KARKALÍKOVÁ, Marta, doc. RNDr., CSc.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

docentka
Miestnosť 3A.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1390
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/marta-karkal%C3%ADkov%C3%A1
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 13:00

Utorok 11:00 - 13:00

+ podľa potreby možnosť dohody na inom termíne

Pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

 • Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu
 • Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru
Publikačná činnosť:

Významné publikačné výstupy:

 • KARKALÍKOVÁ, Marta. Management systems as a competitive advantage in marketing strategy. 1.3. In A New role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects : collective monograph. - Kyiv : National university of life and environmental science of Ukraine, 2015. ISBN 978-615-67156-7, s. 34-64
 • KARKALÍKOVÁ, Marta. Management systems as organizations competitive advantage. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 2015, no. 1, s. 84-90.
 • KARKALÍKOVÁ, Marta. Prínosy environmentálneho manažérstva pre organizáciu. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 320-326
 • KARKALÍKOVÁ, Marta. The importance of customer awareness of selected management systems. In Towaroznawcze problemy jakości. - Radom : Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. K. Pułaskiego, 2016. ISSN 1733-747X, 48, no. 3, 2016, pp. 13-21.
 • KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Applicability of environmental management in organizations. In Commodity science in a changing world. Symposium. Commodity science in a changing world : 20th IGWT symposium : September 12th-16th, 2016, Varna, Bulgaria [elektronický zdroj]. - Varna : University of economics, 2016. ISBN 978-954-21-0904-4, p. 490-495
Vedecko-výskumná činnosť:

Najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty

Medzinárodné projekty:

 • TEMPUS S-JEP-11522/96 QuaMan - New Course of Quality in Higher Education
 • TEMPUS IB-JEP-14343-99 ExceTerr - Excellence of Territory
 • Leonardo da Vinci SK/01/B/F/PP - 142 220 MODILE -EUROCARCO Modular Distance Learning for European Mobility Career Counsellors 
 • Leonardo da Vinci SK/06/B/F/PP-177450 EQVALL- Education Quality Evaluation of Long-life Learning

Vedecké projekty VEGA:

 • 1/0635/14 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku
 • 1/0670/16 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR