Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodnovedných disciplín. Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá nielen svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym zázemím, vypracovanou vlastnou literatúrou, odbornými prekladmi a praktickými prípadovými štúdiami; materiálno-technickým zabezpečením, ale aj svojou prestížou v hospodárskej praxi a v medzinárodných vzťahoch vychádza z kritérií, ktoré pre túto oblasť stanovuje Akreditačná komisia pri Vláde SR. Fakulta pripravuje odborníkov pre prax v domácich i medzinárodných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, inštitúciách štátnej a verejnej správy a tretieho sektora.

Poslaním Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a nadväzujúcich spoločenských vied k rozvoju vzdelanosti a vedy pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Snahou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je byť modernou akademickou inštitúciou, ktorá reaguje na potreby trhu vzdelávania, rozvíja vedecko-výskumnú činnosť, je otvorená zmenám, a zároveň je verná svojim hodnotám a oddaná svojmu poslaniu. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňuje aktivity, prostredníctvom ktorých je vnímaná ako:

 • tvorca a ochranca hodnôt,
 • akademická inštitúcia, kde sa všestranne rozvíjajú osobnosti,
 • vzdelávacia inštitúcia, kde sa dosahuje vysoká úroveň vzdelania,
 • vedecko-výskumná inštitúcia, kde sa rozvíjajú nové poznatky v obchodnovedných disciplínach,
 • rovnocenný partner pre akademickú verejnosť a hospodársku prax v globálnom prostredí.

 

Strategickým cieľom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je stať sa modernou fakultou rešpektovanou v medzinárodnom prostredí.

 

Priority fakulty:

 • vytvoriť a realizovať silné študijné programy v anglickom jazyku,
 • internacionalizovať štúdium, vedu a výskum,
 • špecializovať študijné programy pre aktuálne potreby trhu práce,
 • realizovať štátne záverečné skúšky s dôrazom na kvalitu obhajoby záverečnej práce,
 • vytvoriť projektové centrum pre podporu realizácie medzinárodných vedecko-výskumných projektov,
 • posilniť autonómiu katedier ako kľúčových zložiek fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,
 • naplniť štandardy medzinárodnej akreditácie,
 • systematizovať kooperáciu s hospodárskou praxou pre potreby vzdelávania a aplikovaného výskumu,
 • aktivizovať a skvalitňovať publikačnú činnosť,
 • vytvoriť a uplatňovať objektívny a motivujúci systém odmeňovania tvorivých zamestnancov,
 • zvyšovať povedomie študentov budovať ich lojalitu k Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • vnímať študentov ako šíriteľov dobrého mena Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • aktívne realizovať a podieľať sa na „face to face“ kampaniach orientovaných na uchádzačov o štúdium.


Strategický cieľ, priority a úlohy sú obsahom Dlhodobého zámeru Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2019 - 2023.