Interní členovia vedeckej rady

Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Doc. Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

Prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

Prof. Ing. Naqibullah DANESHJO, PhD.

Prof. Ing. Soňa FERENČÍKOVÁ, PhD.

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Prof. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

Prof. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

Prof. Ing. Štefan ŽÁK, PhD., MBA, LL.M.

Doc. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

Doc. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD. 

Doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA 

Doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD.

Doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.     

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA - riaditeľ, Hotel Kaštieľ Mojmírovce

Prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D. - dekan fakulty, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze, Česká republika

Doc. Ing. Miroslav KARLÍČEK, Ph.D. - vedúci Katedry marketingu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - člen predstavenstva, Zväz obchodu SR

Prof. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, Ph.D. - Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. - profesor, Katedra managementu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Ing. Alexander ROZIN, PhD. - výkonný riaditeľ, INCHEBA, a. s.

Doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D. - prodekan fakulty pre zahraničie a financie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

 

Rokovací poriadok vedeckej rady