Načítavam stránku...

V programe ERASMUS+ spolupracuje Ekonomická univerzita v Bratislave s 270 zahraničnými partnerskými univerzitami.

 

Cieľom programu je umožniť a podporiť 3 - 12-mesačné študijné pobyty študentov na zahraničných univerzitách a stáže v zahraničných podnikoch.

Účelom študijných pobytov a odborných stáží je, aby študenti absolvovali časť svojho štúdia na partnerských univerzitách, a tak získali poznatky a skúsenosti z odboru študovaného na domácej univerzite, zdokonalili sa v cudzom jazyku a nadviazali študijné a pracovné kontakty s kolegami v zahraničí. Program umožňuje aj odborné stáže učiteľov a zamestnancov univerzity na partnerských zahraničných univerzitách.

 

Vysokoškolské vzdelávanie vrátane vyššieho odborného vzdelávania a prípravy - politický kontext

Politika EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na podporu reforiem systémov vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch, aby sa dosiahol ich väčší súlad a aby lepšie zodpovedali potrebám znalostnej spoločnosti. Sú potrebné reformy s cieľom čeliť výzvam globalizácie a školiť a preškoliť európsku pracovnú silu. Pomocou reforiem by sa malo umožniť vzdelávacím inštitúciám zohrávať rozhodujúcu úlohu v Európe znalostí a významne prispieť k podpore strategického rámca ET 2020 a k stratégii EÚ 2020, a najmä k jednému z jej hlavných cieľov – zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 až 34 rokov, ktorí dosiahli terciárne vzdelanie (alebo jeho obdobu) na 40 % do roku 2020. Zo siedmich hlavných iniciatív stratégie EÚ 2020 sú pre politiku v oblasti vysokoškolského vzdelávania najpodstatnejšie: Mládež v pohybe, program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta a iniciatíva Európa inovácií.

V rámci každej iniciatívy budú musieť EÚ a vnútroštátne orgány koordinovať svoje snahy tak, aby sa navzájom posilňovali. V programe vysokoškolského vzdelávania má vysokú prioritu dôraz na podporu mobility, ako sa uvádza v záveroch Rady z novembra 2008, v ktorých sa zdôrazňuje, že každá mladá osoba by mala mať príležitosť zúčastniť sa na určitej forme mobility. Reformy sú zároveň v súlade s rozvojom cieľov európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) na rok 2020 (bolonský proces) prijatých na konferencii ministrov v Leuven/Louvain-la-Neuve v roku 2009. Ministri EHEA sa konkrétne dohodli na ciele mobility, podľa ktorého by do roku 2020 malo 20 % európskych absolventov stráviť určitý čas štúdiom alebo na stáži v zahraničí.

 

Osobitné a operačné ciele programu Erasmus+

Osobitné ciele programu Erasmus+ sú:

 1. podporovať vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania;
 2. posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu inovácie.

 

Operačné ciele programu Erasmus+ sú:

 1. zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mobility študentov a učiteľov v celej Európe,
 2. zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem mnohostrannej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v Európe,
 3. zvýšiť mieru transparentnosti a súladu medzi kvalifikáciami získanými v Európe v rámci vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania,
 4. zlepšiť kvalitu a zvýšiť objem spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi,
 5. uľahčiť vývoj inovačných postupov vzdelávania a odbornej prípravy na terciárnom stupni, ako aj ich prenos vrátane prenosu z jednej zúčastnenej krajiny do iných,
 6. podporovať rozvoj inovácií s podporou IKT v obsahu, službách, pedagogických teóriách a praxi pre celoživotné vzdelávanie.

 

Program ERASMUS+ obsahuje:

 • študijný pobyt,
 • študentská stáž,
 • absolventská stáž,
 • projekt / partnerské krajiny / študijný pobyt,
 • možnosť získať grantový príspevok z fondov EÚ,
 • 12 tzv. erasmus mesiacov na jednom stupni štúdia,
 • zlepšenie jazykových kompetencií,
 • nové pracovné kontakty,
 • spoznávanie rôznych aspektov hostiteľskej krajiny.

 

*ERASMUS+ študijný pobyt

 • študenti všetkých stupňov štúdia EU v Bratislave  (po skončení 1. ročníka 1. stupňa štúdia),
 • minimálna dĺžka - 3 celé mesiace,
 • univerzity v rámci EÚ, s ktorými má EUBA uzatvorenú Erasmus+ bilaterálnu zmluvu,
 • grantový príspevok z EÚ,
 • výberové konanie (VK) - 2 kolá,
 • fakultné VK - spravidla v januári - februári,
 • celouniverzitné VK - spravidla vo februári s platnosťou na nasledujúci akademický rok.

 

*ERASMUS+ študentská stáž

 • študenti všetkých stupňov štúdia EU v Bratislave (aj prváci),
 • dĺžka pracovnej stáže 2 - 12 mesiacov,
 • stáž v podniku, neziskovej organizácii, na veľvyslanectve alebo na univerzite,
 • grantový príspevok z EÚ,
 • výzva na prihlasovanie spravidla po začiatku akademického roka,
 • výberové konanie - spravidla v októbri s platnosťou na aktuálny akademický rok.

 

*ERASMUS+ absolventská stáž

 • budúci absolventi všetkých stupňov štúdia,
 • stáž v období do 1 roka od ukončenia štúdia,
 • grantový príspevok z EÚ.
 • administruje partnerská organizácia Workspace Europe  - http://workspaceeurope.sk/
 • online prihlasovanie,
 • prihlasovanie pred ukončením štúdia!!!
 • deadline na prihlasovanie spravidla do konca februára.

 

*ERASMUS+ spolupráca s partnerskými krajinami

 • študijný pobyt,
 • 1 semester,
 • Čína (Southwestern University of Finance and Economics) - 2 študenti,
 • grantový príspevok z EÚ,
 • výzva na prihlasovanie - september 2016,
 • výberové konanie - október 2016.
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?