Ponúkame študentom 2. ročníka denného štúdia na 1. stupni štúdia, ako aj študentom 1. ročníka denného štúdia a 2. ročníka externého štúdia na 2. stupni štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave možnosť navrhnúť si vlastnú tému záverečnej práce (bakalárskej a diplomovej) na akademický rok 2023/2024.

Komu je ponuka určená?

  • Študentom, ktorí majú jasnú a reálnu predstavu o téme a obsahu záverečnej práce a pracovali na tejto téme už počas doterajšieho štúdia.
  • Navrhovaná téma musí obsahovo súvisieť so študijným programom, ktorý študenti študujú a katedrou, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program, tzn. vypisovanie tém bude realizované podľa tohto kľúča:

 

Študijný program Katedra, ktorá témy vypisuje pre daný študijný program
biznis a marketing katedra marketingu
medzinárodné podnikanie katedra medzinárodného obchodu
podnikanie v cestovnom ruchu a službách katedra cestovného ruchu
marketingový a obchodný manažment katedra marketingu
manažment medzinárodného obchodu katedra medzinárodného obchodu
manažment cestovného ruchu katedra cestovného ruchu

 

Predloženie návrhu (na priloženom formulári)

  1. V prípade, že návrh bude spracovaný po konzultácii s vyučujúcim, je potrebné tento návrh predložiť vyučujúcemu, ktorý ho v prípade súhlasu verifikuje svojím podpisom.
  2. V prípade, že návrh spracuje študent samostatne, predloží ho na sekretariáte príslušnej katedry.

Všetky návrhy akceptované vyučujúcim budú zaradené do schvaľovacieho procesu v rámci fakulty.

 

Dokedy je potrebné návrh predložiť?

Termín na predloženie návrhov (vyplnených formulárov) je do 27. 1. 2023

 

Všetky vypísané témy záverečných prác na akademický rok 2023/2024 budú zverejnené v letnom semestri akademického roka 2022/2023 - pred prihlasovaním sa študentov na tieto témy.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.