 • nemožno zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem, zákonov, dotýkajúcich sa nášho každodenného života
 • zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch.

 

Viac informácií nájdete TU.

List of the Trade Union Members at the Faculty of Commerce

Chairman: Dipl. Ing. Zora SZAKALOVÁ
Vice-chairman: Assoc. Prof. Dipl. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Secretary: Assoc. Prof. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Financial secretary: Assoc. Prof. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Other members:

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.
Dipl. Ing. Roman STAŇO, PhD.

Revision committee:

Dipl. Ing. Miroslava KOVÁČOVÁ - chairman
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ, PhD.

 

Membership in Commissions

Member of the occupational health and safety committee: Dipl. Ing. Roman STAŇO, PhD.
Member of the catering committee: Dipl. Ing. Zora SZAKALOVÁ

 

 

The education of higher-skilled professionals for trade has had a 75-year tradition in Slovakia. Its beginnings are linked to the emergence of the former High business school in Bratislava in 1940, which, in a sense, could be regarded as the predecessor of the current Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava.

The organization of education and the profile of a tertiary educated economist with a commercial focus has been gradually evolved in line with the development of socio-economic conditions and needs. The current form has been progressively set up in the process of existing developments, which can be divided into several major stages.

At the High business school in Bratislava (school years 1940/1941 to 1949/1950), the education of higher skilled professionals with a commercial focus was provided from the content and organizational perspective by the institutes which were established for that purpose. They were: Institute of Trade and Transport Economics, Institute of Technology and Commodity Science; and the Institute of Enterprise Economy.

In 1949, the High business school in Bratislava was transformed into a College of Economic sciences. Its main task was to develop a general economic theory as well as a sectoral economic theory, including the theory of trade, in addition to the teaching of qualified sectoral industry experts. Accordingly, at the High school of Economic Sciences, which was not affiliated to faculties at that time, a study specialization in trade and the Department of the trade economy were established.

In the formation of the Trade and Department of trade economics leading experts in economic practices have significantly been involved who later went into the pedagogical process. The most significant names were JUDr. Dalibor Hanes, Ing. Viliam Čerňanský and Ing. Filip Hronský who have gradually become the heads of the department. The emergence of the Department of Trade Economics has laid down the foundation on the broader development of trade-scientific disciplines. The basic teaching subjects included in this period: the economics of trade, the economy of transport, the commodity science, the organization and engineering of trade, analyses of economic activity. The first graduates of the study specialization “Business” completed their studies in 1952.

By the Government Decree No. 58/53 Zb. the High School of Economic Sciences was renamed for the University of Economics in 1953, with three faculties including the Faculty of Internal Trade and Finance. The Department of Economics of Trade, Department of Finance and Department of Accounting records have been included in this Faculty. Ing. Filip Hronský was entrusted to establish this Faculty and its first dean became prof. Ing. Jozef Rosa.

With the emergence of the Faculty of Internal Trade and Finance in 1953, the study field Internal Trade Economics was established and the name of the department was the Department of the Internal trade Economics in 1955.

The profiling of the graduate in the internal trade economics was based on the concept of a broader focus of the graduate profile, which preferred that the students of all study fields at the University of Economics gained knowledge from all sectors.

 

Since its establishment in 1969, the Dean of the Faculty of Commerce has been performing:

1969 - 1970 prof. Ing. Štefan SLOBODA, CSc.
1970 prof. JUDr. Ladislav RENDOŠ, CSc.
1970 - 1990 prof. Ing. Vítězslav BALHAR, CSc.
1990 - 1997 prof. Ing. Peter BALÁŽ, CSc.
1997 - 2000 prof. JUDr. Ľudovít TÓTH, CSc.
2000 - 2007 doc. Ing. Ferdinand DAŇO, CSc.
2007 - 2011 prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.
2011 - 2019 doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
2019 - today Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava (hereinafter referred to as the Faculty of Commerce) is an educational and research institution that provides education in the field of business science disciplines. The Faculty has had a long and firm place among other higher education institutions in Slovakia which offer economics education. The Faculty of Commerce, in its internal character, is a flexibly interconnected, complex institution, not only by its study programs based on international comparisons, quality vocational and personnel background, its own publishing, expert translations and practical case studies; material-technical security, but also by its prestige in economic practice and in international relations, which are based on the criteria which have been laid down for this field by the Accreditation Committee of the Government of the Slovak Republic. The Faculty educates specialists for national and international commercial and industrial organizations, consulting companies, national and public institutions and the third sector.

The mission of the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava, which is part of the European higher education area and the common European research area is to develop a harmonious personalities, knowledge, wisdom, welfare and creativity and based on the creative scientific research in the field of economics, humanities and follow-up social sciences to contribute to the development of education and science for the well-being of society and knowledge-based society.

The Faculty of Commerce efforts to be a modern academic institution that responds to the needs of the education market, develops scientific and research activities, is opened to change, faithful to its values and devoted to its mission. The Faculty of Commerce carries out activities through which it is perceived as:

 • value creator and protector,
 • academic institution where personalities develop comprehensively,
 • educational institution where a high level of education is achieved,
 • scientific research institution where new knowledge in business science disciplines is developed,
 • equal partner for academia and business practice in a global environment.

The strategic goal of the Faculty of Commerce is to become a modern faculty respected in the international environment.

 

Faculty priorities:

 • to develop and implement strong study programs in English,
 • to internationalize study, science and research,
 • to specialize study programs for the current labor market needs,
 • to carry out final state exams with an emphasis on the quality of the thesis defense,
 • to establish a project center to support implementation of international scientific projects;
 • to strengthen the autonomy of the departments as key components of the Faculty in the field of education, science and research,
 • to fulfill international accreditation standards,
 • to systematize cooperation with business practice for the needs of education and applied research;
 • to support and improve publication activities;
 • to create and implement an objective and motivating system of remuneration of human resources,
 • to increase students ' awareness and to build their loyalty to the Faculty of Commerce,
 • to perceive students as multipliers of a good reputation of the Faculty of Commerce,
 • to implement and participate in the "face to face" campaigns focused on study applicants.


The strategic objective, priorities and tasks can be found at The Long-term Intention of the Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava for the period 2019 – 2023.

ŘEHÁČKOVÁ, Janka

ŘEHÁČKOVÁ, Janka

Secretary

1B.28 +421 2 6729 1130

Office hours

Monday -
Tuesday 8:30 - 11:00
Wednesday 8:30 - 11:00
Thursday 8:30 - 11:00
Friday -

Dipl. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

Dean of the Faculty

Dipl. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Internationl Relations & PR, Deputy Dean

Dipl. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Education

Dipl. Ing. Róbert REHÁK, PhD.

Vice-Dean for Research, PhD. Study and International Projects

Dipl. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

Vice-Dean for Development & Quality Assurance

Dipl. Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

Head of Faculty Administration and Finance

Prof. Dipl. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Head of the Department of Marketing

Dipl. Ing. Stanislav ZÁBOJNÍK, PhD.

Head of the Department of International Trade

Dipl. Ing. Ladislav BAŽÓ, PhD.

Head of the Department of Services & Tourism

Assoc. Prof. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ

Head of the Department of Commodity Science & Product Quality

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

Head of the Department of Business Law

Dipl. Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

Head of the Department of Informatics of Business Companies

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

Chairman of the Academic Senate of the Faculty of Commerce, EUBA

Dipl. Ing. Zora SZAKALOVÁ

Chairman of the Council of Trades Unions' Employees of the Faculty of Commerce, EUBA

Bc. Jakub NICHTA

Chairman of the Student Parliament of the Faculty of Commerce

List of Members of the Academic Senate of the Faculty of Commerce

Chairman Assoc. Prof. Dipl. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
Employees´Part Vice-Chairman
JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
Students´Part Vice-Chairman
Bc. Jakub NICHTA
Secretary Dipl. Ing. Jana HATÁROVÁ

Members

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
Assoc. Prof. Dipl. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Assoc. Prof. Dipl. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Dipl. Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
Assoc. Prof. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Dipl. Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
Marek CHALMOVSKÝ
Bc. Branislav VOJTKO
Bc. Hana VEREŠOVÁ

Internal Members of the Scientific Board

Dipl. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - Chairman

Dipl. Ing. Róbert REHÁK, PhD. - Vice-Chairman

Prof. Dipl. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

Prof. Dipl. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Prof. Dipl. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

Prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

Assoc. Prof. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Dipl. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Dipl. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Dipl. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

 

External Members of the Scientific Board

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

Prof. Dipl. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Dipl. Ing. Alexander ROZIN, PhD.

Assoc. Prof. Dipl. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.

Dipl. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

Dean of the Faculty

 

Room: 1B.30

Phone: +421 2 6729 1130

Email:

 

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Dipl. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Vice-Dean for International Relations & PR
Deputy Dean

 

Room: 1B.04

Phone: +421 2 6729 1126

Email:

 

francova

Dipl. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Vice-Dean for Education

 

Room: 1B.13

Phone: +421 2 6729 1169

Email:

 

rehak

Dipl. Ing. Róbert REHÁK, PhD.

Vice-Dean for Research, PhD. Study & International Projects

 

Room: 1B.17

Phone: +421 2 6729 1110

Email:

 

orgonas

Dipl. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

Vice-Dean for Development & Quality Assurance

 

Room: 1B.21

Room: +421 2 6729 1123

Email:

 

mizerova

Dipl. Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

Head of the Faculty Administration & Finance

 

Room: 1B.23

Phone: +421 2 6729 1164

Email: