Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov MERKÚR 2012

MERKÚR 2012 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students and Young Scientists

 

Recommended Citation / Odporúčaná citácia:

LAST NAME, N. 2012. Title of the paper. In MERKÚR 2012 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students and Young Scientists. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, p. xxx-xxx.