MATUŠOVIČOVÁ, Monika, doc. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

docentka
Miestnosť 5D.22
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1545
Konzultačné hodiny:

Streda 12:00 - 13:30

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov:

  • Manažment obchodnej firmy
  • Manažment ľudských zdrojov
  • Marketing
  • Marketingové aplikácie
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikačné výstupy:

  • MATUŠOVIČOVÁ, M. 2016. Marketing orientovaný na seniorov. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, 118 s. ISBN 978-80-225-4257-9.
  • MATUŠOVIČ, M. – MATUŠOVIČOVÁ, M. 2010. Vplyv finančnej krízy na budúcnosť odvetvia kolektívneho investovania v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis, roč. 58, 2010, č. 8, s. 769 – 782. ISSN 0013-3035.
  • HVIZDOVÁ, E. – MATUŠOVIČOVÁ, M. 2013. Manažment v podnikovej praxi. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013, 266 s. ISBN 978-80-225-3531-1.
  • MATUŠOVIČOVÁ, M. 2014. Marketing oriented on the seniors. In Current challenges of marketing and their application in practice [elektronický zdroj] : scientific articles from the international conference : 3. 4. 2014, Prague, Czech Republic. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2014, pp. 73-78 CD-ROM. ISBN 978-80-87500-55-2.