Milí študenti,
nepremeškajte možnosť prihlásiť sa na Erasmus+ štúdium v letnom semestri v akademickom roku 2017/2018.

Cieľová skupina

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu ERASMUS+ na letný semester pre akademický rok 2017/2018.

Podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje “Erasmus+”: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES, vzdelávacia mobilita jednotlivcov podporuje mobilitu študentov vo všetkých cykloch vysokoškolského vzdelávania a táto mobilita môže mať formu štúdia v partnerskej inštitúcii alebo stáže v podniku, t. j. v kontexte predmetného výberového konania ERASMUS+ štúdium 2017/2018 je relevantná vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/dohody-erasmus---prehlad-zmluvnych-partnerov).

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave (http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---studium-na-zahranicnej-univerzite).

 

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne 15. 5. 2017 - 31. 5. 2017.

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf.

(Technická podpora systému Study Abroad: , príp. hotline: 0907/551 404)

Tu je nutné sa najskôr zaregistrovať, a následne priamo v prostredí STUDY ABROAD:

 1. Vyplniť oficiálnu prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2017/2018 (POZOR, UŽ LEN NA LETNÝ SEMESTER!). (Pozor, študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka!!!)
 2. Uploadnúť Vašu fotografiu. (Časť „Fotografia“)
 3. Uploadnúť štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku krajiny, do ktorej chce študent/ka vycestovať (časť „Životopis v cudzom jazyku“ a „Životopis v SJ“)
 4. Uploadnúť motivačný list v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, resp. jazyku krajiny, do ktorej chce študent/ka vycestovať. (Časť „Motivačný list (slovenský)“ a „Motivačný list v cudzom jazyku“).
 5. Pokiaľ študent neabsovoval predchádzajúce štúdium na niektorej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave, tak do systému (časť „Výpis známok z ukončených akademických ročníkov“) uploadne:
 • študent 2. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. ročník,
 • študent 3. ročníka Bc. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce štúdium – t.j. 1. a 2. ročník,
 • študent 1. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce bc. štúdium – t.j. dodatok k VŠ diplomu v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity/fakulty),
 • študent 2. ročníka Ing. štúdia – výpis známok za celé predchádzajúce Ing. resp. Mgr. štúdium – t.j. 1. ročník a dodatok k VŠ diplomu za Bc. štúdium v plnom znení/rozsahu, resp. výpis známok za Bc. štúdium v slovenskom jazyku (vystavený študijným oddelením príslušnej univerzity)

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.

 1. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.. (časť „Jazykové certifikáty“).

Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AIS vo výpise známok). T.j. vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka v ktorom hodláte študovať!
Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vas v pripade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí Vás ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.
V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.

 1. Iné – sem vložte napr. ŠVOČ - medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EUBA, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, apod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné“).

Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí Vás ďalej. Tí, ktorí absolvovali celé štúdium na EUBA a teda nemajú žiadny výpis známok, vložia do tejto časti napr. prázdny dokument.
V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.

 1. Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2017/2018 vytlačte, podpíšte a v zalepenej obálke odovzdajte v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave - 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli Dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) najneskôr v stredu 31. mája 2017 do 13:30. O 14:00 vyzdvihneme poštu v podateľni!

Na obálku, prosím, ako adresáta uveďte: Referát pre medzinárodné vzťahy (RMV), Obchodná fakulta EU, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. Obálku označte nápisom „Výberové konanie ERASMUS+ ŠTÚDIUM LS 2017/2018".

Neprikladajte do obálky žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v systéme STUDY ABROAD!

Termín 31. 5. 2017 je záväzný aj pre upload dokumentov do systému STUDY ABROAD. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov.

 1. Termín výberového konania bude 6. - 8. júna 2017. V pondelok 5. 6. 2017 bude všetkým prihláseným študentom zaslaný harmonogram výberového konania – t. j. určenie času, kedy sa majú na výberové konanie dostaviť.

Osobná účasť na výberovom konaní je nutná! Študentom, ktorí sa momentálne budú nachádzať na študijnom/pracovnom pobyte je možné udeliť výnimku a výberové konanie uskutočniť online (Skype).

Pozvaní budú iba študenti, ktorí do systému STUDYABROAD uploadnú bezchybnú dokumentáciu a ich žiadosť bude v stave „odoslaná“.

 1. POZOR! Študenti pri výbere univerzít musia rešpektovať zoznam disponibilných univerzít – nájdete ho TU.

 

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa RMV OF:

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na štúdium ERASMUS+ letný semester 2017/2018 bude po vyhodnotení výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Oddeleniu medzinárodnej mobility Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít.

Veľa motivácie a inšpirácie vám želá Referát pre medzinárodné vzťahy OF EUBA

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.