Katedra obchodného práva zabezpečuje výučbu predmetov právneho charakteru na bakalárskych a inžinierskych študijných programoch jednotlivých fakúlt univerzity. Ide o povinné, povinne voliteľné, ako aj výberové premety, ako napríklad obchodné a hospodárske právo, právo v podnikaní, právo v medzinárodnom obchode, právo v cestovnom ruchu, právo v marketingu, finančné právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva či spotrebiteľské právo. Primárnym cieľom výučby realizovanej Katedrou obchodného práva je odovzdanie vedomostí o vybraných právnych odvetviach a spôsobe aplikácie jednotlivých právnych predpisov do praxe. Absolvent bude schopný nielen čítať právne texty s porozumením, ale ich aj aplikovať v praxi, a to v rámci svojho profesijného zamerania, ako aj v pozícií bežného spotrebiteľa.

Publikačná činnosť členov Katedry obchodného práva, ktorí sa zároveň aktívne zapájajú do vedecko-výskumnej činnosti, vrátane riešenia grantov, je rozsiahla. Viacerí členovia katedry poskytujú právne služby v praxi, kde pôsobia ako advokáti, advokátski koncipienti, správcovia  alebo konzultanti. Koncepcia rozvoja katedry sa neustále prispôsobuje požiadavkám trhu práce a trendom v súvislosti s globalizáciou a internacionalizáciou ekonomiky, ktoré sa premietajú aj do právnej regulácie ekonomických vzťahov.