NAĎOVÁ KROŠLÁKOVÁ, Monika, doc. Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

docentka
Miestnosť 5A.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1577
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Monika_Kroslakova
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/monika-kroslakova-6ab97757?trk=hp-identity-name
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/monika.kroslakova.7
Konzultačné hodiny:

Streda 10:00 - 12:00

Prosím, kontaktujte ma vopred prostredníctvom e-mailu: 

Pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti participujem na výučbe predmetov:

 • Marketing a manažment služieb
 • Obchodno-podnikateľské služby
 • Obchodné podnikanie
 • Služby

Som garant predmetu Rodinné podnikanie a Family business v AJ

Publikačná činnosť:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Podnikanie formou rodinných podnikov. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 240 s. ISBN 978-80-969927-0-6.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • MICHALOVÁ, Valéria - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Obchodno-podnikateľské služby. Recenzentky Anna Remišová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 316 s. [19,21 AH]. ISBN 978-80-225-3865-7.
 • STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - KROŠLÁKOVÁ, Monika - BAŽÓ, Ladislav. Malé a stredné podnikanie /zmeny obsahu ekonomických nástrojov/. Bratislava : Sprint dva, 2016.323 s. Economics. ISBN 978-80-89710-21-8.
 • STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - KROŠLÁKOVÁ, Monika - BAŽÓ, Ladislav -- VALENTEOVÁ, Katarína. Ekonomické procesy v obchodnom podnikaní. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2015. 420 s. [18,78 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-15-7.
 • STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena - PACHINGEROVÁ, Mária - BAŽÓ, Ladislav - KROŠLÁKOVÁ, Monika - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Obchodné podnikanie. Bratislava : Sprint dva, 2010. 280 s. [18,83 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-34-3.
 • STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - BAŽÓ, Ladislav -KROŠLÁKOVÁ, Monika - HORBULAK, Zsolt - FIALOVÁ, Vendula - TYKVA, Tomáš -VÁLKOVÁ, Dagmar. Podnikanie malých a stredných podnikov. Bratislava : Sprint 2, 2013. 320 s. [19,425 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-88-6.
 • STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - KROŠLÁKOVÁ, Monika - BAŽÓ, Ladislav. Náuka o obchodnom podnikaní. Bratislava : Sprint 2, 2014. 334 s. [16,06 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-98-5.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

 • KUBIČKOVÁ, Viera - KROŠLÁKOVÁ, Monika - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Qualifying connections between innovations and existence of gazelles in the service sector of the Slovak Republic. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Uţgorod : Uţgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 2015, tom 3, vipusk 1, s. 97-102. VEGA 1/0205/14.
 • KROŠLÁKOVÁ, Monika - MEČIAR, Radoslava. Performance and perspective of family businesses within the tourism sector in Slovakia. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Uţgorod : Uţgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 45, vipusk 1, tom 3 (2015. VEGA 1/0205/14.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

 • KROŠLÁKOVÁ, Monika - KUBIČKOVÁ, Viera - JURKOVIČOVÁ, Lujza - KUBINIY, Natalya. Dynamics of high growth enterprises - "gazelles" - in Czech Republic. - Registrovaný: SCOPUS. In Problems perspectives in management. - Sumy : Limited Liability Company "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2015. ISSN 1727-7051,
  2015, vol. 13, no. 2, pp. 27-35. VEGA 1/0205/14. Dostupné na internete:<http://www.businessperspectives.org>.

BCI Skriptá a učebné texty

 • KROŠLÁKOVÁ, Monika. Rodinné podnikanie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 131 s. [7,46 AH]. ISBN 978-80-225-3697-4.
 • KROŠLÁKOVÁ, Monika - STRÁŢOVSKÁ, Helena. Prípadové štúdie z rodinného podnikania. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 151 s. [8,53 AH]. ISBN 978-80-225-3700-1.
 • BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Služby v poznatkovej ekonomike - prípadové štúdie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 107 s. [6,86 AH]. ISBN 978-80-225-3718-6.
Vedecko-výskumná činnosť:
 • Grantový projekt Ministerstva školstva SR KEGA Projekt č. 027EU-4/2016: Učebnica Základy podnikania pre stredné školy. Doba riešenia: 2016-2017. Vedúci projektu: Ing. Monika Krošláková, PhD.
 • Grantový projekt Ministerstva školstva SR VEGA 1/0205/14: Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov Inovácia v Únii. Doba riešenia: 2014-2016. Vedúci projektu: doc. Ing. Viera Kubičková, PhD.
 • Grantový projekt Ministerstva školstva SR KEGA 042EU-4/2014: Výchova študentov a absolventov v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti 2014-2016. Vedúci projektu: doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.
 • Grantový projekt Ministerstva školstva SR KEGA č. 006EU-4/2011-"E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách". Doba riešenia: 2011-2012. Vedúci projektu: Ing. Mgr. Jurkovičová Lujza, PhD.
 • Grantový projekt Ministerstva školstva SR VEGA 1/0039/11 „ Geografický informačný systém ako zdroj strategickej inovácie podniku z hľadiska jeho konkurencieschopnosti“ . Doba riešenia: 2011-2013. Vedúci projektu: doc. Ing. Kita Pavol, PhD.
 • Inštitucionálny grant. Číslo projektu : 0152/00. „Proces transformácie know-how malých a stredných podnikov v podmienkach vstupu Slovenska do európskych štruktúr“. Doba riešenia 1.1.2000-31.12.2001. Vedúci projektu: prof. Ing. Elena Strážovská, CSc.
Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:

Projekty s praxou:

 • Prieskum rodinných firiem – barometer podnikania na Slovensku 2016, v spolupráci s KPMG. Doba riešenia: 3-9/2016,spoluriešiteľ.
 • Strategický a marketingový plán rozvoja cestovného ruchu v NSK na roky 2014 – 2020, spoluriešiteľ v spolupráci s Gfk Slovakia. Doba riešenia: 4-12/ 2015.
 • Stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roku 2013 -2023, spoluriešiteľ v spolupráci s Gfk Slovakia. Doba riešenia: 4-12/ 2015.
 • Stratégia rozvoja vidieka Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2013-2020, spoluriešiteľ v spolupráci s Gfk Slovakia.Doba riešenia: 4-12/ 2015.
 • Prieskum rodinných firiem – barometer podnikania na Slovensku 2015, v spolupráci s KPMG. Doba riešenia: 3-9/2015,spoluriešiteľ.
 • Prieskum rodinných firiem na Slovensku 2014, v spolupráci s PwC a denníkom Hospodárske noviny. Doba riešenia: 6-10/2014, spoluriešiteľ.
 • Prieskum rodinných firiem na Slovensku 2013, v spolupráci s PwC a denníkom Hospodárske noviny. Doba riešenia: 4-6/2013, spoluriešiteľ.
 • Globálny prieskum Baker Tilly International o nástupníctve v rodinných podnikoch pre zahraničnú univerzitu. Doba riešenia: 2014, spoluriešiteľ.
 • Destinatour 2013 – Prieskum a návrh tvorby produktov cestovného ruchu v cezhraničnom priestore bratislavského kraja a Dolného rakúska. Feedback s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj, Niederosterreich – Werbung GmbH., Dolné Rakúsko. 04-06/2014.

 

Členka predstavenstva pre vzťahy s verejnosťou Inštitútu pre podporu a rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu – IPRV

Členka výberovej komisie Marketingová stratégia destinácie Bratislavský región doma i v zahraničí pre roky 2014 – 2015