Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

Doc. Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, prvý prodekan

Doc. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Doc. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu, predsedníčka programovej rady

Doc. Dr. Ing. Malgorzata Jarossová

vedúca oddelenia manažmentu obchodu a kvality katedry marketingu

Ing. Katarína Ožvoldová, PhD.

vedúca oddelenia stratégií a inteligentných systémov v marketingu a podnikaní katedry marketingu

Doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry medzinárodného obchodu, predsedníčka programovej rady, predsedníčka Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave, predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte  

Ing. Jozef GÁLL, PhD.

vedúci katedry cestovného ruchu

JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.

vedúca katedry obchodného práva

Prof. Ing. Soňa Ferenčíková, PhD.

predsedníčka programovej rady

Prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD., M.B.L.-HSG

predsedníčka programovej rady

Prof. Ing. Viera Kubičková, PhD.

predsedníčka programovej rady

Ing. Simona BALAŠČÁKOVÁ

komunikácia a PR Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Vanda FUNTÍKOVÁ

predseda ŠPOF