Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

Doc. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR, štatutárna zástupkyňa dekana

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

Doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu

Doc. Ing. Stanislav ZÁBOJNÍK, PhD.

vedúci katedry medzinárodného obchodu  

Ing. Jozef GÁLL, PhD.

vedúci katedry cestovného ruchu

JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.

vedúci katedry obchodného práva

Doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

predseda Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Ing. Zora SZAKALOVÁ

predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte

Filip ŽIAK

predseda ŠPOF