Načítavam stránku...
Telefónny zoznam obsahuje 125 položiek
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
sekretariát katedry
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.12
+421 2 6729 1212
...
interný doktorand
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.20
+421 2 6729 1520
...
profesor
vedúci katedry
Katedra medzinárodného obchodu
4A.30
+421 2 6729 1477
...
odborný asistent
Katedra marketingu
5D.31
+421 2 6729 1568
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.21
+421 2 6729 1205
...
odborný asistent
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.20
+421 2 6729 1520
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.15
+421 2 6729 1511
...
docentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.25
+421 2 6729 1535
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.04
+421 2 6729 1404
...
sekretariát katedry
Katedra marketingu
5D.34
+421 2 6729 1552
...
interný doktorand
Katedra medzinárodného obchodu
A4.04
+421 2 6729 1404
...
odborný asistent
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.04
+421 2 6729 1211
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.16
+421 2 6729 1132
...
docentka
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
Katedra medzinárodného obchodu
E3.23, 4A.14
+421 2 6729 5373
...
profesorka
Katedra marketingu
5D.44
+421 2 6729 1561
...
odborná asistentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.20
+421 2 6729 1520
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
profesor
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Katedra marketingu
E3.14
+421 2 6729 5364
...
odborná asistentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.12
+421 2 6729 1399
...
odborný asistent
prodekan pre PR
Katedra marketingu
1B.04
+421 2 6729 1126
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.23
+421 2 6729 1448
...
docentka
Katedra marketingu
5D.09
+421 2 6729 1152
...
docentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.28
+421 2 6729 1538
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.15
+421 2 6729 1275
...
odborný asistent
prodekan pre rozvoj
Katedra marketingu
1B.25
+421 2 6729 1185
...
odborná asistentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.12
+421 2 6729 1512
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.30
+421 2 6729 1578
...
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
1B.15
+421 2 6729 1160
...
odborná asistentka
prodekanka pre vzdelávanie
Katedra marketingu
1B.13
+421 2 6729 1169
...
sekretariát katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.23
+421 2 6729 1523
...
interný doktorand
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
interná doktorandka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.27
+421 2 6729 1355
...
profesorka
Katedra marketingu
5D.04
+421 2 6729 1526
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.33
+421 2 6729 1558
...
študijná referentka pre II. stupeň - 1. a 2. ročník denného štúdia a 1. a 2. ročník externého štúdia
Dekanát fakulty
1B.10
+421 6729 1168
...
odborný asistent
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.25
+421 2 6729 1220
...
sekretariát katedry
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.23
+421 2 6729 1312
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.23
+421 2 6729 1240
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra obchodného práva
1A.14
+421 2 6729 1108
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
sekretariát katedry
Katedra obchodného práva
1A.12
+421 2 6729 1141
...
odborný asistent
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.30
+421 2 6729 1230
...
odborná asistentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.28
+421 2 6729 1398
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
1A.08
+421 2 6729 1162
...
docent
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.10
+421 2 6729 1390
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.08
+421 2 6729 1498
...
profesor
Katedra marketingu
5D.39
+421 2 6729 1522
...
docent
Katedra marketingu
5D.10
+421 2 6729 1589
...
docentka
zástupkyňa vedúceho katedry
Katedra medzinárodného obchodu
4A.14
+421 2 6729 1415
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.30
+421 2 6729 1578
...
docentka
zástupkyňa vedúcej katedry
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.25
+421 2 6729 1106
...
interná doktorandka
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
profesor
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.14
+421 2 6729 1326
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1533
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.42
+421 2 6729 1571
...
odborná asistentka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.15
+421 2 6729 1345
...
referentka pre medzinárodné vzťahy
Dekanát fakulty
1B.19
+421 2 6729 1192
...
sekretariát katedry
Katedra medzinárodného obchodu
4A.28
+421 2 6729 1468
...
odborný asistent
prodekan pre zahraničné vzťahy
Katedra medzinárodného obchodu
1B.21, 2C.05
+421 2 6729 1123
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.05
+421 2 6729 1405
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
1B.04
+421 2 6729 1126
...
odborný asistent
Katedra obchodného práva
1A.09
+421 2 6729 1166
...
odborná asistentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.08
+421 2 6729 1577
...
docentka
prodekanka pre doktorandské štúdium
Katedra služieb a cestovného ruchu
1B.07/5A.10
+421 2 6729 1570
...
študijná referentka pre I. stupeň – 2. a 3. ročník denného štúdia
Dekanát fakulty
1B.09
+421 2 6729 1186
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.21
+421 2 6729 1133
...
technická pracovníčka
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.04
+421 2 6729 1314
...
docentka
vedúca katedry
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.21
+421 2 6729 1367
...
profesorka
Katedra marketingu
5D.07
+421 2 6729 1517
...
odborný asistent
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.27
+421 2 6729 1542
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra marketingu
5D.37
+421 2 6729 1549
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
1A.27
+421 2 6729 1175
...
referentka pre vedu a doktorandské štúdium
Dekanát fakulty
1B.22
+421 2 6729 1113
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.33
+421 2 6729 1558
...
docentka
Katedra marketingu
5D.22
+421 2 6729 1545
...
docentka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.07
+421 2 6729 1537
...
docent
Katedra marketingu
5D.21
+421 2 6729 1548
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.12
+421 2 6729 1235
...
tajomníčka fakulty
Dekanát fakulty
1B.23
+421 2 6729 1164
...
IT pracovník
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.03
+421 2 6729 1249
...
interná doktorandka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.16
+421 2 6729 1132
...
profesorka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.04
+421 2 6729 1542
...
odborný asistent
Katedra marketingu
5D.15
+421 2 6729 1511
...
docent
Katedra marketingu
5D.13
+421 2 6729 1559
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra marketingu
5D.19
+421 2 6729 1533
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.19
+421 2 6729 1533
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.15
+421 2 6729 1415
...
docent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.10
+421 2 6729 1281
...
vedecko-výskumná pracovníčka
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.15
+421 2 6729 1215
...
odborný asistent
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.10
+421 2 6729 1214
...
odborný asistent
vedúci katedry
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.14
+421 2 6729 1227
...
odborná asistentka
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.08
+421 2 6729 1226
...
interná doktorandka
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.15
+421 2 6729 1133
...
sekretariát dekana
Dekanát fakulty
1B.28
+421 2 6729 1130
...
odborný asistent
Katedra marketingu
5D.43
+421 2 6729 1519
...
docentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.07
+421 2 6729 1209
...
interný doktorand
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
samostatná odborná referentka - Nadácia Merkúr
1B.22
+421 2 6729 1136
...
interná doktorandka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.10
+421 2 6729 1489
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra informatiky obchodných firiem
2A.05
+421 2 6729 1242
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
1A.25
+421 2 6729 1191
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.20
+421 2 6729 1260
...
interná doktorandka
Katedra marketingu
5D.45
+421 2 6729 1533
...
odborný asistent
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.15
+421 2 6729 1574
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
2C.20
+421 2 6729 1260
...
odborný asistent
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
3A.20
+421 2 6729 1378
...
interná doktorandka
Katedra marketingu
5D.46
+421 2 6729 1133
...
odborná asistentka
vedúca katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.21
+421 2 6729 1536
...
študijná referentka pre I. stupeň – 1. ročník denného štúdia a 1., 2. a 3. ročník externého štúdia
vedúca študijného oddelenia
Dekanát fakulty
1B.12
+421 2 6729 1104
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.06
+421 2 6729 1564
...
odborná asistentka
Katedra obchodného práva
1A.24
+421 2 6729 1101
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra služieb a cestovného ruchu
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
Katedra obchodného práva
1A.06
+421 2 6729 1183
...
odborná asistentka
Katedra marketingu
5D.12
+421 2 6729 1193
...
odborný asistent
Katedra obchodného práva
1A.30
+421 2 6729 1117
...
odborný asistent
Katedra medzinárodného obchodu
4A.07
+421 2 6729 1417
...
docent
dekan fakulty
Katedra marketingu
1B.30/5D.40
+421 2 6729 1130/+421 2 6729 1581
...
mimoriadna profesorka
Katedra medzinárodného obchodu
4A.25
+421 2 6729 1425
...
odborná asistentka
Katedra medzinárodného obchodu
2C.30
+421 2 6729 1200
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?