Načítavam stránku...

doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.

dekan fakulty

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium a štatutárna zástupkyňa dekana

Ing. Daniel KRAJČÍK, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy        

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie               

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

prodekan pre public relations                

Ing. Peter FILO, PhD.

prodekan pre rozvoj    

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty                

doc. Ing. Júlia LIPIANSKA, CSc.

vedúca Katedry marketingu a predsedníčka Akademického senátu Obchodnej fakulty  

prof. Ing. Peter BALÁŽ, CSc.

vedúci Katedry medzinárodného obchodu  

Ing. Viola ŠUTEROVÁ, CSc.

vedúca Katedry služieb a cestovného ruchu

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

vedúca Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru  

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

vedúci Katedry obchodného práva

Mgr. Attila PÓLYA, PhD.

vedúci Katedry informatiky obchodných firiem

Ing. Zora SZAKALOVÁ

predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte

Bc. Martin MLYNÁR

predseda ŠPOF

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?