Máte záujem o absolvovanie učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility v niektorej z krajín mimo EÚ v letnom semestri 2021/2022? Prihláste sa do 6. decembra 2021

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+ KA107 partnerské krajiny. 

Viac informácií o mobilitnom programe nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-mimo-eu

 

Projekt 2019 (ERASMUS+ KA107)

 

Termín realizácie mobility (výučba): do 31. 7. 2022

V rámci projektu je možné́ uchádzať sa o 1 mobilitu v nasledovnej partnerskej krajine:

  • Albánsko - University of Tirana

1 mobilita – výučba (maximálna dĺžka mobility 10 dní vrátane dní na cestu)

 

Projekt 2020 (ERASMUS+ KA107)

Termín realizácie mobility (výučba / školenie): do 30. 9. 2022

V rámci projektu je možné́ uchádzať sa o mobilitu v nasledovných partnerských krajinách:

  • Ruská federácia – Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

1 mobilita – výučba (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

1 mobilita – školenie (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

  • Gruzínsko – Georgian Institute of Public Affairs (GIPA)

2 mobility – výučba (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

1 mobilita – školenie (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

  • Moldavsko – University of European Studies of Moldova

2 mobility – výučba (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

2 mobility – školenie (maximálna dĺžka mobility 7 dní vrátane dní na cestu)

 

Účastníkom bude poskytnutý grantový príspevok z programu Erasmus+.

 

Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň.

 

Podmienky prihlásenia pedagogických a nepedagogických zamestnancov na mobility za účelom výučby / školenia:

  • CV a motivačný list v anglickom jazyku. Uchádzač je zároveň povinný uviesť v motivačnom liste súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave,
  • povinnou súčasťou prihlášky je súhlas nadriadeného s vycestovaním,
  • podrobný program mobility s výberom partnerskej inštitúcie,
  • dokumenty je potrebné doručiť internou poštou na Oddelenie medzinárodnej mobility - Veronike Králikovej alebo e-mailom na do 6. decembra 2021.

Uchádzači, ktorí budú vybratí na mobilitu za účelom výučby alebo školenia sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.