Výchova vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov pre obchod má na Slovensku takmer 80-ročnú tradíciu. Jej začiatky sa viažu k vzniku bývalej Vysokej obchodnej školy v Bratislave v roku 1940, ktorú možno v istom zmysle právom považovať za predchodkyňu súčasnej Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Organizácia výchovy a profil vysokoškolsky vzdelaného ekonóma komerčného zamerania sa postupne vyvíjali v súlade s vývojom spoločensko-hospodárskych podmienok a potrieb. Do súčasnej podoby sa postupne vykryštalizovali v procese doterajšieho vývoja, ktorý možno rozdeliť na niekoľko významných etáp.

Na Vysokej obchodnej škole v Bratislave (v školských rokoch 1940/1941 až 1949/1950) výchovu vysokoškolských kvalifikovaných odborníkov s obchodnovedným zameraním realizovali z obsahovej i organizačnej stránky ústavy, ktoré boli na tento účel vytvorené. Boli to: ústav ekonomiky obchodu a dopravy, ústav technológie a tovaroznalectva; a ústav podnikového hospodárstva.

V roku 1949 bola Vysoká obchodná škola v Bratislave pretransformovaná na Vysokú školu hospodárskych vied. Jej hlavnou úlohou bolo popri výučbe kvalifikovaných odborníkov odvetvového zamerania na jednotlivé odvetvia národného hospodárstva aj rozvíjanie všeobecnej ekonomickej teórie, ako aj odvetvovej ekonomickej teórie vrátane obchodnovednej teórie. V súlade s tým došlo na Vysokej škole hospodárskych vied, ktorá sa organizačne ešte nečlenila na fakulty, k vytvoreniu študijnej špecializácie obchod a zároveň ku konštituovaniu katedry ekonomiky obchodu.

Na vzniku špecializácie obchod a katedry ekonomiky obchodu sa významne podieľali poprední odborníci z hospodárskej praxe, ktorí neskoršie prešli do pedagogického procesu. Medzi významných patrili JUDr. Dalibor Hanes, Ing. Viliam Čerňanský a Ing. Filip Hronský, ktorí sa postupne stali vedúcimi uvedenej katedry. Vznik katedry ekonomiky obchodu položil základ na širší rozvoj obchodnovedných disciplín. Medzi základné učebné predmety patrili v tomto období: ekonomika obchodu, ekonomika dopravy, tovaroznalectvo, organizácia a technika obchodu, rozbory hospodárskej činnosti. Prví absolventi študijnej špecializácie obchod končili štúdium v roku 1952.

Nariadením vlády č. 58/53 Zb. sa Vysoká škola hospodárskych vied od začiatku školského roka 1953/1954 premenovala na Vysokú školu ekonomickú, pričom súčasne vznikli tri fakulty, medzi nimi aj Fakulta vnútorného obchodu a financií. Do tejto fakulty sa začlenila Katedra ekonomiky obchodu, Katedra financií a Katedra účtovnej evidencie. Prípravou zriadenia tejto fakulty bol poverený Ing. Filip Hronský a jej prvým dekanom sa stal prof. Ing. Jozef Rosa.

So vznikom Fakulty vnútorného obchodu a financií v roku 1953 vznikol študijný odbor ekonomika vnútorného obchodu a v roku 1955 sa upravil aj názov pracoviska na Katedra ekonomiky vnútorného obchodu.

Profilovanie absolventa študijného odboru ekonomika vnútorného obchodu vychádzalo z vtedajšej koncepcie širšieho zamerania profilu absolventa, ktorá uprednostňovala, aby poslucháči všetkých študijných odborov na VŠE získali vedomosti zo všetkých odvetvových a prierezových ekonomík, ale podľa jednotlivých študijných odborov v rozdielnom rozsahu.

Toto organizačné usporiadanie pretrvalo do školského roka 1958/1959, keď sa Katedra ekonomiky vnútorného obchodu spolu so študijným odborom ekonomika vnútorného obchodu začlenila do fakulty výrobno-ekonomickej.

V období rokov 1959 až 1969 došlo súbežne so vzrastom požiadaviek hospodárskej praxe k celkovému obsahovému i organizačnému rozvoju obchodnovedného štúdia na katedre ekonomiky vnútorného obchodu.

Katedra ekonomiky vnútorného obchodu bola od jej vzniku trvalo smerovou katedrou. Zabezpečovala vytváranie profilu absolventa študijného odboru a rozvoj foriem a obsah štúdia. Bola organizačným i personálnym základom na vznik ďalších študijných odborov i katedier. V školskom roku 1957/1958 vzniklo na nej študijné zameranie cestovný ruch a verejné stravovanie, z ktorého v školskom roku 1959/1960 vznikol samostatný študijný odbor. Na zabezpečenie rozvoja tohoto študijného odboru vznikla v roku 1964 katedra cestovného ruchu a verejného stravovania. Ústav tovaroznalectva sa v roku 1960 pretvoril na samostatnú katedru tovaroznalectva. V súvislosti so snahou o širšie zapojenie ekonomiky Slovenska do medzinárodnej deľby práce vznikol v školskom roku 1963/1964 študijný odbor ekonomika zahraničného obchodu a s ním i katedra ekonomiky zahraničného obchodu. V školskom roku 1964/1965 vznikla katedra organizácie a prevádzky obchodných podnikov a v školskom roku 1966/1967 katedra ekonomiky miestneho hospodárstva a výrobných družstiev a s ňou i tomu zodpovedajúce študijné zameranie. Všetky tieto katedry tvorili základ novovznikajúcej Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave.

Nariadením vlády SSR č. 79/1969 vznikla s účinnosťou od 31.7.1969 na VŠE v Bratislave Obchodná fakulta. Vznik Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave bol vyvolaný rozvojom národného hospodárstva, obchodných vzťahov a silnejúcim akcentom na zvýšenie efektívnosti riadenia vo sfére obehu. Medzi ťažiskové úlohy novovzniknutej fakulty patrili: zlepšiť nepriaznivú kvalifikačnú štruktúru najmä vo vnútornom obchode prípravou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v potrebnom množstve, zabezpečiť kvalitnú prípravu absolventov a potrebám hospodárskej praxe zodpovedajúcu vedecko-výskumnú základňu zameranú na aplikáciu výsledkov základného výskumu do podmienok príslušných odvetví a odborov obchodnej činnosti a zabezpečovať technicko-ekonomickú osvetu a podieľať sa na tvorbe racionalizačných projektov v oblasti obchodu, a tak napomáhať realizácii celospoločenských cieľov v oblasti vedecko-technického pokroku.

Do novovzniknutej Obchodnej fakulty boli pri jej vzniku začlenené: katedra ekonomiky vnútorného obchodu, katedra cestovného ruchu a verejného stravovania, katedra tovaroznalectva, katedra ekonomiky zahraničného obchodu, katedra ekonomiky miestneho hospodárstva a výrobných družstiev, katedra hospodárskeho práva, katedra ruského jazyka a katedra cudzích jazykov.

Vtedajšia prednostná orientácia národného hospodárstva na medzinárodnú ekonomickú spoluprácu v rámci RVHP vyvolala v roku 1976 vznik katedry socialistickej ekonomickej integrácie, ktorá bola od roku 1987 reprofilovaná na katedru svetovej ekonomiky. V školskom roku 1973/1974 sa na Obchodnej fakulte zrušila katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania a premiestnila sa na detašované pracovisko Obchodnej fakulty do Banskej Bystrice.

Nová kvalita spoločensko-ekonomických vzťahov, ktoré nastali v dôsledku zmeny politického systému u nás od roku 1990, si vyžiadali radikálnu zmenu koncepcie činnosti Obchodnej fakulty vo všetkých oblastiach.

Počnúc školským rokom 1990/1991 došlo k zjednoteniu výučby do jedného študijného odboru komerčné inžinierstvo a v rámci neho boli pripravené a realizovali sa špecializácie obchod a marketing, zahraničný obchod, služby a cestovný ruch a od školského roka 1996/1997 aj špecializácia hospodárska diplomacia.

V súlade s transformáciou našej ekonomiky na trhový mechanizmus, ktorá zásadne zmenila spoločenskú objednávku na profil vysokoškolsky vzdelaného komerčného pracovníka, ale aj v súlade s transformáciou bývalej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorá predpokladala vytvorenie diverzifikovanejších študijných odborov, resp. študijných špecializácií, došlo k zásadnej zmene profilu, obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu, orientácie vedeckovýskumnej činnosti a zahraničných stykov Obchodnej fakulty, ako aj k adekvátnym zmenám jej organizačnej štruktúry.

Vysoký záujem o štúdium zo strany absolventov stredných škôl si vynútil určitú diverzifikáciu štúdia do viacerých okresov SR. Tento záujem bol zo stránky organizačnej a finančnej podporovaný štátnymi a samosprávnymi orgánmi v okresoch a mestách. Tak vzniklo už v školskom roku 1991/1992 prvé stredisko bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty a univerzity vôbec. Pre bakalárske štúdium bol schválený samostatný študijný odbor obchodné podnikanie.

Vysokú pedagogickú a vedeckovýskumnú úroveň fakulty potvrdila aj akreditačná komisia, ktorá na základe evalvácie za obdobie od roku 1995 zaradila Obchodnú fakultu do najvyššej kategórie.

 

Funkciu dekana Obchodnej fakulty od jej vzniku v roku 1969 vykonávali:

1969 - 1970 prof. Ing. Štefan SLOBODA, CSc.
1970 prof. JUDr. Ladislav RENDOŠ, CSc.
1970 - 1990 prof. Ing. Vítězslav BALHAR, CSc.
1990 - 1997 prof. Ing. Peter BALÁŽ, CSc.
1997 - 2000 prof. JUDr. Ľudovít TÓTH, CSc.
2000 - 2007 doc. Ing. Ferdinand DAŇO, CSc.
2007 - 2011 prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.
2011 - 2019 doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
2019 - trvá doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.