Katedra medzinárodného obchodu sa zameriava na ekonomiku zahraničného, medzinárodného obchodu a podnikateľské aktivity v medzinárodnom prostredí. Vytvárame podmienky pre rozvoj internacionalizácie podnikateľskej činnosti slovenských firiem, a to tak veľkých, malých a stredných, rodinných podnikov či start-upov. Pripravujeme budúcich odborníkov v oblasti medzinárodného obchodu a medzinárodného podnikania, ekonomickej a obchodnej diplomacie, manažmentu firiem na zahraničných trhoch.

Katedra zabezpečuje študijné programy:

 • medzinárodné podnikanie – na bakalárskom stupni štúdia, 
 • manažment medzinárodného obchodu – na inžinierskom stupni štúdia,
 • manažment medzinárodného podnikania – na doktorandskom stupni štúdia.

 

Väčšina členov katedry využíva v pedagogickej a výskumnej činnosti bohaté skúsenosti zo zahraničnoobchodnej praxe a z pôsobenia v zahraničí (západná Európa, USA, Čína, Kanada, Rusko a i.). S dôrazom na praktický aspekt vyučovania, študenti majú možnosť zúčastňovať sa na prednáškach a workshopoch pozvaných zahraničných a slovenských expertov z hospodárskej praxe a s ich participáciou sa podieľať na vypracovávaní reálnych projektov a záverečných prác.

Naši absolventi zastávajú pozície špecialistov a dôležité manažérske pozície vo firmách z v oblasti medzinárodného obchodu a podnikania, svetovej ekonomiky, ekonomickej a obchodnej diplomacie, ale aj finančných, logistických a ďalších oblastiach, a to vďaka odbornej i jazykovej vybavenosti (mnohé predmety ponúkame v cudzích jazykoch). Kvalitu našich študijných programov dokazuje uplatnenie mnohých úspešných absolventov. 

Výskum katedry sa zameriava na oblasti exportnej konkurencieschopnosti, medzinárodnej ekonomickej integrácie, zahraničnoobchodnej politiky, priamych zahraničných investícií, medzinárodného energetického trhu, medzinárodného platobného styku a finančných operácií, medzinárodného marketingu a teritoriálnych štúdií (Čína, Rusko a i.). Široké spektrum publikačných výstupov s medzinárodným ohlasom zahŕňa vedecké články v popredných zahraničných časopisoch, zahraničné monografie, učebnice, ale aj celoslovensky uznávané príručky pre internacionalizáciu malých a stredných firiem (manuál exportéra). Výstupy medzinárodných projektov sú využívané v pedagogickej činnosti a zahraniční členovia projektových tímov sú angažovaní do pedagogického procesu (v anglickom jazyku). Osobitný dôraz je kladený na projekty hospodárskej praxe a implementáciu výsledkov výskumu v rozhodovaní manažmentu firiem a relevantných inštitúcií.

V posledných rokoch naši študenti pôsobili na veľvyslanectvách SR v Nemecku, Grécku, Ruskej federácii, Francúzsku a v Kanade. Katedra medzinárodného obchodu aktívne spolupracuje a pravidelne pozýva odborníkov na prednášky a projektovo spolupracuje s partnermi:

 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR (vrátane zastupiteľstiev SR a slovenských inštitútov v zahraničí),
 • významné zahraničné veľvyslanectvá v SR
 • EXIMBANKA SR,
 • agentúra SARIO,
 • Holding AZC,
 • Rada slovenských exportérov,
 • Volkswagen,
 • Slovnaft,
 • Slovenské elektrárne,
 • Stredoslovenská energetika,
 • Západoslovenská energetika,
 • Volis International,
 • Business and Innovation Centre Bratislava,
 • IBM Slovensko,
 • Dell Business Centers,
 • KPMG,
 • Pfizer,
 • Slovenská akadémia vied,
 • Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre obchod (GR TRADE),
 • a mnohé ďalšie.