Katedra medzinárodného obchodu (ďalej KMO) je profilovaná ako vysokošpecializované pracovisko zamerané na podnikateľské aktivity v medzinárodnom prostredí, čomu je prispôsobená aj pedagogická a vedecko-výskumná činnosť. V tomto duchu vytvárame podmienky pre rozvoj internacionalizácie hospodárstva, a to v rámci prípravy našich absolventov - budúcich vrcholových odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu, ekonomickej a obchodnej diplomacie, malého a stredné podnikania, ako aj v rámci odborných výstupov vo forme vypracovania rôznych strategických dokumentov, štúdií, realizácie medzinárodných vedeckých konferencií. V súlade s presadzovaním celkovej ekonomickej a zahraničnoobchodnej stratégie SR hlavným poslaním katedry je zabezpečovať kvalitné a komplexné vzdelávanie na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci študijných programov: medzinárodné podnikanie (bakalársky stupeň štúdia),  manažment medzinárodného obchodu (inžiniersky stupeň) a manažment medzinárodného podnikania (doktorandské štúdium). Naši absolventi by po ukončení štúdia mali byť schopní zabezpečovať dôležité manažérske pozície v strednom a vrcholovom manažmente firiem v oblasti medzinárodného obchodu a podnikania, svetovej ekonomiky, ekonomickej a obchodnej diplomacie, ale aj finančných, logistických a ďalších podobných oblastiach. V rámci vyučovacieho procesu sú využívané praktické skúsenosti členov katedry, ktorí pôsobili, či pôsobia v odbornej praxi. Študenti majú možnosť zúčastňovať sa na prednáškach pozvaných zahraničných a slovenských expertov z hospodárskej praxe a s ich participáciou sa podieľať na vypracovávaní reálnych projektov. Z dôvodu medzinárodného uplatnenia našich absolventov je dôraz kladený aj na odbornú jazykovú prípravu študentov, ako aj ich účasť na študijných pobytoch Erasmus+ na zahraničných univerzitách v rámci študijných programov International Business.

 

Odborné stáže

Katedra medzinárodného obchodu pre svojich študentov inžinierskeho, ale aj bakalárskeho štúdia, ponúka v spolupráci s MZVaEZ SR možnosť absolvovania dlhodobých stáži (min. 8 týždňov) v rámci povinného predmetu odborná prax na veľvyslanectvách SR v zahraničí. Naši študenti pôsobili na veľvyslanectvách SR v Nemecku, Grécku, Ruskej federácii, Francúzsku a v Kanade. Možnosti absolvovania predmetu odborná prax sú aj na ďalších zastupiteľských úradoch SR v zahraničí, vždy podľa aktuálnych potrieb jednotlivých veľvyslanectiev SR. Okrem tejto možnosti KMO ponúka aj odborné stáže na Ministerstve hospodárstva SR (Sekcia zahraničnej politiky a európskych záležitostí), v agentúre SARIO, v EXIMBANKE, ale aj v mnohých významných zahraničných, nadnárodných a slovenských spoločnostiach podnikajúcich na medzinárodných trhoch. Odborné stáže sa neustále aktualizujú a nakoľko sú povinnou súčasťou vzdelávacieho procesu, katedra ich koordinuje v súlade s profilom výučby a požiadavkami podnikateľskej praxe. Viacerí študenti po ich absolvovaní plynule nastupujú do pracovného pomeru na týchto inštitúciách.

 kmo

Absolventi

Absolventi študijných programov medzinárodné podnikanie a manažment medzinárodného obchodu, ktoré zabezpečuje KMO, dlhodobo patria k žiadaným uchádzačom na pracovné pozície vo významných inštitúciách. Cenení sú ako odborníci v oblasti medzinárodného podnikania a obchodu, v ekonomickej a obchodnej diplomacii, v štruktúrach EÚ, v zahraničných firmách, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, v svetových nadnárodných spoločnostiach, v orgánoch štátnej správy, finančných inštitúciách, logistike a mnohých ďalších. Svojimi odbornými i praktickými poznatkami, jazykovou vybavenosťou i širokým rozhľadom sú schopní sa flexibilne pohybovať v medzinárodnom prostredí. Ich schopnosti sú následne aj adekvátne finančne ohodnotené. Podľa portálu www.trendyprace.sk (údaje za rok 2018) sa absolventi nášho štúdia po piatich rokoch praxe umiestňujú v TOP 5 najlepšie platených vysokoškolských absolventov (v rámci všetkých TOP 40 fakúlt podľa výšky platov).