Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
podpredseda za študentskú časť Ing. Filip ŽIAK
tajomník Ing. Jana HATÁROVÁ

členovia

doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
prof. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M.
Ing. Peter ČERVENKA, PhD.
doc. Ing. Dušan STEINHAUSER, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.

prof. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.
doc. Ing. Monika NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, PhD.
Ing. Jozef GÁLL, PhD.
Bc.Katarína DUDEKOVÁ
Bc.Alexandra Anna FLOREKOVÁ
Vanda FUNTÍKOVÁ
Bc.Bianka JURINCOVÁ
Bc. Roman SRNKA

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave