STEINHAUSER, Dušan, doc. Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborný asistent
Miestnosť 2C.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1260
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Dusan-Steinhauser
Životopis:
steinhauser_dusan_zivotopis.pdf
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 10:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov:

  • Riadenie rizík v medzinárodnom obchode
  • Corporate compliance
  • Finančné transakcie a financovanie medzinárodného obchodu
Publikačná činnosť:

Steinhauser, D., Pavelka, Ľ. (2021). Riadenie rizík v medzinárodnom obchode. Vydavateľstvo EKONÓM.

Steinhauser, D. (2021). Vplyv pandémie ochorenia Covid-19 na medzinárodný obchod, podnikanie a operačné riziko vo firmách. Vydavateľstvo EKONÓM.

Ružeková, V., Kittová, Z., Steinhauser, D. (2020). Export Performance as a Measurement of Competitiveness. Journal of Competitiveness: Scientific Journal from the Field of Management and Economics, (1), 145-160.

Ružeková, V., Kittová, Z., Steinhauser, D. (2020). Export Performance as a Measurement of Competitiveness. Journal of Competitiveness: Scientific Journal from the Field of Management and Economics, (1), 145-160.

Baláž, P., Královičová, M., Steinhauser, D. (2020). Foreign Trade as a Tool to Strengthen the EU’s Competitiveness Against China (a Case of the Service Sector). Prague Economic Papers: <a> Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy, 29(2), 129-151.

Bažó, L., Čukanová, M., Markovičová L., Steinhauser, D. (2019). The Impact of Institutional Environment on Slovak Enterprises and the Institutional Hysteresis Effect. Journal of Competitiveness: Scientific Journal from the Field of Management and Economics. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, (3), 35-52.

Vedecko-výskumná činnosť:

I-15-107-00 Projekt mladých vedeckých pracovníkov. Vývoj globalizovaného sveta v 21. storočí s akcentom na jeho špecifické oblasti, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Dušan Steinhauser, PhD.

7/2019-2060-4210, projekt inštitucionálneho výskumu s hospodárskou praxou. Analýza zameraná na identifikáciu a inovačný potenciál subdodávateľských reťazcov, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.

VEGA 1/0897/17 Význam projektu Európskej energetickej únie pre strategické zámery tohto zoskupenia v kontexte podpory konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

KEGA 002EU-4/2015 Príprava vysokoškolskej učebnice pre ťažiskový predmet Európske a medzinárodné obchodné právo nového študijného programu Medzinárodné podnikanie, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Zuzana Kittová, PhD. MBL-HSG.

VEGA 1/0550/14 Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter Baláž, PhD.

VEGA 1/1057/12 Riešenie dlhovej krízy v menovej (nie fiškálnej) únii a faktory budúceho prehlbovania krízy v Európe a na Slovensku, zodpovedný riešiteľ: Ing. Edmund Fifek, CsC.