Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
podpredseda za študentskú časť Bc. Jakub NICHTA
tajomník Ing. Jana HATÁROVÁ

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
Dávid MICHALÁK
Viktória PALDANOVÁ
Bc. Branislav VOJTKO
Filip ŽIAK

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

Najbližší termín zasadnutia

4. december 2020 o 9:30 prostredníctvom online platformy MS Teams Kliknutím sem sa pripojíte k zasadnutiu