Katedra medzinárodného obchodu (KMO) je profilovaná ako vysoko špecializované pracovisko zamerané na ekonomiku zahraničného obchodu a podnikateľské aktivity v medzinárodnom prostredí. Vytvárame podmienky pre rozvoj internacionalizácie hospodárstva a podnikateľskej činnosti, a to v rámci prípravy našich absolventov - budúcich špičkových odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu, ekonomickej a obchodnej diplomacie, malého a stredné podnikania, ako aj  v rámci odborných výstupov vo forme vypracovania rôznych strategických dokumentov, štúdií, realizácií medzinárodných vedeckých konferencií. Väčšina našich členov využíva v pedagogickej a výskumnej činnosti bohaté skúsenosti zo zahraničnoobchodnej praxe.

 

Pedagogická činnosť katedry

V súlade s dominantným postavením zahraničného obchodu v ekonomike SR, hlavným poslaním katedry je zabezpečovať kvalitné a komplexné vzdelávanie na všetkých stupňoch vzdelávania, v rámci študijných programov medzinárodné podnikanie (bakalársky stupeň štúdia),  manažment medzinárodného obchodu (inžiniersky stupeň) a manažment medzinárodného podnikania (doktorandské štúdium). Naši absolventi sú schopní zabezpečovať dôležité manažérske pozície v strednom a vrcholovom manažmente firiem v oblasti medzinárodného obchodu a podnikania, svetovej ekonomiky, ekonomickej a obchodnej diplomacie, ale aj finančných, logistických a ďalších oblastiach (aj vďaka jazykovej vybavenosti). S dôrazom na praktický aspekt vyučovania, študenti majú možnosť zúčastňovať sa na prednáškach a workshopoch pozvaných zahraničných a slovenských expertov z hospodárskej praxe a s ich participáciou sa podieľať na vypracovávaní reálnych projektov.

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť katedry

Členovia katedry medzinárodného obchodu sa ako poprední odborníci vo svojej oblasti venujú ekonomickému výskumu na úrovni domácich vedeckých projektov, medzinárodných projektov, ako aj inštitucionálnemu výskumu pre spoločnosti z hospodárskej praxe. Publikačné výstupy v podobe vedeckých domácich a zahraničných monografií, publikácií vo vedeckých časopisoch a výstupoch na medzinárodných konferenciách, učebnice a skriptá sú dopĺňané aj prakticky orientovanými príručkami pre firmy pôsobiace v oblasti zahraničného obchodu (Manuál exportéra). Vedecko-výskumné a publikačné aktivity KMO sa sústredia predovšetkým v oblasti exportnej konkurencieschopnosti, medzinárodnej ekonomickej integrácie, zahraničnoobchodnej politiky, priamych zahraničných investícií, medzinárodného platobného styku a finančných operácií, medzinárodného marketingu a teritoriálnych štúdií (Rusko, ČĽR a i.). Z aktuálnych tém v oblasti medzinárodného obchodu skúmame najmä tarifné a netarifné opatrenia v medzinárodnom obchode, problematiku prípravy bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv EÚ, medzinárodný energetický trh, perspektívu Novej hodvábnej cesty, ale aj participáciu slovenských firiem v medzinárodných hodnotových reťazcoch a dopady dekarbonizácie v EÚ na výkonnosť slovenských exportérov.

 

Spolupráca s hospodárskou praxou

Katedra medzinárodného obchodu pre svojich študentov zabezpečuje a koordinuje úzku spoluprácu v mnohých významných zahraničných, nadnárodných a slovenských spoločnostiach podnikajúcich na medzinárodných trhoch. Primárnym zameraním spolupráce je sféra medzinárodného podnikania, zahraničného obchodu, ekonomickej diplomacie, medzinárodných finančných a obchodných operácií, medzinárodného marketingu, ale aj decízna sféra. Členovia katedry sa aktívne podieľajú na príprave strategických a metodických dokumentov pre Ministerstvo hospodárstva SR, Eximbanku SR, sú členmi pracovných skupín na Úrade vlády pre malé a stredné podniky, pre tvorbu Stratégie proexportnej politiky na MH SR, pracujú ako akreditovaní lektori pri príprave ekonomických diplomatov na MZV a EZ SR, vedú odborné semináre pre podnikateľskú sféru na SARIO, MH SR a Eximbanke SR. Z tejto spolupráce výrazne profitujú študenti, ktorí v spolupráci s MZV a EZ SR, či MH SR majú možnosť absolvovať odborné dlhodobé stáže v rámci povinného predmetu Odborná prax na Veľvyslanectvách SR v zahraničí. Možnosti absolvovania predmetu Odborná prax sú aj na ďalších zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a významných spoločnostiach pôsobiacich v oblasti zahraničného obchodu.

 

Najvýznamnejší partneri

V posledných rokoch naši študenti pôsobili na Veľvyslanectvách SR v Nemecku, Grécku, Ruskej federácii, Francúzsku a v Kanade.

Katedra medzinárodného obchodu aktívne spolupracuje a pravidelne pozýva odborníkov na prednášky a projektovo spolupracuje s nasledovnými inštitúciami:

 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR,
 • EXIMBANKA SR,
 • agentúra SARIO,
 • Holding AZC,
 • Volkswagen, a.s.
 • Slovnaft, a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Západoslovenská energetika, a.s.
 • Volis International,
 • Business and Innovation Centre Bratislava,
 • IBM Slovensko, s.r.o.
 • a mnohé ďalšie.

 

 

 

kmo

 

K  univerzitám, s ktorými katedra medzinárodného obchodu spolupracuje, patria predovšetkým:

 • Vysoká škola ekonomická v Prahe,
 • Warsaw School of Economics,
 • Institute of World Economics in Budapest,
 • IESE Business School,
 • St. Petersburg State University,
 • UCL Lille,
 • University of Liège,
 • Euroázijská národná univerzita (Kazachstan),
 • Cape Peninsula University of Technology a iné.