Máte záujem o absolvovanie učiteľskej alebo zamestnaneckej mobility v letnom semestri 2021/2022? Prihláste sa do 12. januára 2022 prostredníctvom portálu https://studyabroad.sk

Milé kolegyne a milí kolegovia,

dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu v rámci programu Erasmus+, ktorú však musíte absolvovať do 31. mája 2022.

Termín na podávanie prihlášok spolu s požadovanými prílohami: 12. január 2022

Povinnou súčasťou prihlášky (prílohy) k výberovému konaniu je:

  • životopis v slovenskom aj v anglickom jazyku,
  • motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku zahŕňajúci typ mobility, rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre Obchodnú fakultu EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na Obchodnej fakulte EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

V letnom semestri akademického roka 2021/2022 sa môžu učitelia a zamestnanci prihlásiť na tieto typy mobilít:

  • učiteľská mobilita s dĺžkou trvania 8 dní
  • zamestnanecká mobilita s dĺžkou trvania 8 dní
  • zamestnanecká mobilita za účelom školenia v pedagogických zručnostiach s dĺžkou trvania 8 dní

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú a odoslanú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu na akademický rok 2021/2022.

Zoznam partnerských inštitúcií, na ktoré môžete v rámci Erasmu+ vycestovať, nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus

Podpísanú prihlášku spolu s prílohami (životopis + motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku) je potrebné odovzdať aj fyzicky na referát pre medzinárodné vzťahy a PR Ing. Dominike Vernerovej (miestnosť 1B06), príp. zaslať poštou na referát pre medzinárodné vzťahy a PR Obchodnej fakulty (obálku označte "Erasmus+ 2021/2022").

Uchádzači, ktorí budú vybratí na mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.