Loading page...

Research, project and realization unit of the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava established in 2019

 

Aims

 • dynamization of science and research at the Faculty of Commerce in order to increase number of publications in high impact categories and participation in research projects,
 • to support creation of high-quality research teams at all departments and their mutual cooperation with the aim to enforce within scientific community in Slovakia and wider European area,
 • to improve cooperation with important academic and R&D institutions, public and private sector in the different research fields with the aim to conduct contracted applied research,
 • to create conditions and space for more intensive involvement of students, especially PhD. students in science and research activities for the purpose of the Faculty of Commerce, UEBA.

 

Research Topics

 • Trade and Trade Business,
 • Marketing and Consumer Behavior,
 • Market Research, Marketing Forecasting and Analysis,
 • Marketing Strategies,
 • Business Management,
 • International Trade in the Context of Globalization,
 • International Business Relationships, Export - Import,
 • Foreign Trade Policy of Slovakia and the EU,
 • Environmental Diplomacy and Geopolitics,
 • Energy Security of Slovakia and the EU,
 • Financial Markets, Bank Sector and Business Risks,
 • International Commodity Markets,
 • Product Design, Quality and Safety,
 • Distribution Processes and Logistics,
 • Elekcromobility,
 • Economics and Marketing Aspects of Transportation,
 • Business and Consumer Law,
 • Industry 4.0,
 • Circular Economy,
 • Small and Medium Entrepreneurship, Family Business,
 • Business Innovations,
 • Economics Benefits of Tourism,
 • Shared Economy in Tourism Services,
 • Tourism Sustainability,
 • Economics aspects of MICE,
 • Impact of ICT on Business Competitiveness,
 • Knowledge Management,
 • Social and Envirnmental Aspects of Business,
 • Business Processes.

 

Project Centre

Poject Centre as part of the institute carries out activities supporting iplementation of reseach projects within domestic and international grant schemes and applied research.

 

Contact

Faculty of Commerce

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Phone: +421 2 6729 1130

E-mail: vioup.of@euba.sk

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1164

IČO: 30840783

DIČ: 2021478679

 

Číslo účtu nadácie: 2620004909/1100

Banka: Tatrabanka, a. s.

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2000 4909

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Správna rada nadácie

Predseda: Ing. Peter DRÁBIK, PhD.
Členovia:

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.
prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.
PhDr. Štefan BUGÁR, PhD.
doc. JUDr. Mikuláš SABO, CSc.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
Ing. Elena TRENČIANSKA, CSc.

Správca nadácie: Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.
Revízor: Ing. Iveta MATTOVIČOVÁ

 

História vzniku nadácie

Nadácia bola založená v roku 1991 ako Nadácia „MERKÚR“ pri Obchodnej fakulte VŠE a zaregistrovaná na Obvodnom úrade Bratislava V., pod číslom 7/2017/1991 z 6.12.1991. Mestská správa Slovenského štatistického úradu Bratislava pridelila nadácii číslo (IČO) 30840783 dňa 19.12.1991. Dňa 4.9.1997 bola podľa § 11 ods. 4 zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách preregistrovaná na Ministerstve vnútra s názvom Nadácia Merkúr pod číslom 203/Na-96/319 so sídlom na Dolnozemskej ceste 1, 852 35 Bratislava.

V súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa uskutočnila zmena Zriaďovacej listiny Nadácie MERKÚR na Nadačnú listinu, ktorá bola zaregistrovaná na MV SR dňa 23.12.2002 pod reg. číslom 203/Na-96/319-1. Dňa 16.9.2004 bolo nadácii pridelené daňové identifikačné číslo 2021478679.

 

Verejnoprospešný účel nadácie

Účelom nadácie je podpora vzdelávania a rozvoja duchovných hodnôt človeka. Podpora vzdelávania sa orientuje v súlade s akreditovanými študijnými odbormi, ktoré zabezpečuje Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta v Bratislave na:

 • podporu rozvoja úrovne vysokoškolského vzdelávania,
 • podporu rozvoja vedy a výskumu,
 • podporu rozvoja vzdelávania pre hospodársku prax.

 

Hospodárenie nadácie

Príjmami nadácie sú:

 • príspevky a dary od právnických, alebo fyzických osôb,
 • príspevky z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu od fyzických alebo právnických osôb,
 • úroky z vkladov.

 

Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie MERKÚR

Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie MERKÚR tretím osobám sú nasledovné:

 • pri fyzických osobách sa jedná o študentov a doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov Obchodnej fakulty, externých spolupracovníkov Obchodnej fakulty, ktorí aktívne participujú na plnení úloh v súlade s účelom Nadácie MERKÚR;
 • pri právnickej osobe ide o Ekonomickú univerzitu, Obchodnú fakultu v Bratislave.

 

Oblasti použitia prostriedkov nadácie

 1. Udelenie Vontoblovej ceny formou štipendia, príp. iných cien študentom fakulty.
 2. Poskytovanie príspevkov na úhradu nákladov za účasť na medzinárodných súťažiach študentov.
 3. Poskytovanie príspevkov na zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti.
 4. Poskytovanie príspevkov na podporu publikačnej činnosti fakulty.
 5. Poskytovanie príspevkov na organizovanie seminárov a konferencií a na úhradu nákladov spojených s účasťou na seminároch a konferenciách.
 6. Poskytovanie príspevkov na pokrytie nákladov činnosti fakulty, presahujúcich rozpočet fakulty.

List of the Trade Union Members at the Faculty of Commerce

Chairman: Ing. Zora SZAKALOVÁ
Vice-chairman: doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Secretary: Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Financial secretary: doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Other members:

doc. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.
Ing. Roman STAŇO, PhD.

Revision committee:

Ing. Miroslava KOVÁČOVÁ - chairman
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ, PhD.
Ing. Vladislav MLYNČÁR

 

Membership in Commissions

Member of the occupational health and safety committee: Ing. Roman STAŇO, PhD.
Member of the catering committee: Ing. Zora SZAKALOVÁ

 

 

Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV, alebo prečo sa stať členom OZ PšaV?

Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä v:

 • pracovnoprávnej oblasti
 • mzdovej oblasti
 • sociálnej oblasti

 

V pracovnoprávnej oblasti

Zväz zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov voči zamestnávateľovi, bezplatne poskytuje právne služby v pracovno-právnych sporoch, vrátane zastupovania pred súdmi. Zväz zabezpečuje bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch.

 

V mzdovej oblasti

Zväz presadzuje rast tarifných platov, dosiahnutie porovnateľnosti platov s platmi v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, každoročnú valorizáciu platov podľa výšky inflácie. Zväz sa usiluje zamedziť diskrimináciu nepedagogických pracovníkov v mzdovej oblasti. Usiluje a presadzuje legislatívnu úpravu na poskytovanie 13. a 14. platu zamestnancom odvetvia školstva.

 

V sociálnej oblasti

Zväz usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, o vytváranie podmienok na perspektívnosť a stabilitu školských pracovníkov. Zväz pre svojich členov poskytuje nenávratný príspevok na prekonanie mimoriadne zlej sociálnej situácie, poskytuje príspevok a dotáciu na rekreácie. Naši členovia môžu využívať vlastné zväzové a rekreačné zariadenia s finančným príspevkom OZ, umožňujúce svojim členom permanentné vzdelávanie. Zabezpečuje bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis.

 

Bez odborov:

 • bez odborov nie je možná kontrola dodržiavania pracovno-právnych, mzdových predpisov a BOZP
 • nemožno uzatvoriť KZ a bez KZ nemožno dojednať výšku odstupného nad rámec zákona, ani dohodnúť ďalšie výhody
 • nemožno zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem, zákonov, dotýkajúcich sa nášho každodenného života
 • zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch.

 

Kolektívna zmluva

1940 - The Faculty of Commerce of the University of Economics in Bratislava carries on with the tradition rooted in the establishment of the College of Commerce in 1940.

1969 - The Faculty of Commerce was established at the College of Economics (currently University of Economics) pursuant to Government Decree No. 79/1969 as of 31 July 1969. Establishment of the Faculty of Commerce of the College of Economics (currently University of Economics) in Bratislava was initiated by the development of the national economy, trade relations and intensifying emphasis on increasing management efficiency in trading. The following were identified as key tasks of the newly created Faculty: to improve the unfavourable qualification structure particularly in domestic trade by means of training sufficient number of professionals in higher education institutions; to ensure high-quality education of graduates as well as scientific and research base corresponding with the business community needs oriented on application of primary research outputs in the environment of particular sectors and branches of trade-related activities. Furthermore, the aim was to get engaged in popularisation in technical and economic terms, and, thus, to participate in preparation of rationalisation projects focusing on commerce so as to facilitate implementation of objectives linked to scientific and technical progress across the society.

1990 - 1997 - New quality of economic relations occurring across the society after 1990 called for a radical shift in the concept of functioning of the Faculty of Commerce in all areas. Since the academic year 1990/91teaching was merged into Commercial Engineering as a single field of study, in the framework of which education focused on Trade and Marketing; Foreign Trade; Services and Tourism - and since the academic year 1996/97 even on Economic Diplomacy.

1997 - 1998 - Introduction of new fields of study accredited by the Accreditation Board of the Government of the Slovak Republic since the academic year 1997/98 represented by International Business; Trade and Marketing; Tourism; and International Relations on the Master level as well as Commercial Entrepreneurship on the Bachelor level besides the approval of new scientific fields of doctoral studies: World Economy; International Relations; and Sector and Cross-Sectional Economics focusing on Economics of Trade and Industry were behind a major shift of the Faculty profile into the area of international relations.

2001 - The 2001 accreditation of the Faculty reiterated its orientation and heading as regards the development of fields of (under)graduate and postgraduate study. Based on a positive evaluation the Accreditation Authority confirmed to the Faculty of Commerce its capacity to hold state examinations in the fields of (under)graduate and postgraduate study accredited already in 1996. In line with the establishment of the Faculty of International Relations the Faculty of Commerce decided not to apply for accreditation of the field of study International Economic Relations. High-quality standard of pedagogical, scientific and research activities of the Faculty was reiterated by the Accreditation Board that continued to assign the Faculty of Commerce to the top category on the basis of its evaluation since 1995.

2004 - till now - Faculty of Commerce succeeded in accrediting new fields of study and study programmes for all three levels of tertiary education: Bachelor level; Master level; and Ph.D. level (for information about the study programmes refer to text below). In 2006 the Accreditation Board granted to the Faculty of Commerce the right to initiate the process of habilitation and inauguration in the area of Trade and Marketing and International Business. In the framework of the complex accreditation of activities carried out by a higher education institution the Accreditation Board examined and assessed activities of the Faculty of Commerce UEB in education, research, development as well as additional creative engagement and the right to grant academic titles to graduates in all study programmes taught by the Faculty of Commerce was established by the Decision of the Minister of Education of the Slovak Republic under the number CD-2009-27578/21735-1:sekr dated 18 June 2009.

Stay informed about current events at the faculty?