Katedra marketingu v oblasti pedagogickej, vedecko-výskumnej a v oblasti spolupráce s praxou je popredným slovenským pracoviskom rozvoja problematiky marketingu a obchodu. Cieľom členov katedry je poskytovať moderné, kvalitné ekonomické vzdelanie v predmetných oblastiach. Katedra pôsobí vo všetkých troch stupňoch vzdelávania – bakalárske štúdium, inžinierke i doktorandské štúdium.

 

Pedagogická činnosť katedry

Na prvom stupni je to študijný program podnikanie v obchode, ktorého absolventi získajú vedomosti a spôsobilosti, ktoré im spolu s kvalitnou jazykovou prípravou umožnia poznať a pochopiť hlavné národohospodárske pojmy a vzťahy, ale najmä ekonomické a obchodné funkcie a aktivity v rôznych typoch podnikoch – v obchodných, výrobných firmách, v podnikoch poskytujúcich služby, aj vo verejnej sfére. Významným prínosom štúdia je pripravenosť na budovanie vlastného podnikania alebo prínos moderných poznatkov pri zapojení sa do rodinného podnikania.

Na druhom stupni v študijnom programe marketingový a obchodný manažment je vzdelávanie zamerané na poznatky z oblastí uplatnenia marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií a riadenia obchodných systémov. Absolventi dokážu analyzovať existujúce problémy, navrhovať a implementovať riešenia v oblasti všetkých nástrojov marketingu, ako aj riadiť obchodné procesy vo firmách.

Na treťom stupni v študijnom programe marketingový a obchodný manažment katedra pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových informácií, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov, ovládajú metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, dokážu aplikovať vedecké postupy vo všetkých oblastiach riadenia obchodného podniku.

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť katedry

Aktuálne výskumné zameranie členov katedry marketingu je na oblasti, ktoré tvoria hlavné trendy a problémové oblasti slovenskej, európskej ekonomiky a spoločnosti ako napríklad elektromobilita v logistike, inovatívne výučbové metódy v marketingu, výzvy cirkulárnej ekonomiky pre marketing, spotrebiteľské správanie segmentu seniori, zdravotne uvedomelé nákupné správanie, črty konzumnej spoločnosti, vplyv influencerov na sociálnych sieťach na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov, inovačný potenciál dodávateľských reťazcov v odvetví automotive a pod.

Výstupmi vedecko-výskumnej a publikačnej činnosť sú učebnice marketingu a ostatných profilových predmetov, vedecké monografie a články publikované v domácich i zahraničných vydavateľstvách.

 

Spolupráca s hospodárskou praxou

Dlhodobo absolventi druhého a tretieho študijných stupňov, ktoré zabezpečuje Katedra marketingu, sú veľmi žiadanými posilami slovenských i zahraničných obchodných a iných spoločností na Slovensku i v zahraničí. 

Jednou z posledných aktivít katedry je Retail Academy, ktorú sme otvorili v spolupráci s nadnárodnou spoločnosťou LIDL. Ide o projekt, v rámci ktorého je vzdelávanie účelovo zamerané podľa podnetov praxe. Tradičnú a veľmi dobrú spoluprácu má katedra s COOP Jednota Slovensko. Podobnú spoluprácu rozvíjame i s ďalšími firmami, mediálnymi agentúrami pôsobiacimi v digitálnom marketingu, v oblasti e-shopov a pod.

 

Najvýznamnejší partneri

  • COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
  • Lidl Slovenská republika, v. o. s.
  • CORE4 Advertising, spol. s r. o.
  • Budweiser Budvar SK
  • Effectix.com, s. r. o.
  • Heineken Slovensko, a. s.
  • PARTNERS GROUP SK a pod.