KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 5D.30
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1578
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 15:15 - 16:45

Pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe týchto predmetov:

  • Výskum trhu
  • Spotrebiteľské správanie
Publikačná činnosť:

Richterová a kol. (2013). Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013. 315 s. ISBN 978-80-89393-95-4

Richterová, K., Klepochová, D., Kopaničová, J., Žák, Š. (2015). Spotrebiteľské správanie. Bratislava: Sprint 2, 2015. 404 s. ISBN 978-80-89710-18-8

Vedecko-výskumná činnosť:

Projekt VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba

Projekt VEGA č. 1/0612/12 Determinanty úrovne, štruktúry a tendencií v osobnej spotrebe a spotrebiteľskom správaní seniorov v kontexte cenovej a dôchodkovej politiky v SR