Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
podpredseda za študentskú časť  
tajomník Ing. Jana HATÁROVÁ

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ

Bc. Dávid MICHALÁK
Viktória PALDANOVÁ
Filip ŽIAK

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave