Načítavam stránku...

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

dekan fakulty

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre zahraničné vzťahy a štatutárna zástupkyňa dekana

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

prodekan pre rozvoj

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu

prof. Ing. Peter BALÁŽ, PhD.

vedúci katedry medzinárodného obchodu  

Ing. Ladislav BAŽÓ, PhD.

vedúci katedry služieb a cestovného ruchu

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

vedúca katedry tovaroznalectva a kvality tovaru  

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

vedúci katedry obchodného práva

Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

vedúci katedry informatiky obchodných firiem

Ing. Zora SZAKALOVÁ

predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte

Jakub NICHTA

predseda ŠPOF

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?