Máte záujem o absolvovanie učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility v priebehu zimného semestra akademického roka 2023/2024? Prihláste sa do 29. septembra 2023.

 

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+, ktorú musíte absolvovať od 1. októbra 2023 do 31. januára 2024.

 

Termín na podávanie prihlášok spolu s požadovanými prílohami: 29. september 2023

 

Učitelia a zamestnanci sa môžu prihlásiť na tieto typy mobilít:

 • učiteľská mobilita (za účelom výučby) s dĺžkou trvania 2 - 7 dní
 • zamestnanecká mobilita (za účelom školenia) s dĺžkou trvania 2 - 7 dní

Zoznam partnerských inštitúcií, na ktoré môžete v rámci Erasmu+ vycestovať, nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

 

Ako sa prihlásiť na mobilitu?

 1. Vyplniť prihlášku na zamestnaneckú/učiteľskú mobilitu - na stiahnutie TU.
 2. Vytlačiť a podpísať prihlášku.
 3. Podpísanú prihlášku naskenovať a poslať spolu s povinnými prílohami na e-mailovú adresu:
  Povinnou súčasťou prihlášky (prílohy) k výberovému konaniu je:
  • životopis v anglickom jazyku,
  • motivačný list v anglickom jazyku zahŕňajúci typ mobility, rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre Obchodnú fakultu EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na Obchodnej fakulte EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.
 4. Podpísanú prihlášku spolu s prílohami (životopis + motivačný list v anglickom jazyku) je potrebné odovzdať aj fyzicky na referát pre medzinárodné vzťahy (miestnosť 1B04), príp. zaslať poštou na referát pre medzinárodné vzťahy Obchodnej fakulty (obálku označte "Erasmus+ 2023/2024").  

 

Výberové konanie

V prípade, že uchádzač nedodrží termín prihlásenia alebo doručí nekompletnú dokumentáciu, bude vyradený z výberového konania. Predbežný termín výberového konania je stanovený na 3. októbra 2023 v čase od 12:30. O presnom termíne výberového konania budú prihlásení uchádzači informovaní deň vopred prostredníctvom e-mailu.

Uchádzači, ktorí budú vybratí na mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.