Načítavam stránku...

 

Vážení študenti,

v akademickom roku 2016/2017 môžete požiadať o udelenie štatútu študenta so špecifickými potrebami.

Možnosť požiadať majú študenti s týmto druhom zdravotného znevýhodnenia:

 

  • zrakové postihnutie (nevidiaci, slabozraký)
  • sluchové postihnutie (nepočujúci, nedoslýchavý)
  • telesné postihnutie dolných končatín
  • telesné postihnutie horných končatín
  • chronické ochorenie (cystická fibróza, epilepsia, skleróza multiplex, transplantácia orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievne ochorenie, neurologické ochorenie, progresívne ochorenie)
  • zdravotné oslabenie (dlhodobá choroba a následne zdravotné oslabenie, rekonvalescencia, alebo znížená odolnosťou voči chorobám, tendencie k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, životného režimu, nesprávnej výživy)
  • psychické ochorenie (aktuálny psychický stav alebo dlhodobejšie psychická porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si študijné povinnosti v štandardnom režime)
  • autizmus alebo iná pervazívna vývinová porucha (Aspergerov syndróm a pod.)
  • poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia)

 

Prosím študentov, aby k žiadosti priložili aktuálnu lekársku správu, žiadosť vlastnoručne podpísali a  doručili osobne do 20. 8. 2016do kancelárie Koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami (kontaktná osoba na Obchodnej fakulte: Ing. Peter Drábik, PhD.; miestnosť 1B04).

 

Novú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami, spoločne s aktuálnu správou o zdravotnom stave musia preložiť aj študenti, ktorí žiadajú o štatút študenta so špecifickými potrebami opakovane.

 

Podklady na stiahnutie:

Žiadosť o zaradenie do evidencie

Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby

Potvrdenie o poruchách učenia

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?