Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

Doc. Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, prvý prodekan

Doc. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR

Doc. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu

Doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry medzinárodného obchodu, predsedníčka Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave, predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte  

Ing. Jozef GÁLL, PhD.

vedúci katedry cestovného ruchu

JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.

vedúca katedry obchodného práva

Ing. Dominika VERNEROVÁ, PhD.

komunikácia a PR Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Bc. Filip ŽIAK

predseda ŠPOF