Vnútorné predpisy Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Štatút Obchodnej fakulty

Organizačný poriadok

Spoločný rokovací poriadok subodborových komisií doktorandského štúdia

Zásady organizácie doktorandského štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok vedeckej rady

Zásady volieb do akademického senátu

Rokovací poriadok akademického senátu

Zásady voľby kandidáta na dekana Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave a prijatia návrhu na jeho odvolanie

Interná smernica dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave č. 1/2019 Zásady a kritéria udeľovania „Ceny dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave za publikačnú činnosť"

Interná smernica dekana Obchodnej fakulty EU v Bratislave č. 2/2019 Rámcové podmienky vysielania študentov Obchodnej fakulty na zahraničné pobyty a zásady uznávania časti štúdia v zahraničí

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2024/2025

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov tretieho stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave na akademický rok 2024/2025

 

Vnútorné predpisy Ekonomickej univerzity v Bratislave

Študijný poriadok Ekonomickej univerzity v Bratislave - úplné znenie v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3

Pracovný poriadok

Štipendijný poriadok

Disciplinárny poriadok

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

Zásady výberového konania

Pravidlá pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave /úplné znenie/

Zásady tvorby odporúčaného študijného plánu - Úplne znenie

Dodatok č. 1 k Zásadám tvorby odporúčaného študijného plánu

Interná smernica č. 11/2022 Metodika realizácie systému hodnotenia dosahovania cieľov vzdelávania na Ekonomickej univerzite v Bratislave |  Prílohy

Interná smernica č. 10/2022 Monitorovanie a hodnotenie kvality na Ekonomickej univerzite v Bratislave |  Prílohy