Výskumné, projektové a realizačné pracovisko Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave založené v roku 2019

 

Ciele

 • dynamizácia vedy a výskumu na Obchodnej fakulte EU v Bratislave s cieľom zvýšenia počtu publikačných výstupov v bonitných kategóriách a zapojenosti do riešenia výskumných projektov,
 • podpora vytvárania kvalitných výskumných tímov na jednotlivých katedrách a ich vzájomnej spolupráce s cieľom presadenia sa v rámci vedeckej komunity v SR a širšom európskom priestore,
 • rozvíjanie spolupráce s významnými akademickými a vedecko-výskumnými inštitúciami, verejným sektorom a subjektami hospodárskej praxe v jednotlivých oblastiach výskumu s cieľom realizácie zmluvného aplikovaného výskumu,
 • vytváranie priestoru pre intenzívnejšie zapájanie študentov, najmä doktorandského štúdia, do aktivít vedy a výskumu s cieľom výchovy pre ďalšie pôsobenie na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

 

Oblasti výskumu

 • obchod a obchodné podnikanie,
 • marketing a spotrebiteľské správanie,
 • výskum trhu, marketingové prognózy a analýzy,
 • marketingové stratégie,
 • manažment obchodných firiem,
 • medzinárodný obchod v kontexte globalizácie,
 • medzinárodné obchodné vzťahy, export - import,
 • zahraničnoobchodná politika SR a EÚ,
 • environmentálna diplomacia a geopolitika,
 • energetická bezpečnosť SR a EÚ,
 • finančné trhy, bankový sektor a riziká podnikania,
 • medzinárodné komoditné trhy,
 • dizajn, kvalita a bezpečnosť produktov,
 • distribučné procesy a logistika,
 • elektromobilita,
 • ekonomické a marketingové aspekty dopravy,
 • obchodné a spotrebiteľské právo,
 • Industry 4.0,
 • cirkulárna ekonomika,
 • malé a stredné podnikanie, rodinné podnikanie,
 • inovácie v obchodných podnikoch,
 • ekonomické prínosy cestovného ruchu,
 • zdieľaná ekonomika v službách cestovného ruchu,
 • udržateľnosť cestovného ruchu,
 • ekonomické aspekty MICE,
 • vplyv IKT na konkurencieschopnosť podnikov,
 • manažment znalostí,
 • sociálne a environmentálne aspekty podnikania,
 • podnikovohospodárske procesy.

 

Projektové centrum

Ako súčasť inštitútu projektové centrum vykonáva činnosti podporujúce realizáciu projektov domácich a zahraničných grantových schém a aplikovaného výskumu.

 

Kontakt

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail:

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1164

IČO: 30840783

DIČ: 2021478679

 

Číslo účtu nadácie: 2620004909/1100

Banka: Tatrabanka, a. s.

IBAN: SK34 1100 0000 0026 2000 4909

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Správna rada nadácie

Predseda: Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.
Členovia:

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.
PhDr. Štefan BUGÁR, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
Ing. Elena TRENČIANSKA, CSc.

Správca nadácie: Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.
Revízor: Ing. Iveta MATTOVIČOVÁ

 

História vzniku nadácie

Nadácia bola založená v roku 1991 ako Nadácia „MERKÚR“ pri Obchodnej fakulte VŠE a zaregistrovaná na Obvodnom úrade Bratislava V., pod číslom 7/2017/1991 z 6.12.1991. Mestská správa Slovenského štatistického úradu Bratislava pridelila nadácii číslo (IČO) 30840783 dňa 19. 12. 1991. Dňa 4. 9. 1997 bola podľa § 11 ods. 4 zákona č. 207/1996 Z.z. o nadáciách preregistrovaná na Ministerstve vnútra s názvom Nadácia Merkúr pod číslom 203/Na-96/319 so sídlom na Dolnozemskej ceste 1, 852 35 Bratislava.

V súlade s § 42 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa uskutočnila zmena Zriaďovacej listiny Nadácie MERKÚR na Nadačnú listinu, ktorá bola zaregistrovaná na MV SR dňa 23.12.2002 pod reg. číslom 203/Na-96/319-1. Dňa 16.9.2004 bolo nadácii pridelené daňové identifikačné číslo 2021478679.

 

Verejnoprospešný účel nadácie

Účelom nadácie je podpora vzdelávania a rozvoja duchovných hodnôt človeka. Podpora vzdelávania sa orientuje v súlade s akreditovanými študijnými odbormi, ktoré zabezpečuje Ekonomická univerzita, Obchodná fakulta v Bratislave na:

 • podporu rozvoja úrovne vysokoškolského vzdelávania,
 • podporu rozvoja vedy a výskumu,
 • podporu rozvoja vzdelávania pre hospodársku prax.

 

Hospodárenie nadácie

Príjmami nadácie sú:

 • príspevky a dary od právnických, alebo fyzických osôb,
 • príspevky z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu od fyzických alebo právnických osôb,
 • úroky z vkladov.

 

Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie MERKÚR

Podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie MERKÚR tretím osobám sú nasledovné:

 • pri fyzických osobách sa jedná o študentov a doktorandov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov Obchodnej fakulty, externých spolupracovníkov Obchodnej fakulty, ktorí aktívne participujú na plnení úloh v súlade s účelom Nadácie MERKÚR;
 • pri právnickej osobe ide o Ekonomickú univerzitu, Obchodnú fakultu v Bratislave.

 

Oblasti použitia prostriedkov nadácie

 1. Udelenie Vontoblovej ceny formou štipendia, príp. iných cien študentom fakulty.
 2. Poskytovanie príspevkov na úhradu nákladov za účasť na medzinárodných súťažiach študentov.
 3. Poskytovanie príspevkov na zabezpečenie pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti.
 4. Poskytovanie príspevkov na podporu publikačnej činnosti fakulty.
 5. Poskytovanie príspevkov na organizovanie seminárov a konferencií a na úhradu nákladov spojených s účasťou na seminároch a konferenciách.
 6. Poskytovanie príspevkov na pokrytie nákladov činnosti fakulty, presahujúcich rozpočet fakulty.

Aké výhody prináša členstvo v OZ PŠaV, alebo prečo sa stať členom OZ PšaV?

Poslaním zväzu je chrániť a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pôsobí najmä v:

 • pracovnoprávnej oblasti
 • mzdovej oblasti
 • sociálnej oblasti

 

V pracovnoprávnej oblasti

Zväz zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv, vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov voči zamestnávateľovi, bezplatne poskytuje právne služby v pracovno-právnych sporoch, vrátane zastupovania pred súdmi. Zväz zabezpečuje bezplatne aj právne poradenstvo v občianskoprávnych sporoch.

 

V mzdovej oblasti

Zväz presadzuje rast tarifných platov, dosiahnutie porovnateľnosti platov s platmi v iných rezortoch podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, každoročnú valorizáciu platov podľa výšky inflácie. Zväz sa usiluje zamedziť diskrimináciu nepedagogických pracovníkov v mzdovej oblasti. Usiluje a presadzuje legislatívnu úpravu na poskytovanie 13. a 14. platu zamestnancom odvetvia školstva.

 

V sociálnej oblasti

Zväz usiluje o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, o vytváranie podmienok na perspektívnosť a stabilitu školských pracovníkov. Zväz pre svojich členov poskytuje nenávratný príspevok na prekonanie mimoriadne zlej sociálnej situácie, poskytuje príspevok a dotáciu na rekreácie. Naši členovia môžu využívať vlastné zväzové a rekreačné zariadenia s finančným príspevkom OZ, umožňujúce svojim členom permanentné vzdelávanie. Zabezpečuje bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis.

 

Bez odborov:

 • bez odborov nie je možná kontrola dodržiavania pracovno-právnych, mzdových predpisov a BOZP
 • nemožno uzatvoriť KZ a bez KZ nemožno dojednať výšku odstupného nad rámec zákona, ani dohodnúť ďalšie výhody
 • nemožno zasahovať do tvorby vyhlášok, noriem, zákonov, dotýkajúcich sa nášho každodenného života
 • zamestnanci nemajú zákonnú možnosť získať informácie o činnosti zamestnávateľa, jeho ekonomike a jeho zámeroch.

 

Kolektívna zmluva

Výbor ZO OZ PŠaV na OF

Predsedníčka: Ing. Zora SZAKALOVÁ
Podpredseda: doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
Tajomníčka: Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Hospodárka: doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.
Ostatní členovia:

doc. Ing. Mária DZUROVÁ, PhD.
Ing. Roman STAŇO, PhD.

Revízna komisia:

Ing. Miroslava KOVÁČOVÁ - predsedníčka
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ, PhD.
Ing. Vladislav MLYNČÁR

 

Členstvo v komisiách

Člen komisie BOZP a PO za ZO: Ing. Roman STAŇO, PhD.
Člen stravovacej komisie za ZO: Ing. Zora SZAKALOVÁ

 

 

Výchova vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov pre obchod má na Slovensku takmer 80-ročnú tradíciu. Jej začiatky sa viažu k vzniku bývalej Vysokej obchodnej školy v Bratislave v roku 1940, ktorú možno v istom zmysle právom považovať za predchodkyňu súčasnej Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Organizácia výchovy a profil vysokoškolsky vzdelaného ekonóma komerčného zamerania sa postupne vyvíjali v súlade s vývojom spoločensko-hospodárskych podmienok a potrieb. Do súčasnej podoby sa postupne vykryštalizovali v procese doterajšieho vývoja, ktorý možno rozdeliť na niekoľko významných etáp.

Na Vysokej obchodnej škole v Bratislave (v školských rokoch 1940/1941 až 1949/1950) výchovu vysokoškolských kvalifikovaných odborníkov s obchodnovedným zameraním realizovali z obsahovej i organizačnej stránky ústavy, ktoré boli na tento účel vytvorené. Boli to: ústav ekonomiky obchodu a dopravy, ústav technológie a tovaroznalectva; a ústav podnikového hospodárstva.

V roku 1949 bola Vysoká obchodná škola v Bratislave pretransformovaná na Vysokú školu hospodárskych vied. Jej hlavnou úlohou bolo popri výučbe kvalifikovaných odborníkov odvetvového zamerania na jednotlivé odvetvia národného hospodárstva aj rozvíjanie všeobecnej ekonomickej teórie, ako aj odvetvovej ekonomickej teórie vrátane obchodnovednej teórie. V súlade s tým došlo na Vysokej škole hospodárskych vied, ktorá sa organizačne ešte nečlenila na fakulty, k vytvoreniu študijnej špecializácie obchod a zároveň ku konštituovaniu katedry ekonomiky obchodu.

Na vzniku špecializácie obchod a katedry ekonomiky obchodu sa významne podieľali poprední odborníci z hospodárskej praxe, ktorí neskoršie prešli do pedagogického procesu. Medzi významných patrili JUDr. Dalibor Hanes, Ing. Viliam Čerňanský a Ing. Filip Hronský, ktorí sa postupne stali vedúcimi uvedenej katedry. Vznik katedry ekonomiky obchodu položil základ na širší rozvoj obchodnovedných disciplín. Medzi základné učebné predmety patrili v tomto období: ekonomika obchodu, ekonomika dopravy, tovaroznalectvo, organizácia a technika obchodu, rozbory hospodárskej činnosti. Prví absolventi študijnej špecializácie obchod končili štúdium v roku 1952.

Nariadením vlády č. 58/53 Zb. sa Vysoká škola hospodárskych vied od začiatku školského roka 1953/1954 premenovala na Vysokú školu ekonomickú, pričom súčasne vznikli tri fakulty, medzi nimi aj Fakulta vnútorného obchodu a financií. Do tejto fakulty sa začlenila Katedra ekonomiky obchodu, Katedra financií a Katedra účtovnej evidencie. Prípravou zriadenia tejto fakulty bol poverený Ing. Filip Hronský a jej prvým dekanom sa stal prof. Ing. Jozef Rosa.

So vznikom Fakulty vnútorného obchodu a financií v roku 1953 vznikol študijný odbor ekonomika vnútorného obchodu a v roku 1955 sa upravil aj názov pracoviska na Katedra ekonomiky vnútorného obchodu.

Profilovanie absolventa študijného odboru ekonomika vnútorného obchodu vychádzalo z vtedajšej koncepcie širšieho zamerania profilu absolventa, ktorá uprednostňovala, aby poslucháči všetkých študijných odborov na VŠE získali vedomosti zo všetkých odvetvových a prierezových ekonomík, ale podľa jednotlivých študijných odborov v rozdielnom rozsahu.

Toto organizačné usporiadanie pretrvalo do školského roka 1958/1959, keď sa Katedra ekonomiky vnútorného obchodu spolu so študijným odborom ekonomika vnútorného obchodu začlenila do fakulty výrobno-ekonomickej.

V období rokov 1959 až 1969 došlo súbežne so vzrastom požiadaviek hospodárskej praxe k celkovému obsahovému i organizačnému rozvoju obchodnovedného štúdia na katedre ekonomiky vnútorného obchodu.

Katedra ekonomiky vnútorného obchodu bola od jej vzniku trvalo smerovou katedrou. Zabezpečovala vytváranie profilu absolventa študijného odboru a rozvoj foriem a obsah štúdia. Bola organizačným i personálnym základom na vznik ďalších študijných odborov i katedier. V školskom roku 1957/1958 vzniklo na nej študijné zameranie cestovný ruch a verejné stravovanie, z ktorého v školskom roku 1959/1960 vznikol samostatný študijný odbor. Na zabezpečenie rozvoja tohoto študijného odboru vznikla v roku 1964 katedra cestovného ruchu a verejného stravovania. Ústav tovaroznalectva sa v roku 1960 pretvoril na samostatnú katedru tovaroznalectva. V súvislosti so snahou o širšie zapojenie ekonomiky Slovenska do medzinárodnej deľby práce vznikol v školskom roku 1963/1964 študijný odbor ekonomika zahraničného obchodu a s ním i katedra ekonomiky zahraničného obchodu. V školskom roku 1964/1965 vznikla katedra organizácie a prevádzky obchodných podnikov a v školskom roku 1966/1967 katedra ekonomiky miestneho hospodárstva a výrobných družstiev a s ňou i tomu zodpovedajúce študijné zameranie. Všetky tieto katedry tvorili základ novovznikajúcej Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave.

Nariadením vlády SSR č. 79/1969 vznikla s účinnosťou od 31.7.1969 na VŠE v Bratislave Obchodná fakulta. Vznik Obchodnej fakulty VŠE v Bratislave bol vyvolaný rozvojom národného hospodárstva, obchodných vzťahov a silnejúcim akcentom na zvýšenie efektívnosti riadenia vo sfére obehu. Medzi ťažiskové úlohy novovzniknutej fakulty patrili: zlepšiť nepriaznivú kvalifikačnú štruktúru najmä vo vnútornom obchode prípravou vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v potrebnom množstve, zabezpečiť kvalitnú prípravu absolventov a potrebám hospodárskej praxe zodpovedajúcu vedecko-výskumnú základňu zameranú na aplikáciu výsledkov základného výskumu do podmienok príslušných odvetví a odborov obchodnej činnosti a zabezpečovať technicko-ekonomickú osvetu a podieľať sa na tvorbe racionalizačných projektov v oblasti obchodu, a tak napomáhať realizácii celospoločenských cieľov v oblasti vedecko-technického pokroku.

Do novovzniknutej Obchodnej fakulty boli pri jej vzniku začlenené: katedra ekonomiky vnútorného obchodu, katedra cestovného ruchu a verejného stravovania, katedra tovaroznalectva, katedra ekonomiky zahraničného obchodu, katedra ekonomiky miestneho hospodárstva a výrobných družstiev, katedra hospodárskeho práva, katedra ruského jazyka a katedra cudzích jazykov.

Vtedajšia prednostná orientácia národného hospodárstva na medzinárodnú ekonomickú spoluprácu v rámci RVHP vyvolala v roku 1976 vznik katedry socialistickej ekonomickej integrácie, ktorá bola od roku 1987 reprofilovaná na katedru svetovej ekonomiky. V školskom roku 1973/1974 sa na Obchodnej fakulte zrušila katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania a premiestnila sa na detašované pracovisko Obchodnej fakulty do Banskej Bystrice.

Nová kvalita spoločensko-ekonomických vzťahov, ktoré nastali v dôsledku zmeny politického systému u nás od roku 1990, si vyžiadali radikálnu zmenu koncepcie činnosti Obchodnej fakulty vo všetkých oblastiach.

Počnúc školským rokom 1990/1991 došlo k zjednoteniu výučby do jedného študijného odboru komerčné inžinierstvo a v rámci neho boli pripravené a realizovali sa špecializácie obchod a marketing, zahraničný obchod, služby a cestovný ruch a od školského roka 1996/1997 aj špecializácia hospodárska diplomacia.

V súlade s transformáciou našej ekonomiky na trhový mechanizmus, ktorá zásadne zmenila spoločenskú objednávku na profil vysokoškolsky vzdelaného komerčného pracovníka, ale aj v súlade s transformáciou bývalej Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorá predpokladala vytvorenie diverzifikovanejších študijných odborov, resp. študijných špecializácií, došlo k zásadnej zmene profilu, obsahu výchovno-vzdelávacieho procesu, orientácie vedeckovýskumnej činnosti a zahraničných stykov Obchodnej fakulty, ako aj k adekvátnym zmenám jej organizačnej štruktúry.

Vysoký záujem o štúdium zo strany absolventov stredných škôl si vynútil určitú diverzifikáciu štúdia do viacerých okresov SR. Tento záujem bol zo stránky organizačnej a finančnej podporovaný štátnymi a samosprávnymi orgánmi v okresoch a mestách. Tak vzniklo už v školskom roku 1991/1992 prvé stredisko bakalárskeho štúdia Obchodnej fakulty a univerzity vôbec. Pre bakalárske štúdium bol schválený samostatný študijný odbor obchodné podnikanie.

Vysokú pedagogickú a vedeckovýskumnú úroveň fakulty potvrdila aj akreditačná komisia, ktorá na základe evalvácie za obdobie od roku 1995 zaradila Obchodnú fakultu do najvyššej kategórie.

 

Funkciu dekana Obchodnej fakulty od jej vzniku v roku 1969 vykonávali:

1969 - 1970 prof. Ing. Štefan SLOBODA, CSc.
1970 prof. JUDr. Ladislav RENDOŠ, CSc.
1970 - 1990 prof. Ing. Vítězslav BALHAR, CSc.
1990 - 1997 prof. Ing. Peter BALÁŽ, CSc.
1997 - 2000 prof. JUDr. Ľudovít TÓTH, CSc.
2000 - 2007 doc. Ing. Ferdinand DAŇO, CSc.
2007 - 2011 prof. Ing. Jaroslav KITA, CSc.
2011 - 2019 doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
2019 - trvá Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len Obchodná fakulta) predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v oblasti obchodnovedných disciplín. Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá nielen svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym zázemím, vypracovanou vlastnou literatúrou, odbornými prekladmi a praktickými prípadovými štúdiami; materiálno-technickým zabezpečením, ale aj svojou prestížou v hospodárskej praxi a v medzinárodných vzťahoch vychádza z kritérií, ktoré pre túto oblasť stanovuje Akreditačná komisia pri Vláde SR. Fakulta pripravuje odborníkov pre prax v domácich i medzinárodných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, inštitúciách štátnej a verejnej správy a tretieho sektora.

Poslaním Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a nadväzujúcich spoločenských vied k rozvoju vzdelanosti a vedy pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Snahou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je byť modernou akademickou inštitúciou, ktorá reaguje na potreby trhu vzdelávania, rozvíja vedecko-výskumnú činnosť, je otvorená zmenám, a zároveň je verná svojim hodnotám a oddaná svojmu poslaniu. Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave uskutočňuje aktivity, prostredníctvom ktorých je vnímaná ako:

 • tvorca a ochranca hodnôt,
 • akademická inštitúcia, kde sa všestranne rozvíjajú osobnosti,
 • vzdelávacia inštitúcia, kde sa dosahuje vysoká úroveň vzdelania,
 • vedeckovýskumná inštitúcia, kde sa rozvíjajú nové poznatky v obchodnovedných disciplínach,
 • rovnocenný partner pre akademickú verejnosť a hospodársku prax v globálnom prostredí.

 

Strategickým cieľom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave je stať sa modernou fakultou rešpektovanou v medzinárodnom prostredí.

 

Priority fakulty:

 • vytvoriť a realizovať silné študijné programy v anglickom jazyku,
 • internacionalizovať štúdium, vedu a výskum,
 • špecializovať študijné programy pre aktuálne potreby trhu práce,
 • realizovať štátne záverečné skúšky s dôrazom na kvalitu obhajoby záverečnej práce,
 • vytvoriť projektové centrum pre podporu realizácie medzinárodných vedecko-výskumných projektov,
 • posilniť autonómiu katedier ako kľúčových zložiek fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,
 • naplniť štandardy medzinárodnej akreditácie,
 • systematizovať kooperáciu s hospodárskou praxou pre potreby vzdelávania a aplikovaného výskumu,
 • aktivizovať a skvalitňovať publikačnú činnosť,
 • vytvoriť a uplatňovať objektívny a motivujúci systém odmeňovania tvorivých zamestnancov,
 • zvyšovať povedomie študentov budovať ich lojalitu k Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • vnímať študentov ako šíriteľov dobrého mena Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • aktívne realizovať a podieľať sa na „face to face“ kampaniach orientovaných na uchádzačov o štúdium.


Strategický cieľ, priority a úlohy sú obsahom Dlhodobého zámeru Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na obdobie rokov 2019 - 2023.

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR, štatutárna zástupkyňa dekana

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

Prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

vedúca katedry marketingu

Ing. Stanislav ZÁBOJNÍK, PhD.

vedúci katedry medzinárodného obchodu  

Ing. Ladislav BAŽÓ, PhD.

vedúci katedry služieb a cestovného ruchu

Doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

vedúca katedry tovaroznalectva a kvality tovaru  

JUDr. Dušan HOLUB, PhD.

vedúci katedry obchodného práva

Ing. Peter ČERVENKA, PhD.

vedúci katedry informatiky obchodných firiem

Doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.

predseda Akademického senátu Obchodnej fakulty EU v Bratislave

Ing. Zora SZAKALOVÁ

predsedníčka ZO OZ PŠaV pri Obchodnej fakulte

Jakub NICHTA

predseda ŠPOF

Zoznam členov akademického senátu Obchodnej fakulty

predseda doc. Ing. Milan ORESKÝ, PhD.
podpredsedníčka za zamestnaneckú časť JUDr. Hana MAGUROVÁ, PhD., LL.M.
podpredseda za študentskú časť Jakub NICHTA
tajomník Ing. Jana HATÁROVÁ

členovia

doc. Ing. Dana BENEŠOVÁ, PhD.
doc. Ing. Ľuboš PAVELKA, PhD.
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.
RNDr. Janka PÁSZTOROVÁ,PhD.
Ing. Viola ŠUTEROVÁ, PhD.
Dr. Ing. Malgorzata A. JAROSSOVÁ
Ing. Oľga ŠKVARČEKOVÁ
Bc. Peter DURANKA
Marek CHALMOVSKÝ
Branislav VOJTKO
Hana VEREŠOVÁ

 

Zásady volieb do akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rokovací poriadok akademického senátu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave

Interní členovia vedeckej rady

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc. - predseda

Ing. Róbert REHÁK, PhD. - zástupca predsedu

prof. Ing. Ferdinand DAŇO, PhD.

prof. Ing. Eva HANULÁKOVÁ, PhD.

prof. Ing. Dagmar LESÁKOVÁ, CSc., D.M.M.

prof. JUDr. Ľudmila NOVACKÁ, PhD.

doc. Mgr. Elena KAŠŤÁKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Zuzana KITTOVÁ, PhD., M.B.L.-HSG

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Alica LACKOVÁ, CSc.

doc. Ing. Tomáš VÝROST, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA          

 

Externí členovia vedeckej rady

PhDr. Štefan BUGÁR, PhD., MBA

doc. Ing. Pavol KONŠTIAK, PhD.

doc. Ing. Peter KRIŠTOFÍK, PhD.

Bc. Branislav LELLÁK

prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc.

Ing. Alexander ROZIN, PhD.

doc. Ing. Josef TAUŠER, Ph.D.

 

Rokovací poriadok vedeckej rady

Návratka - oznámenie o účasti / neúčasti na vedeckej rade

drabik

Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

 

miestnosť: 1B.30

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail:

 

krnacova

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR
štatutárna zástupkyňa dekana

 

miestnosť: 1B.04

tel.: +421 2 6729 1126

e-mail:

 

francova

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: 1B.13

tel.: +421 2 6729 1169

e-mail:  

 

rehak

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

 

miestnosť: 1B.17

tel.: +421 2 6729 1110

e-mail:

 

orgonas

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

 

miestnosť: 1B.21

tel.: +421 2 6729 1123

e-mail:

 

mizerova

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: 1B.23

tel.: +421 2 6729 1164

e-mail: