GÁLL, Jozef, Ing., PhD.

102004 - Katedra cestovného ruchu

odborný asistent vedúci katedry
Miestnosť 3A.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1367
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Jozef-Gall
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 9:00 - 11:00

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov:

  • Ekonómia a ekonomika cestovného ruchu
  • Regionálny cestovný ruch
  • Projektový manažment v cestovnom ruchu
  • Atraktivity v cestovnom ruchu
  • Klient v cestovnom ruchu
  • Tvorba operatívnych plánov v cestovnom ruchu
  • Podnikanie v praxi 1.
Publikačná činnosť:

Gáll, J., Strežo, M., & Özoğlu, M. (2021). Vybrané štatistické metódy v cestovnom ruchu. Praha : Wolters Kluwer ČR.

Michálková, A., & Gáll, J. (2021). Institutional Provision of Destination Management in the Most Important and in the Crisis Period the Most Vulnerable Regions of Tourism in Slovakia. European Countryside : The Journal of Mendel University in Brno, 13(3), 662–684. https://doi.org/10.2478/euco-2021-0014

Michálková, A., Kubičková, V., & Gáll, J. (2020). Sectoral Tourism Concentration in the Context of the Regional Policy. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting, 68(10), 1105–1125. https://doi.org/10.31577/ekoncas.2020.10.07

Gáll, J., & Strežo, M. (2019). Quantitative Analysis of Environment Potential for Cluster Development in Tourist Regions of Slovak Republic. Geographica Pannonica, 23(3), 195–203. https://doi.org/10.5937/gp23-21375

Gáll, J. (2020, 03. september). An Aplication of Spatial Autocorrelation for Measuring Disparities of the Tourist Regions in the Slovak Republic. DOKBAT 2020 : 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers, Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics.

Vedecko-výskumná činnosť:

KEGA 034EU-4/2020 – Obsahové a technické inovatívne prístupy k výučbe regionálneho cestovného ruchu, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Anna Michálková, PhD.

PMVP I-20-107-00 – Aplikácie metód umelej inteligencie v procese ekonomickej analýzy vo vybraných aspektoch cestovného ruchu, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gáll, PhD.

PMVP I-19-102-00 – Využitie moderných stochastických metód v analýze cestovného ruchu v podmienkach Slovenskej republiky, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gáll, PhD.