Načítavam stránku...

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti americké letné semináre pre odborníkov. Termín uzávierky prihlášok je 15. januára 2020.

Semináre o USA sú 6 – týždňové intenzívne akademické programy zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti, ktorých cieľom je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. Sú určené predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tematické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet, alebo sa venujú americkej spoločnosti a politike v neziskových organizáciách a think-tankoch.

Semináre sa konajú v mesiacoch jún - august na univerzitách v USA a témy sú:

 

Každý program je súhrnom prednášok, seminárov a diskusií na univerzite, doplnených o exkurziu k danej téme. Semináre neumožňujú samostatný výskum, účastníci ale majú voľný prístup do univerzitnej knižnice, počítačových laboratórií a pod. Ubytovanie je zabezpečené na univerzite (4 týždne) a počas exkurzií v hoteli (2 týždne).

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú motivovaní pedagógovia a odborníci z vysokoškolských inštitúcií alebo organizácií zameraných na výskum (neziskové organizácie, think-tanky a pod.) Kandidáti sa musia zaoberať americkými štúdiami, medzinárodnými vzťahmi a príbuznými odbormi, musia byť vo svojom odbore dostatočne erudovaní a ich cieľom je zabudovať získané poznatky do svojej pedagogickej a odbornej práce. Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári. Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

Fulbrightova komisia nominuje kandidátov na záverečný výber na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre sú určené pre 18 účastníkov z celého sveta. MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom, cestou a zdravotným poistením.

Podrobnejšie informácie o programe, jednotlivých témach a prihlášku nájdete na: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare

 

J. W. Fulbright Commission

Konventná 1

811 03 Bratislava

Slovak Republic

Phone: +4212-43191-837

www.fulbright.sk

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?