Loading page...

Akademický rok 2018/2019

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 30. 4. 2019.

1. stupeň

 1. miesto získala Kristína GAŽIOVÁ s prácou na tému Moderné navigačné technológie a ich aplikácia v cestovnom ruchu, ktorej vedúci práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.
 2. miesto získala Terézia MIŠOVIČOVÁ s prácou na tému Marketingová komunikácia Divadla na TrakOch. Vedúcou práce bola Ing. Miroslava Loydlová, PhD.
 3. miesto získala Dominika BUČANOVÁ s prácou na tému Kreatívny manažment v podniku služieb, ktorej vedúcou práce bola Ing. Viola Šuterová, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získali  Bc. Alica HABURAJOVÁ, Bc. Róbert HULA a Bc. Simona KURICOVÁ s prácou na tému RainBrain – systém na efektívne využívanie dažďovej vody. Vedúcou práce bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.
 2. miesto získala Bc. Alena PIRKOVSKÁ s prácou na tému Tradície a zvyky v cestovnom ruchu, ktorej vedúcou práce bola Ing. Miroslava Čukanová, PhD.
 3. miesto získala Bc. Anabela LUPTÁKOVÁ s prácou na tému Inovácia kategórie produktu  Kvantifikácia vplyvu sankcií na vývoj zahraničného obchodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou a ich efektívnosť. Vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Akademický rok 2017/2018

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 3. 5. 2018.

1. stupeň

 1. miesto získal Michal VÁVRA s prácou na tému Integrácia inteligentných systémov do podnikového prostredia, ktorému vedúci práce bol Ing. Peter Červenka, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získala  Bc. Alžbeta ŠIMJAKOVÁ s prácou na tému Digitálny marketing vybranej spoločnosti. Východiská a navrhovaný postup implementácie, ktorej vedúcim práce bol doc. Ing.  Andrej Miklošík, PhD.
 2. miesto získala Bc. Barbora HARGAŠOVÁ s prácou na tému Znižovanie plytvania potravinami v domácnostiach. Vedúcou práce bola Ing. Paulína Krnáčová, PhD.
 3. miesto získali Bc. Martin GALLO, Bc. Viktor DRUGDA, Bc. Alexandra ĎURICOVÁ a Bc. Eva GARAIOVÁ s prácou na tému Inovácia kategórie produktu "Cestovanie" v obchodnej firme“. Vedúcou práce bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.

Akademický rok 2016/2017

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 4. 5. 2017.

1. stupeň

 1. miesto získala Katarína Hrubovčáková s prácou na tému Analýza vybraných burzových indexov, ktorej vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.
 2. miesto získala Tamara Tchuríková s prácou tému Prínosy služby Digital Sales. Vedúcou práce bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.
 3. miesto získali Lucia Tisovčíková, Mária Smatanová a Alexandra Šmehýlová s prácou na tému Expanzia firmy Víno Nitra s.r.o. a jej obchodné aktivity v Číne. Vedúcou práce bola RNDr. Janka Pásztorová, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získala Bc. Mária Halvoníková s prácou na tému Online marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska, ktorej vedúcim bol Ing.  Peter Červenka, PhD.
 2. miesto získali Bc. Marcela Miklovičová, Bc. Monika Miščáková, Bc. Alena Pastuchová a Bc. Lenka Pavlíčková s prácou na tému Návrh stratégie zavedenia "to-go-cofee" a vlastného termohrnčeka v kaviarni FoxfordVedúcou práce bola doc. Ing. Ľubica Knošková, PhD.
 3. miesto získal Bc. Alexander Frasch s prácou na tému Výskyt asymetrických informácií v cestovných kanceláriách a agentúrach. Vedúcou práce bola prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Akademický rok 2015/2016

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 4. 5. 2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

1. stupeň

 1. miesto získal Martin Garaj s prácou na tému Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností, ktorej vedúcim práce bol Ing. Dušan Steinhauser
 2. miesto získal Martin Mondok s prácou tému Podnikateľský pán "Posilňovňa Silver Line". Vedúcou práce bola Ing. Iveta Fodranová, PhD.
 3. miesto získala Simona Stratená s prácou na tému Vplyv ropy na vývoj HDP Slovenska. Vedúcim práce bol Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

2. stupeň:

 1. miesto získala Bc. Miroslava Prváková s prácou na tému Súčasný stav a vývojové tendencie na trhu práce, ktorej vedúcou bola Ing. Veronika Nekolová, PhD.
 2. miesto získala Bc. Miriama Lipčáková s prácou na tému Perspektíva rýchlo rastúcich podnikov v terciárnom sektore na Slovensku. Vedúcou práce bola Ing. Iveta Fodranová, PhD.
 3. miesto získal Bc. Alexander Frasch s prácou na tému Severný Cyprus ako nová destinácia na slovenskom trhu, inovatívne možnosti propagácie a podpory predaja v krízových časoch. Vedúcim práce bol Ing. Ján Rudolf, PhD.

Akademický rok 2014/2015

Fakultné kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 23. 4. 2015 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave.

za 1. stupeň štúdia:

 1. miesto získala Paulína OČKAJOVÁ s témou práce Vplyv Abenomiky na ekonomiku Japonska, ktorej vedúcou práce bol Ing. Ján Dráb
 2. miesto získala Alexandra LUKÁČOVÁ s témou práce Nové trendy v oblasti komunikácie spoločnosti Martinus.sk so zákazníkom, ktorej vedúcou práce bola Ing. Ingrid Potisková, PhD.
 3. miesto získala Daniela REJDUGOVÁ s témou práce Ruské potravinové embargo a jeho vplyv na medzinárodné spoločenstvo. Vedúcim práce bol Ing. Lukáš Harvánek

za 2. stupeň štúdia:

1. – 2. miesto získala Bc. Zuzana KOĽADOVÁ s prácou na tému Zhodnotenie súčasných zahranično-obchodných vzťahov EÚ s Ruskou federáciou na základe indexu komplementarity, ktorej vedúcou práce bola doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

1. – 2. miesto získala Bc. Jana SOTÁKOVÁ s prácou na tému Dovoz mongolskej kašmírovej látky. Vedúcou práce bola Ing. Valéria Honaizer Svobodová, PhD.

3. miesto získala Bc. Mária POTANKOVÁ s prácou na tému Testovanie účinnosti inovovanej metodiky brand personality, ktorej vedúcou práce bola Ing. Mgr. Janka Kopaničová, PhD.

Akademický rok 2013/2014

Finálové kolo ŠVOČ Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa uskutočnilo 6. 5. 2014. V tomto roku si Obchodná fakulta pripomína 45. výročie svojho založenia, a tak aj tento ročník bol do istej miery pamätný. Čestným predsedom komisie bola prof. Ing. Helena Strážovská, PhD., ktorá sa na vzniku a organizácii súťaže podieľala.

za I. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 1. ročníka Marek ZELENIAK s témou práce „SMART: Návrh nástroja na neustále zlepšovanie udržateľných podnikateľských aktivít“, vedúcou práce bola Ing. Mária Vasiľová, PhD.
 2. miesto získali študentky 1. ročníka Bibiána SOTÁKOVÁ a Karina ZUŠŤÁKOVÁ so spoločnou témou práce „Ako Power Coffe „nakopla“ študentov na OF“, vedúcou práce bola Ing. Katarína Chomová, PhD.
 3. miesto získala študentka 2. ročníka Lucia KOVÁČIKOVÁ s témou práce „Ukazovateľ zahraničného obchodu „Trade in Value Added (TiVA)““, vedúcim práce bol Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

za II. stupeň štúdia:

 1. miesto získali študentky 1. ročníka Bc. Eva BUČÁNYOVÁ, Bc. Simona FANČOVIČOVÁ, Bc. Veronika FANDLOVÁ a Bc. Zdenka FÁBEROVÁ so spoločnou témou práce „Návrh produktu Moja karta“, vedúcou práce bola Ing. Ľubica Knošková, PhD.
 2. miesto získal študent 2. ročníka Bc. Martin DANYS s témou práce „Affiliate portál“, vedúcim práce bol Ing. Jamal Hasan, PhD.
 3. miesto získali študentky 1. ročníka Bc. Zuzana KONRÁDOVÁ, Bc. Lucia KOŠÍKOVÁ, Bc. Nikola KOVAČOVICOVÁ, Bc. Dagmar KRAUSOVÁ a Bc. Gabriela KRIŽANOVÁ so spoločnou témou práce „Marketingový prieskum – spoločnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s.“, vedúcim práce bol Ing. Peter Filo, PhD. 

 

Víťazi v oboch stupňoch štúdia boli odmenení nasledovne:

1. miesto - 400,- EUR

2. miesto - 300,- EUR

3. miesto - 200,- EUR

Akademický rok 2012/2013

Fakultné kolo sa uskutočnilo 9. 5. 2013.

za I. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 2. ročníka Marek BELLAY s témou práce „Vytvorenie elektronickej kartotéky v MS Exel“vedúci práce Ing. Marian Poláček,
 2. miesto získal študent 2. ročníka Juraj KUČERA s témou práce „Vinárstvo Kučera“, vedúca práce Ing. Zuzana Lukačovičová, PhD.,
 3. miesto získala študentka 3. ročníka Jana ZAJACOVÁ s témou práce „Business plán – založenie domova dôchodcov“, vedúca práce Ing. Iveta Fodranová, PhD.

za II. stupeň štúdia:

 1. miesto získala študentka 1. ročníka Bc. Petronela ALTIOVÁ s témou práce „Simulácia exportnej operácie“vedúca práce Ing. Valéria Svobodová, PhD.,
 2. miesto získali študenti 1. ročníka Bc. Martina GALLIKOVÁ, Bc. Matej HELD a Bc. Laura HRUBÍKOVÁ so spoločnou témou práce „Marketing tajného kina“, vedúci práce Ing. Ľuboš Oláh,
 3. miesto získal študent 1. ročníka Bc. Matej HELD s témou práce „Hybné sily konkurencie v dobe internetu“, vedúci práce Ing. Rastislav Strhan, PhD.

Práce študentov Mareka Bellaya za I. stupeň štúdia a Bc. Petronely Altiovej za II. stupeň štúdia postupujú na ocenenie rektorom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 

Víťazi v oboch stupňoch štúdia boli odmenení nasledovne:

1. miesto - 400,- EUR

2. miesto - 300,- EUR

3. miesto - 200,- EUR

Akademický rok 2011/2012

Fakultné kolo sa uskutočnilo 3. 5. 2012

za I. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 3. ročníka Matej HELD s témou práce „Mobilná rozšírená realita v cestovnom ruchu“vedúci práce Ing. Vladimír Mlynčár
 2. miesto získala študentka 3. ročníka Lenka JANEGOVÁ s témou práce „Využitie synergie kreativity a emocionálnej inteligencie personálu v službách“, vedúca práce Ing. Viola Šuterová, PhD.
 3. miesto získala študentka 2. ročníka Hana CAGÁŇOVÁ s témou práce „Vplyv kvality vysokých škôl na exportnú výkonnosť krajiny“, vedúci práce Ing. Stanislav Zábojník, PhD.

za II. stupeň štúdia:

 1. miesto získal študent 2. ročníka Bc. Michal SKIRČÁK s témou práce „Ponuka Last Minute v prostredí internetu“vedúci práce Mgr. Attila Pólya, PhD.
 2. miesto získal študent 2. ročníka Bc. Jakub ROSA s témou práce „Model webovej stránky obchodnej firmy“, vedúci práce Mgr. Attila Pólya, PhD.
 3. miesto získala študentka 2. ročníka Bc. Veronika ŠTRNÁĽOVÁ s témou práce „Priame zahraničné investície Číny v regióne Latinskej ameriky a Karibiku“, vedúca práce Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

 

Víťazi v oboch stupňoch štúdia boli odmenení nasledovne:

1. miesto - 400,- EUR

2. miesto - 300,- EUR

3. miesto - 200,- EUR

Akademický rok 2010/2011

Dňa 4. 5. 2011 sa uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ, v ktorom boli prezentované práce 14 tímov a jednotlivcov. Odborná komisia rozhodla o umiestnení na prvých troch miestach nasledovne:

 1. miesto získali študentky Bc. Soňa Rychtáriková a Bc. Miroslava Zváčová s témou spoločnej práce "Návrh stratégie nového produktu : Zlatý bažant Slivka", vedúci práce - Ing. Rastislav Strhan, PhD.
 2. miesto získala študentka Bc. Zuzana Tylková s témou práce "Potenciál rozvoja ubytovania pre mladých v SR ako destinácií cestovného ruchu", (vedúci práce - doc. Ing. Pavol Kita, PhD.)
 3. miesto získala študentka Martina Balážová s témou práce "Nástroje komunikácie pre podnikateľské účely vo virtuálnom prostredí", vedúci práce - Ing. Ivan Hlavatý  a študent Peter Belušík s témou práce "Využitie internetu pri obchodovaní na burze", vedúci práce - Ing. Marián Poláček.

Výhercom srdečne blahoželáme.

Stay informed about current events at the faculty?