Výskumné, projektové a realizačné pracovisko Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave založené v roku 2019

 

Ciele

 • dynamizácia vedy a výskumu na Obchodnej fakulte EU v Bratislave s cieľom zvýšenia počtu publikačných výstupov v bonitných kategóriách a zapojenosti do riešenia výskumných projektov,
 • podpora vytvárania kvalitných výskumných tímov na jednotlivých katedrách a ich vzájomnej spolupráce s cieľom presadenia sa v rámci vedeckej komunity v SR a širšom európskom priestore,
 • rozvíjanie spolupráce s významnými akademickými a vedecko-výskumnými inštitúciami, verejným sektorom a subjektami hospodárskej praxe v jednotlivých oblastiach výskumu s cieľom realizácie zmluvného aplikovaného výskumu,
 • vytváranie priestoru pre intenzívnejšie zapájanie študentov, najmä doktorandského štúdia, do aktivít vedy a výskumu s cieľom výchovy pre ďalšie pôsobenie na Obchodnej fakulte EU v Bratislave.

 

Oblasti výskumu

 • obchod a obchodné podnikanie,
 • marketing a spotrebiteľské správanie,
 • výskum trhu, marketingové prognózy a analýzy,
 • marketingové stratégie,
 • manažment obchodných firiem,
 • medzinárodný obchod v kontexte globalizácie,
 • medzinárodné obchodné vzťahy, export - import,
 • zahraničnoobchodná politika SR a EÚ,
 • environmentálna diplomacia a geopolitika,
 • energetická bezpečnosť SR a EÚ,
 • finančné trhy, bankový sektor a riziká podnikania,
 • medzinárodné komoditné trhy,
 • dizajn, kvalita a bezpečnosť produktov,
 • distribučné procesy a logistika,
 • elektromobilita,
 • ekonomické a marketingové aspekty dopravy,
 • obchodné a spotrebiteľské právo,
 • Industry 4.0,
 • cirkulárna ekonomika,
 • malé a stredné podnikanie, rodinné podnikanie,
 • inovácie v obchodných podnikoch,
 • ekonomické prínosy cestovného ruchu,
 • zdieľaná ekonomika v službách cestovného ruchu,
 • udržateľnosť cestovného ruchu,
 • ekonomické aspekty MICE,
 • vplyv IKT na konkurencieschopnosť podnikov,
 • manažment znalostí,
 • sociálne a environmentálne aspekty podnikania,
 • podnikovohospodárske procesy.

 

Projektové centrum

Ako súčasť inštitútu projektové centrum vykonáva činnosti podporujúce realizáciu projektov domácich a zahraničných grantových schém a aplikovaného výskumu.

 

Kontakt

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail: