Načítavam stránku...

Základné informácie

Erasmus+ je mobilitný program Európskej únie financovaný z prostriedkov Európskej komisie, ktorý sa  zameriava na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Erasmus+ je jeden z najznámejších a najúspešnejších mobilitných programov, v rámci ktorého študenti môže absolvovať:

Každý študent Obchodnej fakulty EU v Bratislave má právo zúčastniť sa Erasmus+ mobility počas vysokoškolského štúdia. Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Erasmus+ študijný pobyt je možné absolvovať aj opakovane. V zmysle pravidiel programu Erasmus+ má študent na každom stupni štúdia (Bc., Ing., PhD) k dispozícii 12 tzv. Erasmus mesiacov, ktoré je možné využiť na ľubovoľnú kombináciu študijného pobytu, študentskej stáže alebo absolventskej stáže. Súčet dĺžok všetkých Erasmus+ mobilít na jednom stupni vysokoškolského štúdia (štúdium, študentská stáž, absolventská stáž) však nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Mobility v programe Erasmus+ sa realizujú na základe tzv. kľúčových akcií. Kľúčová akcia KA103 ponúka možnosť vycestovať na mobilitu v rámci Európy (všetky členské štáty EÚ a nečlenské štáty EÚ – Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko). Konkrétne partnerské inštitúcie si študent vyberá podľa zoznamu Erasmus+ dohôd uvedených na webovej stránke univerzity. EU v Bratislave spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s viac ako 290 partnermi v krajinách Európy, ako aj mimo Európy.

Primárne je každý študent vybratý na štúdium na partnerskej inštitúcii na jeden semester, pričom si môže štúdium predĺžiť, pokiaľ spĺňa vyššie stanovené podmienky a pokiaľ s danou podmienkou súhlasí prijímajúca aj vysielajúca inštitúcia. Študijný pobyt je možné predĺžiť aj na ďalší semester, avšak len v prípade predĺženia zo zimného semestra do letného, nakoľko ide o jeden akademický rok. Predĺženie pobytu z letného semestra do zimného nie je možné.

V prípade predčasného návratu z mobility je povinnosťou študenta vopred písomne informovať o tejto skutočnosti koordinátora z Oddelenia medzinárodnej mobility (OMM) a prodekanku pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty. Študent, ktorý sa predčasne vráti z mobility, je povinný vrátiť celý grantový príspevok alebo jeho pomernú časť na účet, z ktorého mu bol poukázaný. Presnú výšku sumy určí OMM podľa zásad stanovených Národnou kanceláriou (SAAIC).

Ak sa študent vzdá účasti na programe Erasmus+ študijný pobyt po nominácii fakultou, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomnou formou (e-mailom) oznámiť prodekanke pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty aj koordinátorovi OMM.

Prihlasovanie a výberové konanie

Cieľová skupina

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave

 

ERASMUS+ štúdium je vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus.

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/prakticke-staze/2017/sadzby_grantovych_prispevkov.pdf.

 

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne stanovenom vo zverejnenej výzve.

Manuál k prihlasovaniu cez portál Study Abroad je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf 
(Technická podpora portálu Study Abroad: podpora@studyabroad.sk, príp. hotline: 0907/551 404)

 

Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať a následne priamo v prostredí Study Abroad:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ štúdium na príslušný akademický rok. (Pozor, študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka!!!) Študent v nej uvádza univerzity podľa vlastných preferencií.
 2. Nahrať Vašu fotografiu. (Časť „Fotografia“)
 3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“).
 4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať (Časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
 5. Pokiaľ študent neabsolvoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:
 • študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t. j. 1. ročník,
 • študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t. j. 1. a 2. ročník,
 • študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Bc. štúdium – t.j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty),
 • študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Ing. resp. Mgr. štúdium – t. j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za Bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za Bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity).

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej.

Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA, a preto nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.. (časť „Jazykové certifikáty“).Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AISe vo výpise známok). To znamená vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka, v ktorom chcete študovať! Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia a teda nemajú žiadny certifikát, vložia do tejto časti, napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 1. Iné – sem vložte napr. ŠVOČ - medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“).

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí teda nemajú žiadny dodatočný doklad, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.

 1. Predbežný zoznam predmetov, o ktoré máte záujem študovať na 3 vybraných univerzitách - formulár na stiahnutie TU.
 2. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave - 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) v termíne stanovenom vo zverejnenej výzve na výberové konanie.

Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie ERASMUS+ ŠTÚDIUM. Do obálky vložte: 1) podpísanú prihlášku; 2) podpísaný životopis, 3) podpísaný motivačný list v AJ, 4) predbežný zoznam predmetov, o ktoré máte záujem študovať na 3 vybraných univerzitách

 

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

V prípade doplňujúcich otázok, nejasností nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: international.of@euba.sk

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na Erasmus+ štúdium bude po vyhodnotení výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorom OMM. 

 

Upozornenie:

Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci jednej výzvy, že v prípade, ak sa po doručení oficiálnej nominácie na Oddelenie medzinárodnej mobility(OMM) vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, OMM vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho výberového konania s možnosťou vycestovania v aktuálnom akademickom roku. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ študijný pobyt až v ďalšom akademickom roku.

Pred mobilitou

Pred odchodom na mobilitu je študent povinný vyplniť a nahrať na portál https://studyabroad.sk nasledovných 7 dokumentov:

1. Learning Agreement - študent uvedie vo formulári Learning Agreement (LA) predmety, ktoré plánuje študovať na zahraničnej univerzite. Aktuálnu ponuku predmetov na daný akademický rok si pozrie na webovej stránke univerzity.  Vyplnené tlačivo predloží študent prodekanke pre medzinárodné vzťahy a PR, ktorá podpisom potvrdí, že zvolené predmety budú po ich úspešnom absolvovaní a ukončení mobility uznané ako ekvivalenty predmetov na Obchodnej fakulte.

 Každý študent 1. a 2. stupňa štúdia musí absolvovať minimálne 5 predmetov alebo 30 ECTS kreditov.

 V prípade doktorandského štúdia je doktorand povinný vlastnoručne sformulovať vedecký plán s podrobným opisom aktivít, ktoré bude doktorand vykonávať na prijímajúcej inštitúcii a ktorý musí byť schválený školiteľom na domácej univerzite. Študent 3. stupňa štúdia je povinný splniť vedecký plán, ktorý si dopredu stanovil a ktorý bude potvrdený zahraničným školiteľom.

 

Čo treba urobiť pred podpisom LA?

Skôr ako vyplníte tlačivo LA, je potrebné, aby ste si Vami vybrané predmety na zahraničnej univerzite dali odsúhlasiť a schváliť prodekankou pre medzinárodné vzťahy a PR. Preto je potrebné pripraviť si nasledovné dokumenty a dodržať niekoľko pravidiel a krokov: 

 1. Pripraviť zoznam - kompletnú ponuku všetkých predmetov na zahraničnej univerzite v príslušnom semestri (pozor na semester!), t.j. všetkých predmetov, z ktorých si môžete vyberať. Ak je zoznam predmetov zverejnený a dostupný online, priložte aj odkaz na zoznam predmetov.
 2. Návrh predmetov – kompletne vyplnené tlačivo (na stiahnutie TU), kde v jednotlivých riadkoch uvediete predmety Vášho študijného plánu na Obchodnej fakulte + počet kreditov a v ďalšom stĺpci Vami vybrané predmety + počet kreditov, ktoré chcete na zahraničnej univerzite študovať ako ekvivalenty za predmety na Obchodnej fakulte. V rovnakom riadku budú uvedené predmety, ktoré majú byť vzájomne uznané, t.j. keď úspešne absolvujete predmet na zahraničnej univerzite, bude Vám po návrate uznaný za predmet, ktorý by ste boli absolvovali na Obchodnej fakulte, keby ste nevycestovali.

  - predmety, ktoré si vyberiete z ponuky zahraničnej univerzity musia byť kompatibilné s predmetmi, ktoré by ste v tom čase študovali na Obchodnej fakulte,
  - pri výbere predmetov je najdôležitejšia obsahová zhoda, t.j. nie je dôležité, aby názvy predmetov boli totožné, ani to, v ktorom ročníku, resp. stupni štúdia je predmet vyučovaný na zahraničnej univerzite,
  - seminár k bakalárskej práci a seminár k diplomovej práci nie je možné uznať za žiadny predmet absolvovaný v zahraničí, preto nehľadajte k nemu ekvivalent (odporúčame však na začiatku semestra kontaktovať vedúceho záverečnej práce, oboznámiť ho s Vašou situáciou a vopred si dohodnúť harmonogram plnenia úloh, príp. online konzultácií)
  - v prípade nejednoznačnosti substitúcie predmetu Vášho študijného plánu za predmet na zahraničnej univerzite na základe názvu predmetu, budeme požadovať, aby ste nám zaslali e-mailom sylabus predmetu/predmetov na zahraničnej univerzite.

 3. Vyplnené tlačivo „návrh predmetov“ vo formáte .docx spolu so zoznamom – kompletnou ponukou všetkých predmetov na zahraničnej univerzite zašlite e-mailom na referát pre medzinárodné vzťahy Obchodnej fakulty: international.of@euba.sk
 4. Prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty navrhnuté predmety skontroluje, príp. zmení a následne schváli. Schválený návrh predmetov Vám zašleme elektronicky, aby ste na základe neho mohli vyplniť LA.

  Upozornenie: Vyhradzujeme si právo na odpoveď do 10 dní od doručenia návrhu predmetov.

 5. Schválený návrh predmetov si uložte, pretože ho budete potrebovať po skončení mobility – na základe neho vyplníte žiadosť o uznanie predmetov. Zároveň návrh predmetov bude slúžiť na schvaľovanie akejkoľvek zmeny predmetov počas mobility.
 6. Po obdržaní schváleného návrhu predmetov vyplňte tlačivo Learning Agreement  - tlačivo, ktoré Vám poslala zahraničná univerzita, alebo na stiahnutie TU.
 7. Vyplnenú LA vo formáte .docx pošlite na kontrolu e-mailom na international.of@euba.sk.
 8. Po skontrolovaní LA ju vytlačíme a podpíšeme (týmto máte istotu, že všetky predmety, ktoré boli odsúhlasené, budete mať po ich úspešnom absolvovaní aj uznané).
 9. Learning Agreement si potom vyzdvihnete na referáte pre medzinárodné vzťahy a PR v miestnosti 1B06 alebo Vám LA pošleme naskenovanú e-mailom.
 10. Podpísanú LA potom vlastnoručne podpíšte, naskenujte a vložte na portál Study Abroad

 

2. Akceptačný list potvrdený prijímajúcou inštitúciou - po zaslaní všetkých dokumentov na zahraničnú univerzitu (dodržte všetky termíny, pokyny a informácie, ktoré Vám zašle zahraničná univerzita e-mailom) by ste z ich strany mali obdržať tzv. akceptačný list (občas sa stane, že akceptačný list dostanete ešte pred odoslaním požadovanej dokumentácie). Po prijatí akceptačného listu ho nahrajte na Study Abroad.

 

3. Uvoľnenie zo štúdia - keď študent obdrží akceptačný list zo zahraničnej univerzity, je povinný akceptačný list nahrať na studyabroad a doručiť ho na OMM/kontaktovať koordinátora na OMM a požiadať o vystavenie potvrdenia o študijnom pobyte v zahraničí. Následne si študent môže požiadať o uvoľnenie zo štúdia prodekanku pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty.

 Pre získanie dekrétu o uvoľnení zo štúdia – súhlasu s uvoľnením zo štúdia je potrebné na referát pre medzinárodné vzťahy (miestnosť 1B06) doručiť:

 • potvrdenie o študijnom pobyte – vystavuje koordinátor na OMM na rektoráte EU v Bratislave,
 • vyplnenú a vlastnoručne podpísanú žiadosť o uvoľnenie zo štúdia – na stiahnutie TU.

V určitých prípadoch je možné podpísanú žiadosť o uvoľnenie zo štúdia a potvrdenie o študijnom pobyte zaslať elektronicky na international.of@euba.sk. Upozorňujeme však, že oba dokumenty musia byť naskenované vo formáte .pdf v najvyššej kvalite. V opačnom prípade ich nebudeme akceptovať.

 • Po kontrole splnenia podmienok Vám študijné oddelenie zašle e-mailom dekrét o uvoľnení zo štúdia,  ktorý je potrebné nahrať na Study Abroad.

Upozornenie: Vyhradzujeme si právo na odpoveď do 10 dní po obdržaní kompletnej dokumentácie potrebnej na vystavenie uvoľnenia zo štúdia.

 

4. Bankové údaje - študent je povinný vyplniť do systému (názov banky a číslo účtu). Každý študent, ktorý cestuje do zahraničia, musí mať zriadený bankový účet na svoje meno, na ktorý mu bude poslaný grantový príspevok.

 

5. Cestovné poistenie (názov komerčnej poisťovne a číslo poistnej zmluvy)

 

6. Kópia poistnej zmluvy cestovného poistenia – študent je povinný si zabezpečiť komplexné cestovné poistenie liečebných nákladov a úrazové poistenie počas celej dĺžky študijného pobytu. Odporúčame si uzavrieť cestovné poistenie ERAPO - špecializované poistenie pre Erasmus+ mobility. Máte na výber 3 balíky poistenia:

 • „ERAPO basic“ zahŕňa minimálnne požiadavky.
 • „ERAPO standard“ – zahŕňa aj odporúčané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú účastníkmi v škole a poistenie právnej ochrany.
 • „ERAPO premium“ – zahŕňa naviac poistenie batožiny a technickej pomoci v prípade záchrannej akcie v horách.
  Viac info nájdete na www.erapo.sk

Poznámka: do prihlášky je potrebné nahrať platnú poistnú zmluvu (nie Návrh poistnej zmluvy!), ktorá bola riadne zaplatená. Spolu so zmluvou je nutné nahrať rozsah krytia (buď je obsiahnutý v zmluve, tabuľke alebo pod.). V prípade ERAPO poistenia je to Erapo certifikát. V prípade, že uzatvárate poistenie na diaľku (online v prípade ERAPO poistenia) a vystavia Vám návrh poistnej zmluvy, je potrebné nahrať potvrdenie o zaplatení poistnej zmluvy (oba dokumenty komprimujte do formátu zip. a následne nahrajte do systému).

 

7. Platná kópia Európskeho preukazu zdravotného poistenia

 

Podpis finančnej zmluvy

V tomto momente – po nahratí všetkých dokumentov uvedených v bodoch 1 – 7, by ste mali mať splnené všetky podmienky na podpísanie finančnej zmluvy. Zmluva sa podpisuje medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a študentom; akékoľvek zmeny, resp. dodatky k zmluve sú možné len písomne, vo forme dodatku odsúhlaseného obomi zmluvnými stranami.

Finančná zmluva sa podpisuje osobne na oddelení medzinárodnej mobility v budove rektorátu na 3. posch. (p. Mgr. Szabová).

Odporúčame prísť podpísať finančnú zmluvu  2 – 3 týždne pred vycestovaním na mobilitu. Žiadny študent nesmie vycestovať na študijný pobyt bez platne podpísanej zmluvy!

 

Študent je povinný pred vycestovaním:

 • vyplniť online jazykový test (študent obdrží na e-mail výzvu na absolvovanie online jazykového testu prostredníctvom portálu OLS).

 

Počas mobility

Po príchode na študijný pobyt na zahraničnú univerzitu sa môže stať, že dôjde k zmenám v štruktúre predmetov, ktoré ste si vybrali pred vycestovaním. Hoci ich máte schválené a LA pred vycestovaním podpísanú, budete nútení vybrať si iné predmety (predmet sa neotvorí, dôjde k prekrývaniu niektorých Vami vybraných predmetov v rozvrhu, a pod.).

V takomto prípade je potrebné kontaktovať referát pre medzinárodné vzťahy e-mailom na international.of@euba.sk a každú zmenu v podpísanej LA odkonzultovať s prodekankou pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty.

Pre tento účel je potrebné informovať o požadovanej zmene e-mailom na international.of@euba.sk a k e-mailu priložiť:

 • aktualizovaný schválený návrh predmetov vo formáte .docx - nový predmet, ktorý bude ekvivalentom predmetu na našej fakulte, vyplňte v poslednom stĺpci v schválenom návrhu predmetov, ktorý ste obdržali e-mailom pred podpisom LA,
 • sylaby nového predmetu, ktorý ste si vybrali,
 • vyplnenú LA, ktorú ste obdržali e-mailom vo formáte .docx pred vycestovaním, na str. 2 v časti Changes During Mobility, ktoré predmety sa menia. Všetky zmeny musia byť zaevidované v LA!

  • v tab. A2 sa uvádzajú:
   1) predmety na zahraničnej univerzite, ktoré z tab. A na str. 1 neabsolvujete (deleted)
   2) dopĺňajú sa tie, ktoré si na zahraničnej univerzite musíte dodatočne (po vycestovaní) zapísať (added)
  • v tab. B2 sa uvádzajú:
   1) predmety z tabuľky B na str. 1 (to sú predmety na OF), ku ktorým ste si po zmene predmetov nenašli ekvivalent na zahraničnej univerzite, čiže ich je potrebné uviesť ako „deleted“ a bude potrebné ich dorobiť po návrate z mobility,
   2) príp. doplniť podľa potreby ďalšie predmety zo študijného plánu na OF, ak také existujú, ktoré by Vám mali byť uznané po úspešnom absolvovaní doplneného predmetu na zahraničnej univerzite.

 • zaslané podklady skontroluje a v prípade akceptácie následne schváli prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty
 • podpísanú časť LA Changes during Mobility a schválené zmeny v návrhu predmetov Vám zašleme e-mailom
 • zaslané Changes during Mobility podpíšte a vyžiadajte si podpis aj zahraničného koordinátora.

Po mobilite

Po návrate z mobility je potrebné študijný pobyt ukončiť – z pohľadu fakulty a Vášho štúdia je potrebné uznať predmety, ktoré ste absolvovali na zahraničnej univerzite – nostrifikovať štúdium.

Pre uznanie predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite je potrebné, aby ste na referát pre medzinárodné vzťahy a PR doručili nasledujúce dokumenty (v tlačenej aj elektronickej forme vo formáte .docx):

 • žiadosť o uznanie – na stiahnutie TU – žiadosť musí byť kompletne vyplnená v elektronickej forme a vlastnoručne podpísaná,
 • Transcript of Records – originál, nie kópiu! Zahraničné univerzity posielajú ToR zvyčajne priamo na rektorát EUBA, ale niekedy sa stane, že vám ho priamo odovzdajú. Vtedy je potrebné ho odovzdať na referáte pre medzinárodné vzťahy (miestnosť 1B06), príp. ak by Vám prišiel ToR v elektronickej forme s elektronickým podpisom, prosíme, o preposlanie celého e-mailu na international.of@euba.sk,
 • sylaby všetkých absolvovaných predmetov v zahraničí v jednom súbore .pdf alebo .docx (nie skomprimované do jedného priečinka) (väčšinou sa dajú stiahnuť z webovej stránky univerzity, príp. si ich vyžiadajte od zahraničného koordinátora).

Prosíme, žiadosť o uznanie vo formáte .docx a sylaby zaslať aj e-mailom.

 

Aby ste mohli uzavrieť študijný pobyt v zahraničí aj z aspektu Oddelenia medzinárodnej mobility (p. Mgr. Andrea Szabová) preštudujte si pozorne, prosím, aj nasledujúci link, aby ste vedeli, čo máte OMM odovzdať po návrate z mobility: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu#povinna-dokumentacia-od-studentov-po-navrate-zo-studijneho-pobytu-zo-zahranicia

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?