Katedra informatiky obchodných firiem vznikla na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 1996. Jej poslaním je na jednej strane vybaviť študentov prakticky použiteľnými poznatkami z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré budú znamenať pre nich konkurenčnú výhodu tak na trhu práce ako aj v podnikateľskej oblasti, na druhej strane byť príkladom v oblasti zavádzania moderných technológií do vyučovacieho procesu pre ďalšie pracoviská našej fakulty. Neoddeliteľnou súčasťou života katedry je vedecko-výskumná činnosť najmä z oblastí, ktoré úzko súvisia s jej deklarovaným poslaním s dôrazom na interdisciplinárnu spoluprácu a na zabezpečenie prístupu hendikepovaných k moderným technológiám. Pripisujeme veľký význam pravidelnému vydávaniu a aktualizácii študijnej literatúry, publikovaniu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti členov katedry, a tiež intenzívnej spolupráci s praxou, z ktorej vyplýva množstvo námetov pre inovácie v pedagogickej ako aj vedecko-výskumnej oblasti.