Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
podpredseda za študentskú časť Jakub NICHTA
tajomník Ing. Jana HATÁROVÁ

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
Bc. Peter DURANKA
Marek CHALMOVSKÝ
Branislav VOJTKO
Hana VEREŠOVÁ

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave