Načítavam stránku...

Vážení priatelia a podporovatelia,

dovoľte mi osloviť vás v súvislosti s vašim právom rozhodnúť ako použiť 2 % dane z príjmu za rok 2017.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších noviel umožňuje každému daňovníkovi (fyzickej i právnickej osobe) venovať 2 % zo svojej zaplatenej dane za rok 2017 niektorej organizácii zaregistrovanej Komorou notárov SR v centrálnom zozname prijímateľov.

O túto vašu priazeň sa uchádza aj Nadácia MERKÚR pôsobiaca pri Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Nadácia MERKÚR bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR v súlade so zákonom č. 207/1996 Z. z. o nadáciách pod číslom 203/Na-96/319. Účelom Nadácie MERKÚR je podporovať vzdelávanie a rozvoj duchovných hodnôt človeka a v rámci toho podporovať:

  • vzdelávanie v súlade s akreditovanými študijnými odbormi Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • rozvoj vedy a výskumu na Obchodnej fakulte.

 

Poslaním Nadácie Merkúr je získavať finančné prostriedky formou príspevkov a darov na zlepšenie podmienok štúdia študentov na Obchodnej fakulte a na podporu vedecko-výskumných a publikačných aktivít zamestnancov Obchodnej fakulty. Obchodná fakulta si v roku 2018 pripomína 49. výročie svojej existencie, počas ktorej vychovala viac než 20.000 odborníkov pre oblasť obchodného podnikania, medzinárodného podnikania, marketingu a cestovného ruchu a významne posúva hranice poznania v oblasti vedy a výskumu na poli obchodno-vedných disciplín.

Nadácia Merkúr už 26 rokov pomáha študentom, učiteľom a doktorandom Obchodnej fakulty pri ich študijných, vedecko-výskumných a publikačných aktivitách najmä prostredníctvom podpory účasti na medzinárodných vedeckých konferenciách, podpory publikovania príspevkov v zahraničných časopisoch a podpory vydávania fakultného vedeckého časopisu Studia Commercialia Bratislavensia. Nadácia MERKÚR taktiež pomáha organizovať fakultné vedecké konferencie a zabezpečuje oceňovanie talentovaných a excelentných študentov a absolventov Obchodnej fakulty. Zároveň v spolupráci s externými donormi realizuje nákup nových informačno-komunikačných technológií a revitalizáciu učební pre potreby pedagogického procesu.

Vaše rozhodnutie venovať 2% dane z príjmu v prospech Nadácie Merkúr prispeje k tomu, aby nadácia mala v budúcom období vyššie zdroje na financovanie svojich aktivít, ktoré smerujú predovšetkým do rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu v prospech študentov i učiteľov Obchodnej fakulty.

 

S hlbokou úctou a vďakou

doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., v. r.

predseda
Správnej rady Nadácie MERKÚR
a dekan Obchodnej fakulty EU v Bratislave

 

Postup krokov ako venovať 2 % Nadácii Merkúr nájdete TU

 

Prílohy

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

List predsedu Správnej rady Nadácie Merkúr

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?