KITTOVÁ, Zuzana, prof. Ing., PhD., M.B.L.-HSG

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

profesorka zástupkyňa vedúceho katedry
Miestnosť 4A.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1472
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/zuzana-kittov%C3%A1-862728b9
Konzultačné hodiny:

Pondelok 8:30 - 10:00

 

Diplomový seminár pre 1. roč.

Streda 9:00 - 10:30

 

Diplomový seminár pre 2. roč.

Pondelok 10:00 - 11:30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

  • Európske a medzinárodné obchodné právo
  • Medzinárodný obchod II
  • Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode
  • Vnútorný trh Európskej únie
  • Pohyb tovaru a osôb v EÚ
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

 

KITTOVÁ, Z. - STEINHAUSER, D. Inštitucionálne a makroekonomické prostredie firiem. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2017. ISSN 2336-8225, 2017, roč. 65, č. 2, s. 234-248. Dostupné na: https://www.vse.cz/polek/1138

KITTOVÁ, Z. a kol.: Európske a medzinárodné obchodné právo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 337 s. ISBN 978-80-225-4290-6. Podrobnejšie informácie dostupné na: http://moodle.of.euba.sk/pravo

KITTOVÁ, Z. a kol.: Alternatívy vývoja európskej integrácie: časť 1. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 342 s. ISBN 978-80-225-3892-3.

KITTOVÁ, Z.: Enhanced cooperation within the European Union: experience and expectations. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 6-9 April, 2016, Hofburg congres centre, Vienna, Austria. Registered in the Web of Science. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2016. ISBN 978-619-7105-51-3, pp. 129-136.

KITTOVÁ, Z. - STEINHAUSER, D.: Science, technology and export: Slovak case. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 2016-226. Dostupné na: http://ceeconference.vse.cz/past-conferences/proceedings2016

Vedecko-výskumná činnosť:

Projekty:

  • VEGA č. 1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky
  • KEGA č. 002EU4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie