ORGONÁŠ, Jozef, Ing., PhD., MBA

102002 - Katedra marketingu

odborný asistent prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality
Miestnosť 1B.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1123
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Jozef_Orgonas
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/jozef-orgon%C3%A1%C5%A1-sr
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/jozef.orgonas.9
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:00 - 10:30

+ iný termín na základe telefonického dohovoru

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

 • Franchising
 • Spotrebiteľská politika
 • Marketing
 • Aplikácie v marketingu
 • Trendy vývoja v maloobchode
 • Retail Academy
Publikačná činnosť:

Orgonáš, J. - Šétaffy, J. - Rak, P. Kompendium franchisingu. Praha : Wolters-Kluwer, 2017. 184 s. ISBN 978-80-7552-853-7.

Orgonáš, J. 2015. Antológia franchisingu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 251 s. ISBN 978-80-225-4136-7.

Orgonáš, J. 2013. Franchising. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013 . 135 s. ISBN 978-80-225-3679-0.

Dzurová, M. - Fridrich, B. - Korčoková, M. - Orgonáš, J. 2014. Spotrebiteľská politika. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 335 s. ISBN 978-80-225-3950-0.

Dzurová, M. - Fridrich, B. - Korčoková, M. - Orgonáš, J. 2015. Spotrebiteľská politika II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. ISBN 978-80-225-4045-2.

Hasenauer, R. et. al. 2014. Vom Innovationsimpuls zum Markteintritt. Wien : Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2014. 234 s. ISBN 978-3-7089-1255-4.

Lipianska, J. - Oreský, M. - Orgonáš, J. 2011. The euro in the Slovak Republic: useful experience. Vilnius : Viešasis administravimas, 2011. ISSN 1648-4541.

Orgonáš, J. 2012. Franchsing - phenomenon of growth even in the crisis period. Praha : Professional Publishng, 2012. ISBN 978-80-7431-090-4.

Filo, P. - Orgonáš, J. - Paholková, B. 2013. Business service for marketing test bed. Žilina : EDIS, 2013. ISBN 978-80-554-0826-2.

Čichovský a kol. 2016. Marketingový minimalizmus. Praha : Nakladatelství EGA 2016. 205 s. ISBN 978-80-251-4383-5.

Vedecko-výskumná činnosť:

CABEO. Capacity-building project for Employers´Organizations in the Commerce sector. Medzinárodný vedecký projekt. Turin, 2011 - 2014. Koordinátor za SR.

HiTech. N00092 ETC Projekt SK - AT hi-tech center in der grenzüberschreitenden Region. Wien-Bratislava. Medzinárodný vedecký projekt, 2011 - 2014.

Projekt macht Schule. Bremen-Bratislava-Luzern-Praha-Kirikkale-Lodž. Medzinárodný vedecký projekt, 2012 - 2014.

VEGA č. 1/0178/14: Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov - zástupca ved. projektu (2014 – 2016).

Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:

Členstvo v organizáciách:

 • ZOCR SR (1994 – 2011)
 • SFA 1994 -
 • Poradný výbor EK pre sociálnu bezpečnosť a migráciu pracovníkov (2005 – 2011)
 • Poradný výbor EK pre voľný pohyb pracovníkov (2005 – 2011)

 

Viac ako 30-ročná prax v obchodných organizáciách:

 • Zdroj (ved. odd. tovarových fondov)
 • Impex (riaditeľ špeciálnych operácií)
 • Ramp + Mauer (konateľ)
 • Zväz obchodu a cestovného ruchu (generálny sekretár)
 • Sirocco Aviation (COO)
 • Symparkett (konateľ)