Interní členovia vedeckej rady

Doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

Prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

Prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

Doc. Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ

Doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

Doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

Doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

Doc. Ing. Paula PUŠKÁROVÁ, DiS. art., PhD.

Doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA          

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

Doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

Doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

Prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Ing. Alexander ROZIN, PhD.

Doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade