Katedra marketingu sa v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej a v spolupráci s praxou podieľa na rozvíjaní problematiky obchodu a marketingu. Cieľom členov katedry je poskytovať kvalitné ekonomické vzdelanie v predmetných oblastiach. Katedra pôsobí vo všetkých troch stupňoch vzdelávania.

Na prvom stupni je to študijný program podnikanie v obchode, ktorého absolventi dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, v obchodnej prevádzke, navrhovať riešenia pre čo najlepšie fungovanie podnikateľských subjektov. Štúdiom získavajú poznatky o marketingu, podnikovej ekonomike a manažmente, podnikových financiách.

Na druhom stupni v študijnom programe marketingový a obchodný manažment sa zameriavame na poznatky z oblasti uplatnenia marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií a riadenia obchodných systémov. Snažíme sa o to, aby absolventi dokázali analyzovať existujúce problémy, navrhovať a implementovať riešenia v oblasti všetkých nástrojov marketingu, ako aj riadiť obchodné procesy vo firmách.

Na treťom stupni v študijnom programe marketingový a obchodný manažment je snahou katedry pripraviť odborníkov, ktorí ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových informácií, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov, ovládajú metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, dokážu aplikovať vedecké postupy vo všetkých oblastiach riadenia obchodného podniku.

Na katedre pôsobia  4 profesori, 8 docentov, 19 odborných asistentov s PhD. a 13 doktorandov.