BENEŠOVÁ, Dana, doc. Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

docentka
Miestnosť 5A.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1535
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 13:00

Pedagogická činnosť:
 • poverený garant predmetu Služby
 • garant predmetu Služby realitnej kancelárie
 • participujúci učiteľ predmetov: Inovácie v cestovnom ruchu, Obchodno-podnikateľské služby, Manažment a marketing trhových služieb, Zásady akademickej etiky
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie výsledky v publikačnej oblasti:

ACB KUBIČKOVÁ, Viera – BENEŠOVÁ, Dana. 2007. Inovácie v službách - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - 278 s. ISBN 978-80-225-2365-3

ACB MICHALOVÁ, Valéria - BENEŠOVÁ, Dana. 2007. Obchodno-podnikateľské služby = Business services - Bratislava : Vydavateľstvo Daniel Netri, 2007. - 232 s. ISBN 978-80-969567-3-9

AAB BENEŠOVÁ, Dana. 2010. E-business v službách. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 135 s. VEGA 1/0449/08. ISBN 978-80-225-2891-7.

ADD KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. 2011. Charakter a intenzita inovačnej aktivity v službách v Slovenskej republike a jej ekonomický význam. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035, 2011, roč. 59, č. 4, s. 412-427

ACB MICHALOVÁ, Valéria - BENEŠOVÁ, Dana - ŠŤASTNÁ, Jana. Služby v modernej ekonomike. Recenzenti Anna Remišová, Viera Kubičková. 2. dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 291 s. [17,93 AH]. ISBN 978-80-225-3767-4.

ADM KUBIČKOVÁ, Viera, BENEŠOVÁ, Dana, BREVENÍKOVÁ, Daniela. 2016. Relationships between innovations and productivity in the services in the Slovak economy. In Journal of Technology Management & Innovation - Santiago, Chile : Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios, 2016. ISSN 0718-2724. Vol. 11, no. 2, p. 46-55.

BCI BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Služby v poznatkovej ekonomike - prípadové štúdie. Recenzentky Valéria Michalová, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 107 s. ISBN 978-80-225-3718-6.

BCI KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Inovácie v službách - prípadové štúdie. Recenzentky Valéria Michalová, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 100 s. . ISBN 978-80-225-3790-2.

Vedecko-výskumná činnosť:

Vedecko-výskumná činnosť, riešené projekty:

zástupkyňa vedúcej projektu

 • 2008 – 2009 – projekt VEGA 1/0449/08 „Vplyv inovácií v službách na ich konkurencieschopnosť v znalostnej ekonomike“
 • 2005 – 2007 – expert na tvorbu modulov a odborný garant v projekte ESF „Modernizácia učebných osnov na SOU SD Jednota“

spoluriešiteľka:

 • rok 2014 – 2016 – projekt VEGA 1/0205/14 "Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii "
 • rok 2010 – projekt KEGA 3/7284/09 „Zásady a metódy vedeckej práce vzdelávacích kvalifikačných stupňov vysokej školy obchodno-vedného zamerania“
 • rok 2008 – 2010 – projekt VEGA 160041/08 „Vypracovanie metodiky vhodnosti použitia e-learningového spôsobu vyučovania“
 • rok 2006 – 2007 – projekt VEGA 1/3774/06„Hybné sily trhu služieb v procese globalizácie, internacionalizácie a integrácie“
 • rok 2004 – 2006 – projekt VEGA 1/1229/04 „Pozícia kúpeľníctva v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach a prespektívy jeho rozvoja“
 • rok 2003 – 2005 – projekt VEGA 1/0503/03 “Obchodné služby, ich úloha a prínos do ekonomiky Slovenska a jej konkurencieschopnosť v etape integrácie do trhu EÚ“
 • rok 1989 – záverečná správa čiastkovej úlohy ŠPEV 904-332-306/05 “Optimalizácia ekonomických podmienok rozvoja odvetvia vnútorného obchodu”
 • rok 1988 – výskumná úloha č.R 05 532 008 “Vývoj riadiacich systémov vnútorného obchodu a návrh opatrení pre program rozvoja riadenia rezortu”, 3.etapa: “Smery inovácie organizačného systému vnútorného obchodu”.