Katedra služieb a cestovného ruchu v rámci pedagogického procesu pripravuje študentov na úrovni 1. stupňa vysokoškolského štúdia – študijný odbor podnikanie v obchode a v cestovnom ruchu a v 2. stupni vysokoškolského štúdia – študijný odbor Manažment v cestovnom ruchu. Katedra vytvára podmienky aj pre študentov – doktorandov, ktoré organizuje školiace pracovisko Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity. Na katedre pôsobia 3 vysokoškolskí profesori, 6 docentov, 12 odborní asistenti a 7 doktorandi. Učitelia katedry pripravujú  aj prakticky usmerňujú študentov v rámci širokého spektra povinných základných a voliteľných predmetov pre výkonné a manažérske  pozície v podnikateľskej sfére, v štátnej správe a samospráve. Jazykovo zdatní študenti môžu študovať vybrané predmety aj na partnerských zahraničných univerzitách v rámci európskych programov ERASMUS a CEEPUS, ktoré Ekonomická univerzita má kontrahované. Znalosti a zručnosti, ktoré študenti počas trojročného bakalárskeho a dvojročného inžinierskeho štúdia získajú budú môcť uplatniť v malých i stredných podnikoch, v medzinárodných spoločnostiach a globálnych reťazcoch,  ktoré poskytujú služby cestovného ruchu a služby, ktoré s cestovným ruchom súvisia. Absolventi bakalárskeho štúdia sú pripravení pre výkon práce  priamo v prevádzke podnikov na úrovni kvalifikovaných  výkonných pracovníkov a stredného manažmentu. V samospráve a v štátnej správe sú absolventi bakalárskeho štúdia schopní zastávať pracovné posty odborných výkonných pracovníkov.

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského - inžinierskeho štúdia získajú vzdelanie s vedeckými poznatkami pre výkon manažérskej práce na úrovni stredného a vrcholového manažmentu v podnikoch i medzinárodných spoločnostiach, ktoré poskytujú služby cestovného ruchu s dôrazom na cestovné kancelárie, hotely a ďalšie ubytovacie zariadenia,  podniky stravovacích služieb a cateringu na medzinárodnom i slovenskom trhu. V štátnej správe a samospráve budú títo absolventi  pripravení pre výkon samostatnej koncepčnej a riadiacej práce.

Katedra významne participuje na vedecko-výskumnej činnosti. Riešiteľské tímy prezentujú svoje výsledky formou grantových úloh VEGA, KEGA, APVV, medzinárodných projektov a projektov na objednávku štátnej správy, samosprávy i podnikateľskej sféry. Katedra dlhodobo spolupracuje so zahraničnými kolegami z viacerých európskych univerzít. Aktívnu spoluprácu s hospodárskou praxou presadzuje prostredníctvom partnerských vzťahov so konkrétnymi podnikmi hotelov, cestovných kancelárií a ďalších služieb cestovného ruchu, štátnou správou, samosprávou, profesijnými organizáciami a regionálnymi združeniami.

Katedra vydáva vedecký časopis pod názvom Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie.