ŽÁK, Štefan, doc. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

docent
Miestnosť 5D.40
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1581
Osobná webová stránka
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Zak2
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/%C5%A1tefan-%C5%BE%C3%A1k-72878928
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/stefan.zak
Konzultačné hodiny:

Streda 15:00 - 16:30

Pedagogická činnosť:

Garant a vyučujúci predmetov:

 • Výskum trhu – I. stupeň
 • Spotrebiteľské správanie – II. stupeň
 • Kvantitatívne metódy vo výskume trhu – III. stupeň
Publikačná činnosť:

ŽÁK, Štefan. The Identification of innovative research methods and techniques utilized in marketing research in digital era. In Studia commercialia Bratislavensia, 2015, roč. 8, č. 29, s. 139-152. ISSN 1337-7493

ŽÁK, Štefan. Marketingový výskum v digitálnej ére. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 132 s. ISBN 978-80-225-3902-9

ŽÁK, Štefan. Informačné a komunikačné technológie v marketingovom výskume. Bratislava: NETRI, 2008. 84 s. ISBN 978-80-969567-5-3

ŽÁK, Štefan. Sekundárne údaje v marketingovom výskume. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 117 s. ISBN 80-225-2189-2

MARIAŠ, Miroslav - ŽÁK, Štefan. Informačné systémy marketingu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. 188 s. ISBN 80-225-1966-9

RICHTEROVÁ, Kornélia - KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KOPANIČOVÁ, Janka - ŽÁK, Štefan. Spotrebiteľské správanie. Bratislava: Sprint 2, 2015. 401 s. ISBN 978-80-89710-18-8

RICHTEROVÁ, Kornélia - KLEPOCHOVÁ, Dagmar - KOPANIČOVÁ, Janka - VOKOUNOVÁ, Dana - ŽÁK, Štefan. Úvod do výskumu trhu. Bratislava: Sprint 2, 2013. 315 s. ISBN 978-80-89393-95-4

MIKLOŠÍK, Andrej - HVIZDOVÁ, Eva - ŽÁK, Štefan. Znalostný manažment ako podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1041-1058. ISSN 0013-3035

TAJTÁKOVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan - FILO, Peter. Shifts in audience development strategies in the times of economic crisis. In Megatrend Review: the international review of applied economics, 2012, vol. 9, no. 1, s. 125-139. ISSN 1820-4570

Vedecko-výskumná činnosť:

Najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty:

 • IG EU 0111/96: Komparatívna analýza metód marketingového výskumu
 • VEGA 5040/97: Stratégia segmentácie trhu
 • IG EU 0143/00: Hlavné smery a progresívne metódy marketingového výskumu v podmienkach moderných informačných technológií
 • VEGA 1/8001/1: Nákupné správanie slovenského spotrebiteľa v podmienkach globalizácie maloobchodu
 • VEGA 1/1228/04: Identifikácia faktorov dynamiky nákupných preferencií spotrebiteľov využitím databáz
 • VEGA 1/4561/2007: Teoretické a metodologické východiská marketingového spravodajstva zameraného na konkurenciu
 • VEGA 1/4600/07: Podmienky a predpoklady rozvoja vzťahového marketingu ako nástroja konkurencieschopnosti slovenských podnikov v kontexte jednotného európskeho trhu
 • KEGA 201-039EU-4/2010: Marketing miest a obcí – monografia s multimediálnou podporou
 • PMVP 2316060/06: Úloha a postavenie konkurenčného spravodajstva v marketingových informačných systémoch slovenských firiem
 • KEGA 3/7284/09: Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích a kvalifikačných stupňov vysokej školy obchodno-vedného zamerania
 • PCS N00092: Cezhraničné HiTECH centrum
Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:

Členstvo vo vedeckých radách:

 • Vedecká rada Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Prahe – člen
 • Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – člen
 • Vedecká rada Ekonomickej univerzity v Bratislave – člen
 • Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave – predseda

 

Členstvo v redakčných radách:

 • Studia commercialia Bratislavensia – šéfredaktor
 • Central European Business Review – člen redakčnej rady 
 • Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie – člen redakčnej a vedeckej rady