Načítavam stránku...

Máte záujem o absolvovanie učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility v akademickom roku 2019/2020? Prihláste sa do 25. októbra 2019 prostredníctvom portálu https://studyabroad.sk

Milí kolegovia,

 

dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+. Termín na podávanie prihlášok: 25. október 2019

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je:

  • životopis v slovenskom aj v anglickom jazyku,
  • motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku zahŕňajúci typ mobility, rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre Obchodnú fakultu EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na Obchodnej fakulte EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

V akademickom roku 2019/2020 sa môžu učitelia a zamestnanci prihlásiť na tieto typy mobilít:

  • učiteľská mobilita s dĺžkou trvania 7 dní
  • zamestnanecká mobilita s dĺžkou trvania 7 dní
  • zamestnanecká mobilita (iba pre pedagogických zamestnancov) s dĺžkou trvania 12 dní

 

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu na akademický rok 2019/2020.

Zoznam partnerských inštitúcií, na ktoré môžete v rámci Erasmu+ vycestovať, nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

Podpísanú prihlášku spolu s prílohami (životopis + motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku je potrebné odovzdať aj fyzicky na referát pre medzinárodné vzťahy a PR Ing. Dominike Vernerovej (miestnosť 1B06), príp. zaslať poštou na referát pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty (obálku označte "Erasmus+ 2019/2020").

Uchádzači, ktorí budú vybratí na mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?