Interní členovia vedeckej rady

Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Doc. Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

Prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

Prof. Ing. Soňa FERENČÍKOVÁ, PhD.

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Prof. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

Prof. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

Doc. Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ

Doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

Doc. Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD. 

Doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA 

Doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD.

Doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.     

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA - riaditeľ, Hotel Kaštieľ Mojmírovce

Doc. Ing. Miroslav KARLÍČEK, Ph.D. - vedúci Katedry marketingu, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD. - generálny riaditeľ, KON-RAD, spol. s r. o.

Prof. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, Ph.D. - dekan fakulty, Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. - profesor, Katedra manažerské psychologie a sociologie, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

Ing. Alexander ROZIN, PhD. - výkonný riaditeľ, INCHEBA, a. s.

Doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D. - dekan fakulty, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade