Načítavam stránku...

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodnovedných disciplín. Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá nielen svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym zázemím, vypracovanou vlastnou literatúrou, odbornými prekladmi a praktickými prípadovými štúdiami; materiálno-technickým zabezpečením, ale aj svojou prestížou v hospodárskej praxi a v medzinárodných vzťahoch vychádza z kritérií, ktoré pre túto oblasť stanovuje Akreditačná komisia pri Vláde SR. Fakulta pripravuje odborníkov pre prax v domácich i medzinárodných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, inštitúciách štátnej a verejnej správy a tretieho sektora.

Poslaním Obchodnej fakulty je v súlade s jej štatútom poskytovať kvalitné ekonomické vzdelávanie, a tak vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti marketingu, obchodu, medzinárodného podnikania, cestovného ruchu, hotelierstva, služieb, komerčného práva, obchodného podnikania a manažérstva kvality schopných presadiť sa a uspieť na trhu práce nielen v regióne strednej Európy, ale aj v širšom európskom a medzinárodnom priestore, a tiež produkovať vedeckých odborníkov ekonomicko-obchodných vied pre potreby vysokého školstva a praxe v podmienkach vysokokonkurenčného prostredia a so zreteľom na spoločenský záujem.

Dosiahnuté výsledky fakulty v uplynulom období boli predmetom komplexnej akreditácie Obchodnej fakulty, ktorá úspešne prebehla v roku 2015, a na ktorej základe Obchodná fakulta poskytuje, a bude i naďalej poskytovať vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia iba v akreditovaných študijných odboroch a programoch.

Dlhodobým zámerom rozvoja Obchodnej fakulty je vytvoriť z fakulty vzdelávaciu inštitúciu, s ktorou sa v budúcnosti budú spájať dva neoddeliteľné pojmy: líderstvo a excelentnosť. Líderstvo ako schopnosť byť vzorom pre ostatných a excelentnosť ako schopnosť vykonávať svoju prácu jedinečne, a zároveň kvalitnejšie, ako stanovuje norma v danej oblasti. Strategickým cieľom fakulty je stať sa do roku 2019 lídrom v oblasti poskytovania vzdelávania v oblasti obchodu a marketingu, medzinárodného podnikania a cestovného ruchu v regióne strednej a východnej Európy a centrom excelentného výskumu európskeho formátu na poli obchodnovedných disciplín. Pre úspešné naplnenie tohto cieľa sa bude orientovať úsilie zamestnancov, študentov a vedenia fakulty na podporu a rozvoj siedmych kľúčových oblastí: komunikácie, kvality, kvalifikačného rastu, kariéry, kooperácie, kompetencií a kreativity.

 

V najbližšom období sa líderstvo, excelentnosť a rozvoj uvedených siedmych prioritných oblastí dostanú do centra pozornosti v každej z piatich ťažiskových činností na fakulte:

VZDELÁVANIE

Lídrom v poskytovaní ekonomického vzdelávania sa fakulta stane za predpokladu, že bude ponúkať atraktívne a kvalitné študijné programy, ktorých absolventi budú nadpriemerne uplatniteľní v praxi. Preto sa v oblasti vzdelávania snahy budú upriamovať najmä na:

 • uskutočnenie dôkladnej obsahovej revízie učebných plánov s cieľom odstrániť tematické duplicity, inovovať a obsahovo aktualizovať učebné predmety s cieľom zvýšiť orientáciu na prax,
 • prípravu a implementáciu nového systému zabezpečenia vzdelávania v súlade s požiadavkami medzinárodnej akreditácie AACSB,
 • neustále vytváranie podmienok pre akceptovateľnosť výsledkov vzdelávacej činnosti na domácom a medzinárodnom  trhu práce prípravou kvalitných absolventov, čo sa prejaví v neustálom  zvyšovaní ich konkurencieschopnosti v národnom i medzinárodnom meradle,
 • aplikovanie  zmien vyplývajúcich z medzinárodných komparácií do systému študijných programov a neustálej realizácie procesu zdokonaľovania kvality vzdelávacích aktivít, prijímanie účinných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a tieto opatrenia vhodným spôsobom komunikovať,
 • podporu rozvoja vysoko prestížnych študijných programov najmä na 1., 2. a 3. stupni štúdia so silným prepojením pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti,
 • podporu inovatívnych spôsobov výučby založených na interaktivite a individuálnom prístupe; a intenzívne využívanie blokového systému výučby a projektového vyučovania,
 • aktualizáciu obsahovej náplne povinných i výberových predmetov, ktoré sú súčasťou študijných plánov študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia a realizáciu ich výučby s orientáciou na vytváranie podmienok pre aktívnu účasť odborníkov z praxe
 • zintenzívnenie spolupráce so zahraničnými univerzitami ekonomického zamerania, čo umožní študentom fakulty realizovať časť svojho štúdia aj vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku a v značnej miere prispeje k internacionalizácií vzdelávania,
 • kontinuálne zavádzanie nových funkčných modulov Akademického informačného systému ako prostriedku riadenia, spravovania a kontroly študijných výsledkov na Obchodnej fakulte.

 

VEDA A VÝSKUM

Snaha vytvoriť z fakulty centrum excelentného výskumu európskeho formátu bude v oblasti vedy a výskumu zameraná najmä na:

 • budovanie tímovej výskumnej špecializácie a atmosféry inovatívnosti a vzájomnej spolupráce jednotlivcov i pracovísk fakulty,
 • upevňovanie a ďalší rozvoj medzinárodného dosahu vedecko-výskumných aktivít tvorivých pracovníkov fakulty a doktorandov jednak v oblasti projektovej angažovanosti, ako aj v oblasti prezentovania výsledkov v prostredí bonitných publikačných zdrojov,
 • podporu interdisciplinárneho rozmeru vedecko-výskumnej činnosti na fakulte prostredníctvom participácie v multidisciplinárnych výskumných konzorciách na komplexných riešeniach výskumných výziev,
 • posilňovanie aplikačného charakteru vedecko-výskumnej činnosti založeného na spolupráci s podnikateľskou a inou odbornou praxou v SR i zahraničí,
 • podporu efektívnosti doktorandského štúdia v zmysle schopnosti systému doktorandského štúdia generovať kvalitnú základňu mladých vedeckých pracovníkov akceptovaných v medzinárodnom teritóriu definovanom minimálne krajinami strednej Európy.

 

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Zahraničné vzťahy fakulty možno vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Tým prvým je internacionalizácia vzdelávania prostredníctvom podpory zahraničných mobilít študentov a pedagógov formou študijných a prednáškových pobytov a pracovných stáží. Druhý uhol pohľadu sa týka podpory pôsobenia zahraničných profesorov v pedagogickom procese na fakulte. Hlavné úlohy pre najbližšie obdobie budú smerovať na:

 • zintenzívnenie zahraničných mobilít interných doktorandov fakulty,
 • akreditáciu a personálne zabezpečenie študijného programu 2. a 3. stupňa v anglickom jazyku,
 • etablovanie fakulty v medzinárodných vzdelávacích a výskumných sieťach.

 

ROZVOJ

Nevyhnutnými podmienkami úspešného rozvoja fakulty v najbližšom období budú podpora kvalifikačného rastu, modernizácia a obnova materiálneho a technického vybavenia fakulty a intenzívna spolupráca s hospodárskou praxou. Preto sa snahy vedenia fakulty budú orientovať na:

 • napĺňanie predpokladov na formovanie Obchodnej fakulty ako moderného, progresívneho a excelentného vzdelávacieho a výskumného centra s líderskou pozíciou v oblasti marketingu, obchodu a služieb, ako aj na podporu plnenia kritérií národnej akreditácie i medzinárodnej akreditácie AACSB,
 • systematické vyhodnocovanie a podporu intelektuálneho potenciálu Obchodnej fakulty, definovanie a dodržiavanie stratégie rozvoja v perspektívnych segmentoch nových študijných programov a výskumno-vývojových príležitostí a partnerstiev  Obchodnej fakulty,
 • vytváranie podmienok na tvorbu partnerstiev na podporu rozvoja fakultnej infraštruktúry v oblasti modernizácie priestorov, zvyšovania imidžu vzdelávacích programov a jednotiek, zriaďovanie nových a revitalizáciu existujúcich laboratórií, projektových učební, coworkingových priestorov a zázemia pre študentov,
 • vytváranie podmienok na tímovú spoluprácu jednotlivcov, pracovísk fakulty a partnerov z praxe; interdisciplinárny rozmer vo vzdelávaní aj výskume a vytvorenie systémových podmienok na trvalú účasť a rast v národných a hlavne medzinárodných  vedecko-výskumných aktivitách tvorivých pracovníkov fakulty a doktorandov.

 

VZŤAHY S VEREJNOSŤOU

Pre etablovanie sa fakulty ako úspešnej vzdelávacej inštitúcie je nutné venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu, rozširovaniu a upevňovaniu vzťahov medzi fakultou a subjektami vplývajúcimi na jej existenciu. Prioritami budú:

 • zabezpečiť silný pozitívny imidž a komunikačné kanály pre kľúčové oblasti rozvoja fakulty, najmä vedy a výskumu a vzdelávania v širšom európskom priestore voči cieľovým skupinám, ktorými sú  medzinárodné vedecko-výskumné konzorciá, partnerské vzdelávacie a vedecko-výskumné inštitúcie, študenti a uchádzači o štúdium, a subjekty hospodárskej praxe,
 • zabezpečiť podmienky pre koordináciu a realizáciu aktivít v oblasti marketingovej a komunikačnej stratégie Ekonomickej univerzity v Bratislave vo vzťahu k Obchodnej fakulte,
 • komunikovať relevantné informácie cieľovým skupinám modernými komunikačnými kanálmi tak, aby dochádzalo k interakcii medzi záujmom a potrebami fakulty a cieľovými skupinami,
 • zintenzívniť komunikačné väzby medzi jednotlivými zamestnancami fakulty a študentmi s cieľom dosiahnuť synergický efekt spolupráce v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Najdôležitejšou úlohou vedenia fakulty v najbližšom období bude neustála podpora pozitívne motivujúcej akademickej atmosféry pre tvorivých zamestnancov a študentov v každej z hlavných činností fakulty a etablovať Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave ako lídra v poskytovaní ekonomického vzdelávania a ako centrum excelentného výskumu v regióne strednej a východnej Európy.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?