ŠUTEROVÁ, Viola, Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

odborná asistentka
Miestnosť 5A.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1512
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 13:00 - 15:00

Pedagogická činnosť:
  • Tréning sociálnych a manažérskych zručností
  • Verejné služby
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

Vedecko-výskumná činnosť:

Vybrané vedecko-výskumné projekty a iné projektové aktivity

  • Aktivizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, VÚ 0923. Bratislava: Katedra služieb a cestovného ruchu OF EU v Bratislave, 1997-1998, vedúca riešiteľského kolektívu prof. JUDr. Ľudmila Novacká - spoluriešiteľka
  • Marketingový manažment kongresového cestovného ruchu v SR v medzinárodnom kontexte, VÚ č. 0924/99, OF EU v Bratislave, 1999. Vedúca projektu prof. JUDr. Ľudmila Novacká – spoluriešiteľka
  • Podnikové sociálne služby, projekt VEGA č. 1/6050/99 riešený v rokoch 1999 – 2001 – zodpovedná riešiteľka
  • Pilotný projekt spotrebiteľského vzdelávania v službách cestovného ruchu, projekt VEGA, č. 1/3771, 2006 – 2008, zodpovedná riešiteľka Ing. Alojzia Gažiová, PhD. - spoluriešiteľka
  • Aktivizácia domáceho cestovného ruchu v Slovenskej republike pre vybrané segmenty klientely, IG č. 42/08, 2008 – 2010, zodpovedná riešiteľka prof. JUDr. Ľudmila Novacká  - zástupca vedúceho projektu
  • Podpora implementácie učiacej sa organizácie v Bratislavskom samosprávnom kraji, projekt ESF 13120120124, zodpovedná riešiteľka PhDr. Mária Antalová, PhD. – participácia na projekte, spoluautorka tréningového balíka (Moderné formy a metódy vzdelávania) a trénerka v kurze pre vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov.
  • Manuál pre stanovenie spoločenskej hodnoty cestovného ruchu, číslo projektu: 1130/A301/2013, 2013 - 2014, odberateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  - zodpovedná riešiteľka
  • Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii, projekt VEGA, č. 1/0205/14, zodpovedná riešiteľka doc. Ing. Viera Kubičková, PhD. - riešiteľka