Katedra cestovného ruchu v rámci pedagogického procesu pripravuje študentov na 1. stupni vysokoškolského štúdia – študijný program podnikanie v cestovnom ruchu a službách, a na 2. stupni vysokoškolského štúdia – študijný program manažment cestovného ruchu. Katedra vytvára podmienky aj pre študentov – doktorandov, ktorí majú možnosť študovať na Obchodnej fakulte. Učitelia katedry pripravujú aj prakticky usmerňujú študentov v rámci širokého spektra povinných a voliteľných predmetov pre výkonné a manažérske  pozície v podnikateľskej sfére, v štátnej správe a samospráve. Jazykovo zdatní študenti môžu študovať vybrané predmety aj na partnerských zahraničných univerzitách v rámci programov Erasmus+ alebo CEEPUS. Znalosti a zručnosti, ktoré študenti počas trojročného bakalárskeho a dvojročného inžinierskeho štúdia získajú, môžu uplatniť v malých i stredných podnikoch, v medzinárodných spoločnostiach a globálnych reťazcoch, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu a služby, ktoré s cestovným ruchom súvisia. Absolventi bakalárskeho štúdia sú pripravení pre výkon práce  priamo v prevádzke podnikov na úrovni kvalifikovaných  výkonných pracovníkov a stredného manažmentu. V samospráve a v štátnej správe sú absolventi bakalárskeho štúdia schopní zastávať pracovné posty odborných výkonných pracovníkov. Absolventi inžinierskeho štúdia získajú vzdelanie pre výkon manažérskej práce na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v podnikoch i medzinárodných spoločnostiach, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu s dôrazom na cestovné kancelárie, hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia, podniky stravovacích služieb a cateringu na medzinárodnom i slovenskom trhu. V štátnej správe a samospráve budú títo absolventi  pripravení pre výkon samostatnej koncepčnej a riadiacej práce.

Katedra významne participuje na vedecko-výskumnej činnosti. Riešiteľské tímy prezentujú svoje výsledky formou grantových úloh VEGA, KEGA, APVV, medzinárodných projektov a projektov na objednávku štátnej správy, samosprávy i podnikateľskej sféry. Katedra dlhodobo spolupracuje so zahraničnými kolegami z viacerých európskych univerzít. Aktívnu spoluprácu s hospodárskou praxou presadzuje prostredníctvom partnerských vzťahov s konkrétnymi podnikmi hotelov, cestovných kancelárií a ďalších služieb cestovného ruchu, štátnou správou, samosprávou, profesijnými organizáciami a regionálnymi združeniami.

Katedra vydáva vedecký časopis Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie.