Výbor ZO OZ PŠaV na OF

Predsedníčka: Ing. Zora SZAKALOVÁ
Podpredseda: doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Tajomníčka: doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Hospodárka: doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Ostatní členovia:

doc. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.
Ing. Roman STAŇO, PhD.

Revízna komisia:

Ing. Miroslava KOVÁČOVÁ - predsedníčka
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ, PhD.

 

Členstvo v komisiách

Člen komisie BOZP a PO za ZO: Ing. Roman STAŇO, PhD.
Člen stravovacej komisie za ZO: Ing. Zora SZAKALOVÁ