Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR, štatutárna zástupkyňa dekana

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu

Doc. Ing. Stanislav ZÁBOJNÍK, PhD.

vedúci katedry medzinárodného obchodu  

Ing. Ladislav BAŽÓ, PhD.

vedúci katedry služieb a cestovného ruchu

Doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ

vedúca katedry tovaroznalectva a kvality tovaru  

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

vedúci katedry obchodného práva

Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

vedúci katedry informatiky obchodných firiem

Doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

predseda Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Ing. Zora SZAKALOVÁ

predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte

Filip ŽIAK

predseda ŠPOF