Načítavam stránku...

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1164

IČO: 30840783

DIČ: 2021478679

 

Číslo účtu nadácie: 2620004909/1100

Banka: Tatrabanka, a. s.

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2000 4909

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Správna rada nadácie

Predseda: doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
Členovia:

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD.

doc. JUDr. Mikuláš SABO, CSc.

Ing. Elena TRENČIANSKA, CSc.

Správca nadácie: Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.
Kontrolór: Ing. Júlia KOVÁČOVÁ

 

História vzniku nadácie

Nadácia bola založená v roku 1991 ako Nadácia „MERKÚR“ pri Obchodnej fakulte VŠE a zaregistrovaná na Obvodnom úrade Bratislava V., pod číslom 7/2017/1991 z 6.12.1991. Mestská správa Slovenského štatistického úradu Bratislava pridelila nadácii číslo (IČO) 30840783 dňa 19.12.1991. Dňa 4.9.1997 bola podľa § 11 ods. 4 zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách preregistrovaná na Ministerstve vnútra s názvom Nadácia Merkúr pod číslom 203/Na-96/319 so sídlom na Dolnozemskej ceste 1, 852 35 Bratislava.

V súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa uskutočnila zmena Zriaďovacej listiny Nadácie MERKÚR na Nadačnú listinu, ktorá bola zaregistrovaná na MV SR dňa 23.12.2002 pod reg. číslom 203/Na-96/319-1. Dňa 16.9.2004 bolo nadácii pridelené daňové identifikačné číslo 2021478679.

 

Verejnoprospešný účel nadácie

Účelom nadácie je podpora vzdelávania a rozvoja duchovných hodnôt človeka. Podpora vzdelávania sa orientuje v súlade s akreditovanými študijnými odbormi, ktoré zabezpečuje Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta v Bratislave na:

 • podporu rozvoja úrovne vysokoškolského vzdelávania,
 • podporu rozvoja vedy a výskumu,
 • podporu rozvoja vzdelávania pre hospodársku prax.

 

Hospodárenie nadácie

Príjmami nadácie sú:

 • príspevky a dary od právnických, alebo fyzických osôb,
 • príspevky z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu od fyzických alebo právnických osôb,
 • úroky z vkladov.

 

Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie MERKÚR

Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie MERKÚR tretím osobám sú nasledovné:

 • pri fyzických osobách sa jedná o študentov a doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov Obchodnej fakulty, externých spolupracovníkov Obchodnej fakulty, ktorí aktívne participujú na plnení úloh v súlade s účelom Nadácie MERKÚR;
 • pri právnickej osobe ide o Ekonomickú univerzitu, Obchodnú fakultu v Bratislave.

 

Oblasti použitia prostriedkov nadácie

 1. Udelenie Vontoblovej ceny formou štipendia, príp. iných cien študentom fakulty.
 2. Poskytovanie príspevkov na úhradu nákladov za účasť na medzinárodných súťažiach študentov.
 3. Poskytovanie príspevkov na zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti.
 4. Poskytovanie príspevkov na podporu publikačnej činnosti fakulty.
 5. Poskytovanie príspevkov na organizovanie seminárov a konferencií a na úhradu nákladov spojených s účasťou na seminároch a konferenciách.
 6. Poskytovanie príspevkov na pokrytie nákladov činnosti fakulty, presahujúcich rozpočet fakulty.

Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV, alebo prečo sa stať členom OZ PšaV?

Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä v:

 • pracovnoprávnej oblasti
 • mzdovej oblasti
 • sociálnej oblasti

 

V pracovnoprávnej oblasti

Zväz zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov voči zamestnávateľovi, bezplatne poskytuje právne služby v pracovno-právnych sporoch, vrátane zastupovania pred súdmi. Zväz zabezpečuje bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch.

 

V mzdovej oblasti

Zväz presadzuje rast tarifných platov, dosiahnutie porovnateľnosti platov s platmi v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, každoročnú valorizáciu platov podľa výšky inflácie. Zväz sa usiluje zamedziť diskrimináciu nepedagogických pracovníkov v mzdovej oblasti. Usiluje a presadzuje legislatívnu úpravu na poskytovanie 13. a 14. platu zamestnancom odvetvia školstva.

 

V sociálnej oblasti

Zväz usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, o vytváranie podmienok na perspektívnosť a stabilitu školských pracovníkov. Zväz pre svojich členov poskytuje nenávratný príspevok na prekonanie mimoriadne zlej sociálnej situácie, poskytuje príspevok a dotáciu na rekreácie. Naši členovia môžu využívať vlastné zväzové a rekreačné zariadenia s finančným príspevkom OZ, umožňujúce svojim členom permanentné vzdelávanie. Zabezpečuje bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis.

 

Bez odborov:

 • bez odborov nie je možná kontrola dodržiavania pracovno-právnych, mzdových predpisov a BOZP
 • nemožno uzatvoriť KZ a bez KZ nemožno dojednať výšku odstupného nad rámec zákona, ani dohodnúť ďalšie výhody
 • nemožno zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem, zákonov, dotýkajúcich sa nášho každodenného života
 • zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch.

 

Kolektívna zmluva

Výchova vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov pre obchod má na Slovensku 75-ročnú tradíciu. Jej začiatky sa viažu k vzniku bývalej Vysokej obchodnej školy v Bratislave v roku 1940, ktorú možno v istom zmysle právom považovať za predchodkyňu súčasnej Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Organizácia výchovy a profil vysokoškolsky vzdelaného ekonóma komerčného zamerania sa postupne vyvíjali v súlade s vývojom spoločensko-hospodárskych podmienok a potrieb. Do súčasnej podoby sa postupne vykryštalizovali v procese doterajšieho vývoja, ktorý možno rozdeliť na niekoľko významných etáp.

Na Vysokej obchodnej škole v Bratislave (v školských rokoch 1940/1941 až 1949/1950) výchovu vysokoškolských kvalifikovaných odborníkov s obchodnovedným zameraním realizovali z obsahovej i organizačnej stránky ústavy, ktoré boli na tento účel vytvorené. Boli to: ústav ekonomiky obchodu a dopravy, ústav technológie a tovaroznalectva; a ústav podnikového hospodárstva.

V roku 1949 bola Vysoká obchodná škola v Bratislave pretransformovaná na Vysokú školu hospodárskych vied. Jej hlavnou úlohou bolo popri výučbe kvalifikovaných odborníkov odvetvového zamerania na jednotlivé odvetvia národného hospodárstva aj rozvíjanie všeobecnej ekonomickej teórie, ako aj odvetvovej ekonomickej teórie vrátane obchodnovednej teórie. V súlade s tým došlo na Vysokej škole hospodárskych vied, ktorá sa organizačne ešte nečlenila na fakulty, k vytvoreniu študijnej špecializácie obchod a zároveň ku konštituovaniu katedry ekonomiky obchodu.

Na vzniku špecializácie obchod a katedry ekonomiky obchodu sa významne podieľali poprední odborníci z hospodárskej praxe, ktorí neskoršie prešli do pedagogického procesu. Medzi významných patrili JUDr. Dalibor Hanes, Ing. Viliam Čerňanský a Ing. Filip Hronský, ktorí sa postupne stali vedúcimi uvedenej katedry. Vznik katedry ekonomiky obchodu položil základ na širší rozvoj obchodnovedných disciplín. Medzi základné učebné predmety patrili v tomto období: ekonomika obchodu, ekonomika dopravy, tovaroznalectvo, organizácia a technika obchodu, rozbory hospodárskej činnosti. Prví absolventi študijnej špecializácie obchod končili štúdium v roku 1952.

Nariadením vlády č. 58/53 Zb. sa Vysoká škola hospodárskych vied od začiatku školského roka 1953/1954 premenovala na Vysokú školu ekonomickú, pričom súčasne vznikli tri fakulty, medzi nimi aj Fakulta vnútorného obchodu a financií. Do tejto fakulty sa začlenila Katedra ekonomiky obchodu, Katedra financií a Katedra účtovnej evidencie. Prípravou zriadenia tejto fakulty bol poverený Ing. Filip Hronský a jej prvým dekanom sa stal prof. Ing. Jozef Rosa.

So vznikom Fakulty vnútorného obchodu a financií v roku 1953 vznikol študijný odbor ekonomika vnútorného obchodu a v roku 1955 sa upravil aj názov pracoviska na Katedra ekonomiky vnútorného obchodu.

Profilovanie absolventa študijného odboru ekonomika vnútorného obchodu vychádzalo z vtedajšej koncepcie širšieho zamerania profilu absolventa, ktorá uprednostňovala, aby poslucháči všetkých študijných odborov na VŠE získali vedomosti zo všetkých odvetvových a prierezových ekonomík, ale podľa jednotlivých študijných odborov v rozdielnom rozsahu.

Toto organizačné usporiadanie pretrvalo do školského roka 1958/1959, keď sa Katedra ekonomiky vnútorného obchodu spolu so študijným odborom ekonomika vnútorného obchodu začlenila do fakulty výrobno-ekonomickej.

V období rokov 1959 až 1969 došlo súbežne so vzrastom požiadaviek hospodárskej praxe k celkovému obsahovému i organizačnému rozvoju obchodnovedného štúdia na katedre ekonomiky vnútorného obchodu.

Katedra ekonomiky vnútorného obchodu bola od jej vzniku trvalo smerovou katedrou. Zabezpečovala vytváranie profilu absolventa študijného odboru a rozvoj foriem a obsah štúdia. Bola organizačným i personálnym základom na vznik ďalších študijných odborov i katedier. V školskom roku 1957/1958 vzniklo na nej študijné zameranie cestovný ruch a verejné stravovanie, z ktorého v školskom roku 1959/1960 vznikol samostatný študijný odbor. Na zabezpečenie rozvoja tohoto študijného odboru vznikla v roku 1964 katedra cestovného ruchu a verejného stravovania. Ústav tovaroznalectva sa v roku 1960 pretvoril na samostatnú katedru tovaroznalectva. V súvislosti so snahou o širšie zapojenie ekonomiky Slovenska do medzinárodnej deľby práce vznikol v školskom roku 1963/1964 študijný odbor ekonomika zahraničného obchodu a s ním i katedra ekonomiky zahraničného obchodu. V školskom roku 1964/1965 vznikla katedra organizácie a prevádzky obchodných podnikov a v školskom roku 1966/1967 katedra ekonomiky miestneho hospodárstva a výrobných družstiev a s ňou i tomu zodpovedajúce študijné zameranie. Všetky tieto katedry tvorili základ novovznikajúcej Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave.

Nariadením vlády SSR č. 79/1969 vznikla s účinnosťou od 31.7.1969 na VŠE v Bratislave Obchodná fakulta. Vznik Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave bol vyvolaný rozvojom národného hospodárstva, obchodných vzťahov a silnejúcim akcentom na zvýšenie efektívnosti riadenia vo sfére obehu. Medzi ťažiskové úlohy novovzniknutej fakulty patrili: zlepšiť nepriaznivú kvalifikačnú štruktúru najmä vo vnútornom obchode prípravou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v potrebnom množstve, zabezpečiť kvalitnú prípravu absolventov a potrebám hospodárskej praxe zodpovedajúcu vedecko-výskumnú základňu zameranú na aplikáciu výsledkov základného výskumu do podmienok príslušných odvetví a odborov obchodnej činnosti a zabezpečovať technicko-ekonomickú osvetu a podieľať sa na tvorbe racionalizačných projektov v oblasti obchodu, a tak napomáhať realizácii celospoločenských cieľov v oblasti vedecko-technického pokroku.

Do novovzniknutej Obchodnej fakulty boli pri jej vzniku začlenené: katedra ekonomiky vnútorného obchodu, katedra cestovného ruchu a verejného stravovania, katedra tovaroznalectva, katedra ekonomiky zahraničného obchodu, katedra ekonomiky miestneho hospodárstva a výrobných družstiev, katedra hospodárskeho práva, katedra ruského jazyka a katedra cudzích jazykov.

Vtedajšia prednostná orientácia národného hospodárstva na medzinárodnú ekonomickú spoluprácu v rámci RVHP vyvolala v roku 1976 vznik katedry socialistickej ekonomickej integrácie, ktorá bola od roku 1987 reprofilovaná na katedru svetovej ekonomiky. V školskom roku 1973/1974 sa na Obchodnej fakulte zrušila katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania a premiestnila sa na detašované pracovisko Obchodnej fakulty do Banskej Bystrice.

Nová kvalita spoločensko-ekonomických vzťahov, ktoré nastali v dôsledku zmeny politického systému u nás od roku 1990, si vyžiadali radikálnu zmenu koncepcie činnosti Obchodnej fakulty vo všetkých oblastiach.

Počnúc školským rokom 1990/1991 došlo k zjednoteniu výučby do jedného študijného odboru komerčné inžinierstvo a v rámci neho boli pripravené a realizovali sa špecializácie obchod a marketing, zahraničný obchod, služby a cestovný ruch a od školského roka 1996/1997 aj špecializácia hospodárska diplomacia.

V súlade s transformáciou našej ekonomiky na trhový mechanizmus, ktorá zásadne zmenila spoločenskú objednávku na profil vysokoškolsky vzdelaného komerčného pracovníka, ale aj v súlade s transformáciou bývalej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorá predpokladala vytvorenie diverzifikovanejších študijných odborov, resp. študijných špecializácií, došlo k zásadnej zmene profilu, obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu, orientácie vedeckovýskumnej činnosti a zahraničných stykov Obchodnej fakulty, ako aj k adekvátnym zmenám jej organizačnej štruktúry.

Vysoký záujem o štúdium zo strany absolventov stredných škôl si vynútil určitú diverzifikáciu štúdia do viacerých okresov SR. Tento záujem bol zo stránky organizačnej a finančnej podporovaný štátnymi a samosprávnymi orgánmi v okresoch a mestách. Tak vzniklo už v školskom roku 1991/1992 prvé stredisko bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty a univerzity vôbec. Pre bakalárske štúdium bol schválený samostatný študijný odbor obchodné podnikanie.

Vysokú pedagogickú a vedeckovýskumnú úroveň fakulty potvrdila aj akreditačná komisia, ktorá na základe evalvácie za obdobie od roku 1995 zaradila Obchodnú fakultu do najvyššej kategórie.

 

Funkciu dekana Obchodnej fakulty od jej vzniku v roku 1969 vykonávali:

1969 - 1970
prof. Ing. Štefan SLOBODA, CSc.
1970
prof. JUDr. Ladislav RENDOŠ, CSc.
1970 - 1990
prof. Ing. Vítězslav BALHAR, CSc.
1990 - 1997
prof. Ing. Peter BALÁŽ, CSc.
1997 - 2000
prof. JUDr. Ľudovít Tóth, CSc.
2000 - 2007
doc. Ing. Ferdinand DAŇO, CSc.
2007 - 2011
prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.
2011 - trvá
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.

Výbor ZO OZ PŠaV na OF

Predsedníčka: Ing. Zora SZAKALOVÁ
Podpredseda: doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Tajomníčka: Ing. Alena DUDEKOVÁ, PhD.
Hospodárka: doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Ostatní členovia:

doc. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.
Ing. Roman STAŇO, PhD.

Revízna komisia:

doc. Ing. Peter KNAPÍK, PhD. - predseda
Ing. Miroslava KOVÁČOVÁ
Ing. Vladislav MLYNČÁR

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodnovedných disciplín. Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá nielen svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym zázemím, vypracovanou vlastnou literatúrou, odbornými prekladmi a praktickými prípadovými štúdiami; materiálno-technickým zabezpečením, ale aj svojou prestížou v hospodárskej praxi a v medzinárodných vzťahoch vychádza z kritérií, ktoré pre túto oblasť stanovuje Akreditačná komisia pri Vláde SR. Fakulta pripravuje odborníkov pre prax v domácich i medzinárodných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, inštitúciách štátnej a verejnej správy a tretieho sektora.

Poslaním Obchodnej fakulty je v súlade s jej štatútom poskytovať kvalitné ekonomické vzdelávanie, a tak vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti marketingu, obchodu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu, hotelierstva, služieb, komerčného práva, obchodného podnikania a manažérstva kvality schopných presadiť sa a uspieť na trhu práce nielen v regióne strednej Európy, ale aj v širšom európskom a medzinárodnom priestore, a tiež produkovať vedeckých odborníkov ekonomicko-obchodných vied pre potreby vysokého školstva a praxe v podmienkach vysokokonkurenčného prostredia a so zreteľom na spoločenský záujem.

Dosiahnuté výsledky fakulty v uplynulom období boli predmetom komplexnej akreditácie Obchodnej fakulty, ktorá úspešne prebehla v roku 2015, a na ktorej základe Obchodná fakulta poskytuje, a bude i naďalej poskytovať vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia iba v akreditovaných študijných odboroch a programoch.

Dlhodobým zámerom rozvoja Obchodnej fakulty je vytvoriť z fakulty vzdelávaciu inštitúciu, s ktorou sa v budúcnosti budú spájať dva neoddeliteľné pojmy: líderstvo a excelentnosť. Líderstvo ako schopnosť byť vzorom pre ostatných a excelentnosť ako schopnosť vykonávať svoju prácu jedinečne, a zároveň kvalitnejšie, ako stanovuje norma v danej oblasti. Strategickým cieľom fakulty je stať sa do roku 2019 lídrom v oblasti poskytovania vzdelávania v oblasti obchodu a marketingu, medzinárodného podnikania a cestovného ruchu v regióne strednej a východnej Európy a centrom excelentného výskumu európskeho formátu na poli obchodnovedných disciplín. Pre úspešné naplnenie tohto cieľa sa bude orientovať úsilie zamestnancov, študentov a vedenia fakulty na podporu a rozvoj siedmych kľúčových oblastí: komunikácie, kvality, kvalifikačného rastu, kariéry, kooperácie, kompetencií a kreativity.

 

V najbližšom období sa líderstvo, excelentnosť a rozvoj uvedených siedmych prioritných oblastí dostanú do centra pozornosti v každej z piatich ťažiskových činností na fakulte:

VZDELÁVANIE

Lídrom v poskytovaní ekonomického vzdelávania sa fakulta stane za predpokladu, že bude ponúkať atraktívne a kvalitné študijné programy, ktorých absolventi budú nadpriemerne uplatniteľní v praxi. Preto sa v oblasti vzdelávania snahy budú upriamovať najmä na:

 • uskutočnenie dôkladnej obsahovej revízie učebných plánov s cieľom odstrániť tematické duplicity, inovovať a obsahovo aktualizovať učebné predmety s cieľom zvýšiť orientáciu na prax,
 • prípravu a implementáciu nového systému zabezpečenia vzdelávania v súlade s požiadavkami medzinárodnej akreditácie AACSB,
 • neustále vytváranie podmienok pre akceptovateľnosť výsledkov vzdelávacej činnosti na domácom a medzinárodnom  trhu práce prípravou kvalitných absolventov, čo sa prejaví v neustálom  zvyšovaní ich konkurencieschopnosti v národnom i medzinárodnom meradle,
 • aplikovanie  zmien vyplývajúcich z medzinárodných komparácií do systému študijných programov a neustálej realizácie procesu zdokonaľovania kvality vzdelávacích aktivít, prijímanie účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a tieto opatrenia vhodným spôsobom komunikovať,
 • podporu rozvoja vysoko prestížnych študijných programov najmä na 1., 2. a 3. stupni štúdia so silným prepojením pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti,
 • podporu inovatívnych spôsobov výučby založených na interaktivite a individuálnom prístupe; a intenzívne využívanie blokového systému výučby a projektového vyučovania,
 • aktualizáciu obsahovej náplne povinných i výberových predmetov, ktoré sú súčasťou študijných plánov študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia a realizáciu ich výučby s orientáciou na vytváranie podmienok pre aktívnu účasť odborníkov z praxe
 • zintenzívnenie spolupráce so zahraničnými univerzitami ekonomického zamerania, čo umožní študentom fakulty realizovať časť svojho štúdia aj vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku a v značnej miere prispeje k internacionalizácií vzdelávania,
 • kontinuálne zavádzanie nových funkčných modulov Akademického informačného systému ako prostriedku riadenia, spravovania a kontroly študijných výsledkov na Obchodnej fakulte.

 

VEDA A VÝSKUM

Snaha vytvoriť z fakulty centrum excelentného výskumu európskeho formátu bude v oblasti vedy a výskumu zameraná najmä na:

 • budovanie tímovej výskumnej špecializácie a atmosféry inovatívnosti a vzájomnej spolupráce jednotlivcov i pracovísk fakulty,
 • upevňovanie a ďalší rozvoj medzinárodného dosahu vedecko-výskumných aktivít tvorivých pracovníkov fakulty a doktorandov jednak v oblasti projektovej angažovanosti, ako aj v oblasti prezentovania výsledkov v prostredí bonitných publikačných zdrojov,
 • podporu interdisciplinárneho rozmeru vedecko-výskumnej činnosti na fakulte prostredníctvom participácie v multidisciplinárnych výskumných konzorciách na komplexných riešeniach výskumných výziev,
 • posilňovanie aplikačného charakteru vedecko-výskumnej činnosti založeného na spolupráci s podnikateľskou a inou odbornou praxou v SR i zahraničí,
 • podporu efektívnosti doktorandského štúdia v zmysle schopnosti systému doktorandského štúdia generovať kvalitnú základňu mladých vedeckých pracovníkov akceptovaných v medzinárodnom teritóriu definovanom minimálne krajinami strednej Európy.

 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Zahraničné vzťahy fakulty možno vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Tým prvým je internacionalizácia vzdelávania prostredníctvom podpory zahraničných mobilít študentov a pedagógov formou študijných a prednáškových pobytov a pracovných stáží. Druhý uhol pohľadu sa týka podpory pôsobenia zahraničných profesorov v pedagogickom procese na fakulte. Hlavné úlohy pre najbližšie obdobie budú smerovať na:

 • zintenzívnenie zahraničných mobilít interných doktorandov fakulty,
 • akreditáciu a personálne zabezpečenie študijného programu 2. a 3. stupňa v anglickom jazyku,
 • etablovanie fakulty v medzinárodných vzdelávacích a výskumných sieťach.

 

ROZVOJ

Nevyhnutnými podmienkami úspešného rozvoja fakulty v najbližšom období budú podpora kvalifikačného rastu, modernizácia a obnova materiálneho a technického vybavenia fakulty a intenzívna spolupráca s hospodárskou praxou. Preto sa snahy vedenia fakulty budú orientovať na:

 • napĺňanie predpokladov na formovanie Obchodnej fakulty ako moderného, progresívneho a excelentného vzdelávacieho a výskumného centra s líderskou pozíciou v oblasti marketingu, obchodu a služieb, ako aj na podporu plnenia kritérií národnej akreditácie i medzinárodnej akreditácie AACSB,
 • systematické vyhodnocovanie a podporu intelektuálneho potenciálu Obchodnej fakulty, definovanie a dodržiavanie stratégie rozvoja v perspektívnych segmentoch nových študijných programov a výskumno-vývojových príležitostí a partnerstiev  Obchodnej fakulty,
 • vytváranie podmienok na tvorbu partnerstiev na podporu rozvoja fakultnej infraštruktúry v oblasti modernizácie priestorov, zvyšovania imidžu vzdelávacích programov a jednotiek, zriaďovanie nových a revitalizáciu existujúcich laboratórií, projektových učební, coworkingových priestorov a zázemia pre študentov,
 • vytváranie podmienok na tímovú spoluprácu jednotlivcov, pracovísk fakulty a partnerov z praxe; interdisciplinárny rozmer vo vzdelávaní aj výskume a vytvorenie systémových podmienok na trvalú účasť a rast v národných a hlavne medzinárodných  vedecko-výskumných aktivitách tvorivých pracovníkov fakulty a doktorandov.

 

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Pre etablovanie sa fakulty ako úspešnej vzdelávacej inštitúcie je nutné venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu, rozširovaniu a upevňovaniu vzťahov medzi fakultou a subjektami vplývajúcimi na jej existenciu. Prioritami budú:

 • zabezpečiť silný pozitívny imidž a komunikačné kanály pre kľúčové oblasti rozvoja fakulty, najmä vedy a výskumu a vzdelávania v širšom európskom priestore voči cieľovým skupinám, ktorými sú  medzinárodné vedecko-výskumné konzorciá, partnerské vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie, študenti a uchádzači o štúdium, a subjekty hospodárskej praxe,
 • zabezpečiť podmienky pre koordináciu a realizáciu aktivít v oblasti marketingovej a komunikačnej stratégie Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vzťahu k Obchodnej fakulte,
 • komunikovať relevantné informácie cieľovým skupinám modernými komunikačnými kanálmi tak, aby dochádzalo k interakcii medzi záujmom a potrebami fakulty a cieľovými skupinami,
 • zintenzívniť komunikačné väzby medzi jednotlivými zamestnancami fakulty a študentmi s cieľom dosiahnuť synergický efekt spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Najdôležitejšou úlohou vedenia fakulty v najbližšom období bude neustála podpora pozitívne motivujúcej akademickej atmosféry pre tvorivých zamestnancov a študentov v každej z hlavných činností fakulty a etablovať Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako lídra v poskytovaní ekonomického vzdelávania a ako centrum excelentného výskumu v regióne strednej a východnej Európy.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?