Načítavam stránku...

Katedra medzinárodného obchodu je historicky profilovaná ako vysoko špecializované pracovisko s podnikovo hospodárskym a medzinárodným smerovaním, pričom nestráca zo zreteľu ani dôležité makroekonomické súvislosti, či už v oblasti výchovno-vzdelávacej alebo vedecko-výskumnej, ktorým sa dlhodobo venuje. V tomto duchu vytvára podmienky pre rozvoj hospodárskej spolupráce a internacionalizácie hospodárstva, a to či už ide o prípravu absolventov - budúcich odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu a podnikania alebo o vecné výstupy vo forme rôznych strategických dokumentov, štúdií či prípravy medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov. V súlade s presadzovaním celkovej hospodárskej stratégie Slovenska, rešpektujúc ekonomický rozmer krajiny, je hlavným poslaním katedry zabezpečovať kvalitné vzdelávacie projekty orientované na komplexnú prípravu absolventov všetkých stupňov vzdelávania, ktorí by po ukončení štúdia mali byť schopní zabezpečovať všetky dôležité manažérske pozície v oblasti medzinárodného obchodu a medzinárodného podnikania, svetovej ekonomiky, ale aj finančných, logistických a ďalších riadiacich funkcií. Tomuto smerovaniu sú podriadené aj vedecké aktivity pracovníkov katedry, ktorí sa dlhodobo vo forme rôznych projektov sústreďujú na rozvíjanie spolupráce s hospodárskou praxou, zahraničnými firmami, medzinárodnými organizáciami, ako aj decíznou sférou. Takémuto profilu sú podriadené aj medzinárodné väzby, ktoré pracovisko buduje a ktoré sú využívané na zabezpečovanie množstva rôznych foriem zahraničných pobytov a stáží, či už ide o študentov, alebo pracovníkov katedry. Z dôvodu medzinárodného smerovania absolventov je dôraz kladený aj na odbornú jazykovú prípravu študentov.

 

Odborné stáže

Katedra medzinárodného obchodu pre svojich študentov ponúka možnosť odborných stáži na Ministerstve hospodárstva SR (zahraničný obchod), Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ekonomická diplomacia), v SARIO a v EXIMBANKE SR, ale aj vo významných zahraničných firmách a domácich spoločnostiach podnikajúcich na medzinárodných trhoch. Priebežne sa taktiež reaguje na príchod zahraničných investorov. Na základe bilaterálnych dohôd a dohovorov sa pripravuje vzájomná kooperácia aj v oblasti nových študentských stáží. Nakoľko tieto sú povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, katedra ich koordinuje s časovým profilom ostatnej časti výučby.

 

Absolventi

Absolventi katedry medzinárodného obchodu dlhodobo patria k žiadaným uchádzačom na pracovné pozície. Cenení sú ako odborníci v oblasti medzinárodného podnikania a medzinárodného obchodu, vo finančných inštitúciách, v zahraničných firmách, v štruktúrach EÚ, ale aj v orgánoch štátnej správy, v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, atď. Svojím širokým rozhľadom, odbornými i praktickými poznatkami sú schopní flexibilne sa pohybovať v medzinárodnom prostredí a riadiť rôzne ekonomické procesy a obchodné operácie.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?