Katedra obchodného práva patrí k zakladajúcim vedeckým a pedagogickým ustanovizniam Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predchodcom Katedry obchodného práva bol Ústav hospodárskeho práva, ktorý pôsobil na Vysokej škole obchodnej od jej vzniku v roku 1940. Katedra obchodného práva v súčasnosti zabezpečuje výučbu povinného celouniverzitného predmetu základy práva pre ekonómov, ako aj povinne voliteľných a výberových právnych predmetov na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Zabezpečenie výučby jednotlivých predmetov zohľadňuje špecifiká jednotlivých fakúlt univerzity. Katedra sa podieľa na doprofilovaní absolventov Obchodnej fakulty a ostatných fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave výučbou viacerých právnych predmetov ako, napr. hospodárske a obchodné právo, ochrana duševného vlastníctva, právo v cestovnom ruchu, poistné právo, občianske a spotrebiteľské právo, správne právo, pracovné právo, finančné právo, právo cenných papierov, právo v medzinárodnom obchode. Primárnym cieľom výučby je poskytnúť študentom efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií z oblasti jednotlivých právnych odvetví, ktoré budú potrebovať v praxi.

Členovia katedry sa okrem pedagogickej činnosti zapájajú v súlade so svojou odbornosťou do vedecko-výskumnej činnosti a riešenia grantov. Rozsiahla je publikačná činnosť členov katedry a ich účasť ma tuzemských a medzinárodných vedeckých konferenciách. Z vedecko-výskumnej činnosti vzniklo viacero publikácií a článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch. Katedra obchodného práva reflektuje na často pomerne dynamický vývoj jednotlivých oblastí slovenského právneho systému, ako aj práva Európskej únie tak, aby študenti pracovali s najaktuálnejšími informáciami. Koncepcia rozvoja katedry sa prispôsobuje požiadavkám trhu práce a trendom v súvislosti s globalizáciou a internacionalizáciou ekonomiky, ktoré sa premietajú aj do právnej regulácie ekonomických vzťahov.