Máte záujem o absolvovanie učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility v priebehu letného semestra akademického roka 2023/2024? Prihláste sa do 19. januára 2024 prostredníctvom portálu https://studyabroad.sk

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+, ktorú musíte absolvovať od 1. februára 2024 do 30. septembra 2024.

Termín na podávanie prihlášok spolu s požadovanými prílohami: 19. január 2024

Povinnou súčasťou prihlášky (prílohy) k výberovému konaniu je:

  • životopis v anglickom jazyku,
  • motivačný list v anglickom jazyku (v prípade mobilít do Českej republiky môže byť ML a CV v slovenskom jazyku) zahŕňajúci typ mobility, rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre Obchodnú fakultu EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na Obchodnej fakulte EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

Učitelia a zamestnanci sa môžu prihlásiť na tieto typy mobilít:

  • učiteľská mobilita s dĺžkou trvania 2 - 7 dní
  • zamestnanecká mobilita s dĺžkou trvania 2 - 7 dní

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu na akademický rok 2023/2024.

Zoznam partnerských inštitúcií, na ktoré môžete v rámci Erasmu+ vycestovať, nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

Podpísanú prihlášku spolu s prílohami (životopis + motivačný list v anglickom jazyku) je potrebné zaslať e-mailom na a odovzdať aj fyzicky na referát pre medzinárodné vzťahy (miestnosti 1B04 alebo 1B06), príp. zaslať poštou na referát pre medzinárodné vzťahy Obchodnej fakulty (obálku označte "Erasmus+ 2023/2024"). 

V prípade, že uchádzač nedodrží termín prihlásenia alebo doručí nekompletnú dokumentáciu, bude vyradený z výberového konania. Predbežný termín výberového konania je stanovený na 22. januára 2023 o 10:30. O termíne výberového konania  budú prihlásení uchádzači informovaní vopred prostredníctvom e-mailu.

Uchádzači, ktorí budú vybratí na mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.